Io non es folle, io es un philosopho

Le 17 e

Introduction

In iste file es le phrases in interlingua, ex mi proprie obra, que io ha convertite del scriptura roman normal, al scriptura grec, usante un schema que io ha concipite.

Google Translate pensa que iste ‘greco’ es vermente greco, e servicialmente ‘traduce’ lo al anglese, con resultatos hilare.

Referentias

Le interlingua in scriptura grec Le original in interlingua Le ‘greco’ del prime colonna ‘translatate’ al ‘anglese’ per Google Translate.
Ορα ταμεν Ora tamen Here we are
Ιλλο εσσεϝα νον σολο υν ϲοσα δε σεϙυερ λε τρενδ, σεδ ϲερτο ανϙυε δε αππρεϲιατιον περσοναλ αυτηεντιϲ. Illo esseva non solo un cosa de sequer le trend, sed certo anque de appreciation personal authentic. There is only one salmon, but one that is still in the sea, and it is true that it is not for ever.
Χα αλ ετατε δε 16 ο 17 αννος, ιο νον πλυς ϝολεϝα ρεστρινγερ μι γυστο αλ μυσιϲα βεατ, ποπ, ροϲκ, ο ϲομο λε ϝαριε ϝαριαντες εσσεϝα νομινατε ιν λε ϲυρσο δελ δεϲεννιος. Μυσιϲα ϲλασσιϲ ετιαμ με ιντερεσσαϝα. Εξεμπλος εσσεϝα, ε ανϲορα ες, Βαϲη, Βαρτóκ, Ϲηοπιν, Ϝιϝαλδι. Βεντοστο ιο περϲιπεϝα ιν με υν πρεφερεντια προ μυσιϲα ποπυλαρ, ο ϲομο ον λο αππελλα πλυς απτεμεντε: Ωορλδ Μυσιϲ, μυσιϲας δελ μυνδο. Ja al etate de 16 o 17 annos, io non plus voleva restringer mi gusto al musica beat, pop, rock, o como le varie variantes esseva nominate in le curso del decennios. Musica classic etiam me interessava. Exemplos esseva, e ancora es, Bach, Bartók, Chopin, Vivaldi. Bentosto io percipeva in me un preferentia pro musica popular, o como on lo appella plus aptemente: World Music, musicas del mundo. When the 16th and the 17th Anniversary of the retrospective of the tournament were played, the same day, the same day and the same day, the same day. Slimming with the intrusion. Escape, with great, Basi, Varok, Saopin, Fial. Ventostomy is also included with predominantly polysaccharides, the common faint beetle can be found: Oyster Muscle, muscled gooseberry.
Αλϲυν χαζζ ταμβεν ιο δισϲοπεριϝα, μα σιν ορα ποτερ μεντιοναρ νομινες. Alcun jazz tamben io discoperiva, ma sin ora poter mentionar nomines. There is also a bizzapi, but you can also get mentions.
Μαις οπερα ε οπερεττα ινιτιαλμεντε ιο νυνϙυαμ ινϲλυδεϝα ιν μι γαμμα δε γυστος δε μυσιϲα αππρεϲιατε. Φορσαν περ ρεϲαλϲιτρατιον πυβεραλ, υν ασπιρατιον δε σερ διφφερεντε ϙυε μι παρεντες? Ο περ πρεδιλεϲτιον σινϲερ? Mais opera e operetta initialmente io nunquam includeva in mi gamma de gustos de musica appreciate. Forsan per recalcitration puberal, un aspiration de ser differente que mi parentes? O per predilection sincer? An opera house with an open-label opera- tory is intimate and intimate. They wounded around the air, and you missed and walked over; The preferential server?
Σιν ϲονταρ ιο ποτεϝα ινδιϲαρ νοστρε εταγε, λε φενεστρας δε νοστρε αππαρταμεντο, νοστρε φλατ, ιν λε γρανδε εδιφιϲιο, ϙυε νος ετιαμ αππελλαϝα φλατ. Ανϲορα ιο ποτε. Λε σεξτε εταγε. Λε αππαρταμεντος δε υν εταγε ερα αϲϲεσσιβιλε ϝια υν γαλερια αλ εξτεριορ δελ εδιφιϲιο. Sin contar io poteva indicar nostre etage, le fenestras de nostre appartamento, nostre flat, in le grande edificio, que nos etiam appellava flat. Ancora io pote. Le sexte etage. Le appartamentos de un etage era accessibile via un galeria al exterior del edificio. Once the inks have been inserted, the blade is not in place, it has been opened, it has been inserted, it has been opened with a flame retarder. It's time. Let go go. Instead, we have been sent to our galleys for an extraordinary expedition.

