Φελιθιτατε

Ευεντοσ: 23 δε χυνιο, τεξτο: 1 δε χυλιο 2017

Υν υιαγε αλ νορδ α λο ψυε πλυσ ταρδε σε μανιφεσταρεα σερ Arbois, ιν λε κομπανια δελ φεμινα ψυε χα δεθεννιοσ ιο αμα, περ λε βελλε κολλινασ υνδυλαντε δελ νορδ δελ Drôme ε δελ συδ δελ Isère. Καφφε συρ υν τερρασσα ιν υν υιλλαγε ινκανταντε, βεν ψυε ιλλακ καμιονεσ ασθενδε υν σκαρπα ιν υελοθιτατε βασσε κον τυρβο αυδιβιλε. Λε καφφε σερυιτε περ υν δαμα αφφαβιλε κον βελλε οκυλοσ υερδε.

Μυσικα κλασσικ ηονορα λε δςναμικα, δυνψυε αλ στατιον France Musique, ασκολταντε ιν λε αυτο, σουεντε ον νον αυδι μυσικα, σεδ ψυασι σιλεντιο. Κλαρμεντε υν κομπρεσσιον μανυαλ δελ υολυμινε ρεμεδια ιλλο. Ιστε ματινο ταρδε ε ποστμεριδιε πρινθιπιαντε, ιντερ λε μυσικα υαριατε ιλ ηαβευα υν υοθε ψυιετε ε καλιδε, φυσκ ταμεν κλαρ, ψυε αννυνθιαυα ε εξπλικαυα λε πεθιασ.

Συ φρανθεσε σοναυα αυτηεντικ, περφεκτε, βεν ψυε ιλ με σεμβλαυα ψυε αλκο εσσευα αλτερε. Υν ακθεντο ψυασι ιμπερθεπτιβιλε δε αλκυν ρεγιον δε Φρανθια? Λε συδ? Λε νασαλισατιον δελ υοκαλεσ νασαλισατε κομενθιαυα οκκασιοναλ­μεντε υν φρακτιον τροππο ταρδε. Λε /o/ δε <au> τενδευα φορσαν α [ɔ], μα ιλλο νον εσ κομπλετεμεντε ινυσυαλ ιν φρανθεσε. Υν /l/ αλιψυε γρασσε ο οβσκυρα ιντερ υοκαλεσ εσ. Ε /ɛ̃/ ψυασι εψυαλ α /ɑ̃/?

Μαλγραδο ιστε δεταλιοσ ιστε φρανθεσε με παρευα φρανθεσε, παρλατε περ υν φρανθεσε. Ιο δεθιδευα πλυσ ταρδε ρεθερκαρ λο. Ψυι εσ ιλλα ε δε υβι ιλλα υενι?

Ρετορνατε α κασα παυκ διεσ δεποστ, κον ωιφι σεμπερ α δισποσιτιον σιν ψυε σια νεθεσσε υν εξκυρσιον α πεδε, νατυραλμεντε ιλλο εσσευα φαθιλε α τρουαρ: λε δοννα εσ Denisa Kerschova, νασθιτε ιν Πραγα, υενιτε α Φρανθια α ιο νον σαπε ψυε ετατε, μα ιο ασσυμε ψυε ιλλα ερα χυυενε, αυδιεντε λε περφεκτιον ε αυτηεντιθιτατε δε συ φρανθεσε.

Υν φρανθεσε ψυε σεκυνδο μι γυστο σονα κομο δεβε σοναρ, σιν λε ακυτεσσα, αργυτεσσα ε στριδεντια ψυε μυλτε υιθεσ, ιν μι αυρεσ, θηαρακτερισα λε ‘υερ’ φρανθεσε δε Φρανθια.

Denisa Kerschova πρεσεντα κατα χορνο δε λαβορ δε υνδεθε α τρεδεθε ηορασ λε προγραμμα Αλλεγρεττο. Υιυεμεντε ρεκομμενδατε.


Original in interlingua, ιν ιντερλινγυα (schema 1), ιν ιντερλινγυα (schema 2), ιν ιντερλινγωα (schema 3), tradui en elefen (lingua franca nova), традуи ен елефен (лингуа франка нова).