Φελιϲιτατε

Ευεντος: λε 23 δε χωνιο, τεξτο: λε 1 δε χωλιο 2017.

Ων υιαγε αλ νορδ α λο ϙωε πλως ταρδε σε μανιφεσταρεα σερ Arbois, ιν λε ϲομπανια δελ φεμινα ϙωε χα δεϲεννιος ιο αμα, περ λε βελλε ϲολλινας ωνδωλαντε δελ νορδ δελ Drôme ε δελ σωδ δελ Isère. Ϲαφφε σωρ ων τερρασσα ιν ων υιλλαγε ινϲανταντε, βεν ϙωε ιλλαϲ ϲαμιονες ασϲενδε ων σϲαρπα ιν υελοϲιτατε βασσε ϲον τωρβο αωδιβιλε. Λε ϲαφφε σερυιτε περ ων δαμα αφφαβιλε ϲον βελλε οϲωλος υερδε.

Μωσιϲα ϲλασσιϲ ηονορα λε δψναμιϲα, δωνϙωε αλ στατιον France Musique, ασϲολταντε ιν λε αωτο, σουεντε ον νον αωδι μωσιϲα, σεδ ϙωασι σιλεντιο. Ϲλαρμεντε ων ϲομπρεσσιον μανωαλ δελ υολωμινε ρεμεδια ιλλο. Ιστε ματινο ταρδε ε ποστμεριδιε πρινϲιπιαντε, ιντερ λε μωσιϲα υαριατε ιλ ηαβευα ων υοϲε ϙωιετε ε ϲαλιδε, φωσϲ ταμεν ϲλαρ, ϙωε αννωνϲιαυα ε εξπλιϲαυα λε πεϲιας.

Σω φρανϲεσε σοναυα αωτηεντιϲ, περφεϲτε, βεν ϙωε ιλ με σεμβλαυα ϙωε αλϲο εσσευα αλτερε. Ων αϲϲεντο ϙωασι ιμπερϲεπτιβιλε δε αλϲων ρεγιον δε Φρανϲια? Λε σωδ? Λε νασαλισατιον δελ υοϲαλες νασαλισατε ϲομενϲιαυα οϲϲασιοναλ­μεντε ων φραϲτιον τροππο ταρδε. Λε /o/ δε <au> τενδευα φορσαν α [ɔ], μα ιλλο νον ες ϲομπλετεμεντε ινωσωαλ ιν φρανϲεσε. Ων /l/ αλιϙωε γρασσε ο οβσϲωρα ιντερ υοϲαλες ες. Ε /ɛ̃/ ϙωασι εϙωαλ α /ɑ̃/?

Μαλγραδο ιστε δεταλιος ιστε φρανϲεσε με παρευα φρανϲεσε, παρλατε περ ων φρανϲεσε. Ιο δεϲιδευα πλως ταρδε ρεϲερϲαρ λο. Ϙωι ες ιλλα ε δε ωβι ιλλα υενι?

Ρετορνατε α ϲασα παωϲ διες δεποστ, ϲον ϝιφι σεμπερ α δισποσιτιον σιν ϙωε σια νεϲεσσε ων εξϲωρσιον α πεδε, νατωραλμεντε ιλλο εσσευα φαϲιλε α τρουαρ: λε δοννα ες Denisa Kerschova, νασϲιτε ιν Πραγα, υενιτε α Φρανϲια α ιο νον σαπε ϙωε ετατε, μα ιο ασσωμε ϙωε ιλλα ερα χωυενε, αωδιεντε λε περφεϲτιον ε αωτηεντιϲιτατε δε σω φρανϲεσε.

Ων φρανϲεσε ϙωε σεϲωνδο μι γωστο σονα ϲομο δεβε σοναρ, σιν λε αϲωτεσσα, αργωτεσσα ε στριδεντια ϙωε μωλτε υιϲες, ιν μι αωρες, ϲηαραϲτερισα λε ‘υερ’ φρανϲεσε δε Φρανϲια.

Denisa Kerschova πρεσεντα ϲατα χορνο δε λαβορ δε ωνδεϲε α τρεδεϲε ηορας λε προγραμμα Αλλεγρεττο. Υιυεμεντε ρεϲομμενδατε.


Οριγιναλ ιν ιντερλινγωα, ιν ιντερλινγυα (σθηεμα 1), ιν ιντερλινγυα (σϲηεμα 2), ιν ιντερλινγωα (σϲηεμα 3), τραδωι εν ελεφεν (λινγωα φρανϲα νουα), традуи ен елефен (лингуа франка нова).