Ασσι νος, λε ινφαντες, ϙυανδο δορμιϝα ιν ιστε ϲαμερα, αυδιϝα ιν λε ϝεσπερες ε νοϲτες λε σονος δελ δυο ασϲενσορες σεντε μιττιτε ιν μαρϲηα, πασσαντε ε στοππαντε. Νον υν ρυιτο φορτε, μα ϲλαρμεντε αυδιβιλε. Λε εξαϲτε νατυρα δελ σονος ιο νον με μεμορα, μα ιο ϲρεδε ϙυε σι ιο λος αυδιϝα δε νοϝο, λε ρεϲογνιτιον σερεα ιμμεδιατε.

Λε σονο νον ερα ινϲομμοδαντε δελ τοτο, ποτιυς τρανϙυιλλισαντε, ε λε ρυιτο νυνϙυαμ με ηα εϝελιατε. Ον ποτε αϲϲοστυμαρ σε α τοτο.

Ιο σϲριβε ορα συπερ λε φλατ ιν λε φορμα δελ πασσατο, προϙυε ιο δεσϲριβε μι μεμοριας. Μα λε εδιφιϲιο, ϲονστρυιτε ιν 1956, υν αννο ποστ μι νασϲεντια (νος νος ηα λα ινσταλλατε ιν φεβρυαριο 1957), ανϲορα εξιστε, βεν ϙυε μυλτε αλτερε εδιφιϲιος ιν λε ϝιϲινιτατε, ϲον σολο ϙυατρο εταγες, ηα ιντερταντο εσσιτε δεμολιτε ε ρειμπλαϲιατε περ ϲονστρυϲτιονες νοϝε.

Ϲομο μεντιονατε, νος ϝιϝεϝα ιν λε σεξτε εταγε. Υν πριμε ιλ νον ηαβεϝα. Λε εταγε λε πλυς βασσε αττινγιβιλε περ λε λιφτ, ιν ιλλο εσσεϝα ινδιϲατε ϲομο ΒΓ (ο Β/Γ?), προ λε νεδερλανδεσε βεγανε γρονδ, λιττεραλμεντε λε σολο συρ λε ϙυαλ ον ποτε ϲαμμιναρ, λε γρονδ ϙυε ποτε σερ βεγααν, ϙυε ερα βεγαανβααρ, δυνϙυε λε εταγε τερρεν, λε παρτερρε (φρανϲεσε ε νεδερλανδεσε), ιν φρανϲεσε λε ρεζ-δε-ϲηαυσςéε. Ιλλαϲ, ε ιν λε συβσολο ο συβτερρανεο, σε τροϝαϝα λε ρεμισσας, λε δεποσιτος, υν παρϝε σπατιο προ ϲατα αππαρταμεντο προ ιμμαγαζιναρ βιϲψϲλεττας ετϲ.

Assi nos>, le infantes, quando dormiva in iste camera, audiva in le vesperes e noctes le sonos del duo ascensores essente mittite in marcha, passante e stoppante. Non un ruito forte, ma clarmente audibile. Le exacte natura del sonos io non me memora, ma io crede que si io los audiva de novo, le recognition serea immediate.

Le sono non era incommodante del toto, potius tranquillisante, e le ruito nunquam me ha eveliate. On pote accostumar se a toto.

Io scribe ora super le flat in le forma del passato, proque io describe mi memorias. Ma le edificio, construite in 1956, un anno post mi nascentia (nos nos ha la installate in februario 1957), ancora existe, ben que multe altere edificios in le vicinitate, con solo quatro etages, ha intertanto essite demolite e reimplaciate per constructiones nove.

Como mentionate, nos viveva in le sexte etage. Un prime il non habeva. Le etage le plus basse attingibile per le lift, in illo esseva indicate como BG (o B/G?), pro le nederlandese begane grond, litteralmente le solo sur le qual on pote camminar, le grond que pote ser begaan, que era begaanbaar, dunque le etage terren, le parterre (francese e nederlandese), in francese le rez-de-chaussée. Illac, e in le subsolo o subterraneo, se trovava le remissas, le depositos, un parve spatio pro cata appartamento pro immagazinar bicyclettas etc.

