Φελιϲιτατε

Εϝεντος: 23 δε χυνιο, τεξτο: 1 δε χυλιο 2017

Υν ϝιαγε αλ νορδ α λο ϙυε πλυς ταρδε σε μανιφεσταρεα σερ Αρβοις, ιν λε ϲομπανια δελ φεμινα ϙυε χα δεϲεννιος ιο αμα, περ λε βελλε ϲολλινας υνδυλαντε δελ νορδ δελ Drôme ε δελ συδ δελ Isère. Ϲαφφε συρ υν τερρασσα ιν υν ϝιλλαγε ινϲανταντε, βεν ϙυε ιλλαϲ ϲαμιονες ασϲενδε υν σϲαρπα ιν ϝελοϲιτατε βασσε ϲον τυρβο αυδιβιλε. Λε ϲαφφε σερϝιτε περ υν δαμα αφφαβιλε ϲον βελλε οϲυλος ϝερδε.

Μυσιϲα ϲλασσιϲ ηονορα λε δψναμιϲα, δυνϙυε αλ στατιον Φρανϲε Μυσιϙυε, ασϲολταντε ιν λε αυτο, σοϝεντε ον νον αυδι μυσιϲα, σεδ ϙυασι σιλεντιο. Ϲλαρμεντε υν ϲομπρεσσιον μανυαλ δελ ϝολυμινε ρεμεδια ιλλο. Ιστε ματινο ταρδε ε ποστμεριδιε πρινϲιπιαντε, ιντερ λε μυσιϲα ϝαριατε ιλ ηαβεϝα υν ϝοϲε ϙυιετε ε ϲαλιδε, φυσϲ ταμεν ϲλαρ, ϙυε αννυνϲιαϝα ε εξπλιϲαϝα λε πεϲιας.

Συ φρανϲεσε σοναϝα αυτηεντιϲ, περφεϲτε, βεν ϙυε ιλ με σεμβλαϝα ϙυε αλϲο εσσεϝα αλτερε. Υν αϲϲεντο ϙυασι ιμπερϲεπτιβιλε δε αλϲυν ρεγιον δε Φρανϲια? Λε συδ? Λε νασαλισατιον δελ ϝοϲαλες νασαλισατε ϲομενϲιαϝα οϲϲασιοναλ­μεντε υν φραϲτιον τροππο ταρδε. Λε /o/ δε <au> τενδεϝα φορσαν α [ɔ], μα ιλλο νον ες ϲομπλετεμεντε ινυσυαλ ιν φρανϲεσε. Υν /l/ αλιϙυε γρασσε ο οβσϲυρα ιντερ ϝοϲαλες ες. Ε /ɛ̃/ ϙυασι εϙυαλ α /ɑ̃/?

Μαλγραδο ιστε δεταλιος ιστε φρανϲεσε με παρεϝα φρανϲεσε, παρλατε περ υν φρανϲεσε. Ιο δεϲιδεϝα πλυς ταρδε ρεϲερϲαρ λο. Ϙυι ες ιλλα ε δε υβι ιλλα ϝενι?

Ρετορνατε α ϲασα παυϲ διες δεποστ, ϲον ωιφι σεμπερ α δισποσιτιον σιν ϙυε σια νεϲεσσε υν εξϲυρσιον α πεδε, νατυραλμεντε ιλλο εσσεϝα φαϲιλε α τροϝαρ: λε δοννα ες Δενισα Κερσϲηοϝα, νασϲιτε ιν Πραγα, ϝενιτε α Φρανϲια α ιο νον σαπε ϙυε ετατε, μα ιο ασσυμε ϙυε ιλλα ερα χυϝενε, αυδιεντε λε περφεϲτιον ε αυτηεντιϲιτατε δε συ φρανϲεσε.

Υν φρανϲεσε ϙυε σεϲυνδο μι γυστο σονα ϲομο δεβε σοναρ, σιν λε αϲυτεσσα, αργυτεσσα ε στριδεντια ϙυε μυλτε ϝιϲες, ιν μι αυρες, ϲηαραϲτερισα λε ‘ϝερ’ φρανϲεσε δε Φρανϲια.

Δενισα Κερσϲηοϝα πρεσεντα ϲατα χορνο δε λαβορ δε υνδεϲε α τρεδεϲε ηορας λε προγραμμα Αλλεγρεττο. Ϝιϝεμεντε ρεϲομμενδατε.


Οριγιναλ ιν ιντερλινγυα, ιν ιντερλινγυα (schema 1), ιν ιντερλινγυα (schema 2), τραδυι εν ελεφεν (λινγυα φρανϲα νοϝα), традуи ен елефен (лингуа франка нова).

Ϲολορες: Ενοιοσε Εξτραϝαγαντε Νεϲυν πρεφερεντια Ρεϲαργα λε παγινα