Eerlijke berichtgeving?

En/of-rekening?

Zoals eerder gemeld heb ik van het programma Netwerk nooit enige reactie, laat staan een antwoord, gehad op mijn herhaalde vragen over de beweerde en/of-rekening, die mede op naam zou hebben gestaan van de vrouw van Ernest Louwes. Op 20 maart 2007, inmiddels bekend met een rechtstreeks e-mailadres van programmamaker Bas Haan, probeerde ik het nog eens bij hemzelf. Acht dagen later was er geen enkele respons, en ik drong nog eens aan. Nu reageerde hij eindelijk wel, als volgt:

Op een serieuze vragen van serieuze mensen geef ik altijd serieus antwoord. Ik heb er alleen geen zin in om mijn eigen emailtjes terug te lezen op de site van Maurice de Hond, zoals gebeurde bij mijn vorige antwoord over diezelfde uitzending van 13 november die ik aan verschillende bezoekers van die site schreef. Bovendien stelt u geen serieuze vraag: u handelt vanuit uw overtuiging dat Louwes onschuldig is en vervolgens roept u mij ter verantwoording omdat ik uitzendingen maak die niet met uw overtuiging stroken. Dat u zo handelt is uw goed recht, alleen heeft het voor mij geen zin om met mensen in discussie te gaan die het toch al allemaal zeker weten hoe het zit. Ik handel niet vanuit overtuiging, maar op basis van de feiten. En als ik iets niet hard kan maken, dan zend ik het niet uit. Hier laat ik het bij.

E-mail

N.B. Ik publiceer bovenstaande e-mail met de toestemming van de schrijver, als volgt door hem gegeven op 29 maart:

Bij deze hebt u toestemming mijn email aan u als naschrift bij uw artikel te plaatsen. Hiermee is onze correspondentie definitief gesloten.

Ik veroorloof mij wel, in afwijking van zijn toestemming, om de e-mail niet als naschrift te plaatsen, maar voor een betere leesbaarheid in dit nieuwe artikel. Ik voeg er ook eigen commentaar aan toe.

Hieronder citeer ik nogmaals enkele passages uit de e-mail van Bas Haan, met daaronder mijn weerleggingen. Ik heb die natuurlijk eerder ook aan hemzelf gestuurd (iets anders geformuleerd omdat ik me nu tot de lezer van het artikel richt), maar hij ging daar totaal niet op in.

Ik heb er alleen geen zin in om mijn eigen emailtjes terug te lezen op de site van Maurice de Hond, zoals gebeurde bij mijn vorige antwoord over diezelfde uitzending van 13 november die ik aan verschillende bezoekers van die site schreef.

Het staat mij inderdaad bij dat op het weblog van Maurice wel eens uit ontvangen e-mail is geciteerd. Dit is waarschijnlijk op basis van de Auteurswet 1912 niet toegestaan zonder toestemming van de auteur, ook niet in de vorm van korte citaten. Meer over deze materie is hier te lezen.

Maar wat anderen doen is voor hun eigen verantwoording. Het feit dat ik inderdaad nogal eens op genoemd weblog meediscussieer en het regelmatig (maar niet altijd) met andere deelnemers eens ben, betekent niet dat ik automatisch ook ongevraagd e-mail publiceer omdat sommigen dat daar misschien wel eens hebben gedaan. Ik publiceer hoogstens eigen open brieven, maar niet het antwoord van anderen.

O nee, dat is niet waar, soms doe ik het wel. In dat artikel (dat niets met de Deventer moordzaak te maken heeft) schreef ik onder een citaat: “Normaal publiceer ik niet uit e-mail, maar ik maak hiervoor toch maar een uitzondering.“ Iedereen kan fouten maken, ik ook. Wel streef ik ernaar ze dan eerlijk toe te geven.

Pot en ketel

Ook is het een beetje hypocriet van Bas Haan om te klagen over het publiceren uit ontvangen e-mail, terwijl in de uitzending waar de discussie over gaat Mr. Vlug citeerde uit e-mails die hij had ontvangen van Maurice de Hond, en (onvolledig en uit verband) uit brieven van Maurice de Hond aan Ernest Louwes. De tekst werd ook op het scherm getoond. Zie ook Pot en ketel.