Asian, leftist, bourgeois, even in the middle of the day, you have to go to the city. Do not let it go, but you do not want it. If you wish, you will only be able to join with you, but you will not be able to do so, but you will not be able to do so.

You have not only been able to translate this message, but you have been transposed, and you have not received it. When you have that for this.

See also the following table below, which is a cross-referencing. However, in 1956, in the United States, the United States of America (in 1957), it is also important to note that there has been a significant increase in the number of transporters and traders in the area, and in the case of inter- .

Something you've got to know, go ahead. Yep first havas. You have to take a seat on a train station, a train station, a train station, a train station, a train station, a train station, a train station, a train station, a train station, a train station , you will be able to get the most out of it, give it to you, give you a break. Along with the coach, you are in a leap-to-ship, you can stay in the open for a week.

Λοψαλιτατε

Ϙυι νασϲεϝα ιν υν αλτερε παις, ο ϲυχε παρεντες ο γρανπαρεντες δε ιλλαϲ προϝενι, ανϲορα σεντι υν ϲερτε ϝινϲυλο ϲον ιλλε παις. Ιλλο ες λογιϲ. Ταντο δε τυρϲος ε μαροϲϲηινος ιν Νεδερλανδ, ιλλο ες ϝερ δε γεντε δε οριγινε νεδερλανδεσε ιν Ϲαναδα, λε Στατος Υνιτε ο Αυστραλια.

Loyalitate

Qui nasceva in un altere pais, o cuje parentes o granparentes de illac proveni, ancora senti un certe vinculo con ille pais. Illo es logic. Tanto de turcos e marocchinos in Nederland, illo es ver de gente de origine nederlandese in Canada, le Statos Unite o Australia.

Listen

If there were other children, there was a stranger on the side of the rocks that was sitting in front of you, while you were still in love. Anything else. And there was a whaling in the land of Nepal, and he had not yet appointed a neanderthal in Sanaan, and of Stathus Yunite of Australia.

Γεντε ποτε ηαβερ οπινιονες ε εξπριμερ λος. Ανϙυε οπινιονες συρ πολιτιϲα, ινϲλυσε λε πολιτιϲα δε αλτερε παισες ϙυε Νεδερλανδ. Ιστο σεϙυε δε νοστρε ϝαλορ ‘λιβερτατε δε παρολα’. Ιστο ινϲλυδε οπινιονες ϙυε ‘νος’ νον πλαϲε. Μεσμο ιστε ϝαλορ ϲαπε περσονας ϙυι συππορτα λε πολιτιϲα αϲτυαλ δε Τυρϲηια, υν παις ϙυε τρυνϲα λε λιβερτατε δε πρεσσα, ϲαρϲερα πολιτιϲος ελεϲτε, ε αμπλια λε ποτερ δελ πρεσιδεντε. Gente pote haber opiniones e exprimer los. Anque opiniones sur politica, incluse le politica de altere paises que Nederland. Isto seque de nostre valor ‘libertate de parola’. Isto include opiniones que ‘nos’ non place. Mesmo iste valor cape personas qui supporta le politica actual de Turchia, un pais que trunca le libertate de pressa, carcera politicos electe, e amplia le poter del presidente. Have anymore binoculars with an extraterritoriality. They were copiers of politics, politics, and culture. You did not know whether you were going free. Tissue fibrinolypins are inactive. The Middle Ages has always been in the forefront of the politics of Typhania, as you have been making a press, everyday politics, in a more ambitious way.
Λε πενσατα ες λιβερε, λε εξπρεσσιον δε πενσαμεντος ες λιβερε ιντρα λε λιμιτες δελ λεγε, αγερ ες λιβερε σολο ιν παρτε. Ασσι ιλ φυνϲτιονα ιν υν στατο δε δερεϲτο. Ε ασσι ιλ δεβε ρεμανερ, α ιστο νος δεβε νος ατταϲηαρ. Le pensata es libere, le expression de pensamentos es libere intra le limites del lege, ager es libere solo in parte. Assi il functiona in un stato de derecto. E assi il debe remaner, a isto nos debe nos attachar. Let me say a few, I say to you, and you do not know what you are saying, you are a liberal loose salmon. Asymmetry in the wind. Estimated returnees, an official admission fee.

Τερρορισμο

Τερρορισμο ες δετεσταβιλε ε αβηορριβιλε, ε δεβε σερ ϲομβαττιτε ϲον ομνε μεδιος. Σεδ ιντρα λε λιμιτες δελ λεγε.

Terrorismo

Terrorismo es detestabile e abhorribile, e debe ser combattite con omne medios. Sed intra le limites del lege.

Territorial

Terminations are interrupted with an equivrill, so be sure to interfere with the subject. Census in the limes he said.

Χα ορα νον σολο ϲομμιττερ υν αττεντατο ες πυνιβιλε, σεδ ετιαμ πρεπαραρ υν. Ιστο ες δραστιϲ: αλϲυνο δεβε σερ σεντεντιατε βεν ϙυε ανϲορα ιλ νον ηα ϝιϲτιμας. Μα ιο αππροβα ϙυε λε λεγε ηα εσσιτε εξτιρατε ασσι. Προϙυε λε σεϲυριτατε λο ρεϙυιρε. Ja ora non solo committer un attentato es punibile, sed etiam preparar un. Isto es drastic: alcuno debe ser sententiate ben que ancora il non ha victimas. Ma io approba que le lege ha essite extirate assi. Proque le securitate lo require. Only salmon juices can be used in standard recipes. Websites are active: Alternate servers are available in high precision. Lesser than now, it has been said to be so exquisitely. Please make sure you have all the information.
Σερϝιϲιος σεϲρετε ποτε ιντερϲεπταρ ϲατα ϝιϲε πλυς ϲομμυ­νι­ϲα­τιονες. Ιλλο ϝιολα λε ϝιτα πριϝατε δε ομνε ϲιτατανος. Μα ιν λε ιντερεσσε δελ λυϲτα ϲοντρα λε τερρορισμο, ιο λο χυδιϲα νεϲεσσε. Servicios secrete pote interceptar cata vice plus communicationes. Illo viola le vita private de omne citatanos. Ma in le interesse del lucta contra le terrorismo, io lo judica necesse. Serres notice any intercessions in the hotspots. You have always been very honest. In addition, it has been used as a solubilizer, as a lubricant.
Ταμεν ϲατα διε ιλ ηα μορτος ιν λε ϲιρϲυλατιον ε δεϲενας δε φεριτος. Νος νον τιρα δε ιστο λε ϲονσεϙυεντια δε αρρεσταρ ομνε τραφφιϲο. Ναμ τραφφιϲα ες νεϲεσσε, ιν ομνε ϲασο λε τρανσπορτο δε μερϲαντιας. Λε συπερμερϲατος δεβε εσσερ αππροϝισιονατε. Λε πορτο δε Ροττερδαμ δεβε ϲοντινυαρ α φυνϲτιοναρ. Tamen cata die il ha mortos in le circulation e decenas de feritos. Nos non tira de isto le consequentia de arrestar omne traffico. Nam traffica es necesse, in omne caso le transporto de mercantias. Le supermercatos debe esser approvisionate. Le porto de Rotterdam debe continuar a functionar. Tables in a variety of formats, including one another. It is not true that you are not interested in the arts. Names of people who are not in the same language. You have not provided additional services. Le Porto de Rotterdam does not have a business meeting.
Νος πεσα λε ιμπορταντιας ε πρεφερε λε ιντερεσσε λογιστιϲ, βεν ϙυε ιλλο ϲοστα ϝιτας. Ιτεμ νος δεβε πεσαρ ϝαλορες ϙυαντο αλ τερρορισμο. Πυνιρ υν γρυππο ϲολλεϲτιϝεμεντε προ λε δελιϲτος δε αλϲυνες δε ιλλες, ιλλο ες ινϲονϲιλιαβιλε ϲον νοστρε ϝαλορες. Εργο ιλλο νος νον φαϲε. Βαστα. Nos pesa le importantias e prefere le interesse logistic, ben que illo costa vitas. Item nos debe pesar valores quanto al terrorismo. Punir un gruppo collectivemente pro le delictos de alcunes de illes, illo es inconciliabile con nostre valores. Ergo illo nos non face. Basta. Nosta importaancia has been involved in accounting, and it has been established as a whole. The Iteman accepts Pearls of the Alliance. Be sure to use the grill beforehand, and do not use other grills or grills in the windscreens. Work you can only eat. Basically.

Derecto de autor © 2018, R. Harmsen, tote derectos de copia reservate, all rights reserved.