Televisie

Een tv-programma op een nationale zender is per definitie publiek. Het ligt dan voor de hand dat een verantwoording, uitleg, toelichting of rectificatie ook publiek plaatsvindt, en niet één op één tegenover één of slechts enkele personen.

Overtuiging?

Bas Haan schreef mij verder:

Bovendien stelt u geen serieuze vraag: u handelt vanuit uw overtuiging dat Louwes onschuldig is en vervolgens roept u mij ter verantwoording omdat ik uitzendingen maak die niet met uw overtuiging stroken.

Dat is aantoonbaar onjuist. Kennelijk heeft hij de artikelen op mijn site niet goed gelezen. Dat is wel een beetje jammer voor iemand die de Deventer moordzaak al lange tijd volgt en er programma's over maakt. Ik citeer uit mijn andere artikelen:

Zeker weten?

Bas Haan vervolgde:

Dat u zo handelt is uw goed recht, alleen heeft het voor mij geen zin om met mensen in discussie te gaan die het toch al allemaal zeker weten hoe het zit.

Ik citeer weer van mijn eigen website: “ik weet het gewoon niet”, “Ondanks mijn twijfel over de schuldvraag”, “Dit zou duidelijkheid scheppen en twijfels wegnemen”.

“De herzieningsaanvraag ging voor een aanzienlijk deel over DNA en de conclusie dus ook. Ik weet zelf nauwelijks iets van dit onderwerp af, en ben ook onvoldoende ingelezen. Ik zwijg er daarom over.”

Ik ben dus duidelijk helemaal niet iemand die “toch al allemaal zeker weet hoe het zit”.

Ook is het zo dat feiten, antwoorden op vragen enz. niet veranderen door de overtuigingen van de vraagsteller(s) of van wie dan ook. Feiten zijn feiten. Als ik vraag “was het inderdaad een en/of-rekening?” dan staat het antwoord los van welke mening ook, al zou ik een volkomen vooringenomen, onwrikbare, kwaadwillige of onzinnige mening hebben.

Nogmaals: en/of-rekening

Bas Haan deelde aan het eind van zijn bericht mee:

Ik handel niet vanuit overtuiging, maar op basis van de feiten. En als ik iets niet hard kan maken, dan zend ik het niet uit.

Moet ik hier nu uit opmaken dat de beheerrekening van de stichting, die wel was opgericht, maar nog niet bij de Kamer van Koophandel als stichting was geregistreerd, inderdaad een en/of-rekening was, mede op naam van mevrouw Louwes?
Ik heb het daarna nog twee keer op de man af gevraagd, maar ik kreeg geen antwoord van Bas Haan. Ook heb ik meermaals gevraagd een kopie van eventuele bewijsstukken te mogen zien. Er volgde geen weigering, geen beroep op bijvoorbeeld het beschermen van journalistieke bronnen, of op privacy van betrokkenen. Nee, de vraag werd gewoon genegeerd.

Overijverige tekstschrijver?

Ook heb ik gesuggereerd dat er misschien onbedoeld een vergissing is gemaakt. Ik schreef op 29 maart in een e-mail aan Bas Haan:

Ik zou me kunnen voorstellen dat het bijvoorbeeld ongeveer zo gegaan is:
Een redactielid was de tekst voor de voice-over aan het schrijven, op basis van feitelijkheden: het was een beheerrekening, de rekening stond nog niet op naam van de stichting, de naam Louwes kwam voor in de tenaamstelling van de bankrekening. (Ik veronderstel althans dat dat feiten zijn, zeker weet ik dat niet.) In zijn enthousiasme schoot die tekstvoorbereider wat door, en voegde er iets onfeitelijks aan toe over een en/of-rekening, die mede op naam van de vrouw van Louwes stond. Er zat geen kwade bedoeling achter, maar het was een vergissing: de feiten waren per ongeluk niet nog eens vergeleken met de eindversie van de tekst. Kan gebeuren, iedereen maakt soms fouten.

Ik mag zelf ook graag chargeren. De grens tussen chargeren en onwaarheid is niet altijd scherp. Iemand kan er net overheen schieten. Ik heb Bas Haan aangeboden, op basis van bovenstaande veronderstelling zelf een toelichting op mijn site te plaatsen, als vervanging van een rectificatie op tv, wat in dat geval wat overdreven zou zijn. Er volgde geen enkele reactie op dit voorstel, het werd eenvoudig genegeerd.

Conclusie

Mijn vraag, die ik nu al zo vaak gesteld heb, namelijk of de beheerrekening werkelijk een en/of-rekening was, mede op naam van de vrouw van Ernest Louwes, is nog steeds niet rechtstreeks met ja of nee beantwoord, en bewijsstukken zijn niet getoond.

Alles overziend komt Bas Haan in deze kwestie niet op mij over als een integer, eerlijk journalist die oprecht op zoek is naar de waarheid. Naar mijn mening draait hij en ontwijkt hij wezenlijke vragen.

Maar natuurlijk staat het iedereen vrij dat anders te zien. Denk zelf, lees zelf, oordeel zelf.


Naschriften

Naschrift 8 juli 2007:

Via een bijdrage van ene MickMek op 3 juli 2007 op het Fokforum (hier een dieplink) kwam ik te lezen op het Ernest Louwes-weblog, waar staat:

Omdat er nog steeds geen officieel rekeningnummer bekend is van de nog op te richten Wittenberg Stichting geeft Ernest aan de Z.A. het rekeningnummer van de zgn. beheerdersrekening. Maar omdat dit rekeningnummer aan zijn eigen bankrekening is opgehangen is het onbedoeld een en/of rekening geworden, de rekening staat zowel op zijn naam alsmede die van echtgenote Anneke. En hier ruikt de directeur van de verzekeringsmaatschappij lont... Hij belt direct de politie (ook vreemd want meestal schakelt men in eerste instantie een speciale verzekeringsrechercheur in) en vertelt dat het er alle schijn van heeft dat Louwes zichzelf geld toeeigent.

Dit is de enige andere keer dat ik de suggestie van een en/of-rekening lees. Ik vind deze echter niet erg overtuigend. Wat is dat precies, het “ophangen” van een rekening aan een andere? En hoe kan daardoor plotseling de tenaamstelling van die rekening wijzigen? Volgens mijn ervaring bij en met banken gaat het zo niet toe.

Toevoeging 30 augustus 2007:
Wat denkbaar is, is dat de SNS-Bank databasetechnisch een apart systeem heeft voor relatiegegegens (NAW - naam, adres, woonplaats), los van de eigenlijke rekeningggevens. Mogelijk zijn dan bij het openen van de nieuwe rekening, die later voor de stichting moest worden, ten onrechte bestaande NAW-gegevens van Louwes (die er al waren voor zijn privérekening(en) bij diezelfde bank) ook aan die nieuwe rekening gekoppeld. Dat zou zelfs zover kunnen gaan dat het geheel van de ‘en/of’ zo is meegekomen. Dat zou het bovengenoemde ‘ophangen’ kunnen zijn.

Of het zo gegaan is, weet ik niet. Als het zo gegaan is, lijkt het mij duidelijk een fout van de bank (ontwerpfout in de software, of een onjuiste toepassing van die software door een medewerker), maar niet een fout van Louwes.


Naschrift 1 september 2007:
Zie over deze materie ook dit nieuwe artikel, dat een flink ander licht werpt.


Naschrift 3 oktober 2007:
Zie over de vraag of de beheerrekening een en/of-rekening was ook deze discussiefragmenten: MickMek (1 oktober 2007 om 20.43), het door MickMek bedoelde fragment (16 juli 2007 om 21.35), mijn reactie (2 oktober 2007 om 10.24).


Naschrift 4 december 2007:
Nog een discussie over onder andere dit onderwerp, ongeveer vanaf hier.

Zie in verband hiermee ook dit. De suggestie van en/of-rekening lijkt uiteindelijk dus gewoon een verzinsel of verdraaiing van een politieman te zijn geweest.


Naschrift 16 december 2007:

Zie hierover ook mijn nieuwe artikel getiteld Niet en/of! Maar wel privé?.


Naschrift 5 februari 2009:

Zie hierover ook mijn nieuwe artikel getiteld Verkeerd geciteerd.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden