Υν ϝια αλ παϲε

Ιδεας δελ 23 ε 24 δε νοϝεμβρε, λε 1, 13 ε 14 δε δεϲεμβρε 2015, λε 15 δε χανυαριο 2016; τεξτο δελ 30 ε 31 δε οϲτοβρε 2016; ϲορρεϲτιον δελ τεξτο λε 1 δε νοϝεμβρε 2016. Iste version de Un via al pace in scriptura grec: .

Πασσατο λονταν

Ηυμανος μοδερνε ϝιϝε ιν υν μυνδο ϝαλδε διφφερεντε ϙυε ιλλο δε λορ ϲονγενερες δε μψριαννος ρετρο, ϙυανδο τοτες ανϲορα ϝιϝεϝα δε ϲηασσαρ ε ϲολλιγερ. Σεδ ιλλες μεσμε νον ηα μυτατε μυλτο. Εργο, προ ϲομπρεηενδερ ϲομο πενσα, σεντι, ε σπεϲιαλμεντε ϲομπορτα σε λε ηυμανο μοδερνε, ιο ϲρεδε ϙυε νος δεβε ϲονσιδεραρ συ λυϲτα προ λε εξιστεντια, συ ϲονϲυρρεντια ϝιταλ ιν λε σιτυατιον δε τυνϲ.

Λε δενσιτατε δε ποπυλατιον εσσεϝα μυλτο βασσε. Λε εστιματιον προ ϲιρϲα 8000 αννος ρετρο ες δε σολμεντε 5 μιλλιονες δε γεντε, προ τοτε λε μυνδο! Ον ϝιϝεϝα ιν γρυππος δε υνος ϲεντενας περσονας. Προ συπερϝιϝερ, ϲοοπερατιον ιντερ μεμβρος δελ προπριε γρυππο εσσεϝα εσσεντιαλ. Νεμο ποτεϝα συπερϝιϝερ σιν ϲοοπεραρ. Αλτρυισμο ιντραγρυππαλ εσσεϝα υν νεϲεσσιτατε. Ον τραϝαλιαϝα προ λε ιντερεσσες δελ αλτερε μεμβρος δελ γρυππο, ϲομο προ λε ιντερεσσες προπριε.

Λε ϲηανϲε δε ινϲοντραρ περσονας δε αλτερε γρυππος εσσεϝα βασσε, προϙυε λε ποπυλατιον εσσεϝα σπαρσε. Σι τοτεϝια υν ινϲοντρο εϝενιϝα, λε νεϲεσσιτατε δε συππορταρ σε μυτυαλμεντε, ϲομο εξιστεϝα ιντρα λε γρυππο, ερα αβσεντε. Λε αλτερες εσσεϝα ριϝαλες πλυς ϙυε αμιϲος. Αττιτυδες ϲελαντε, δεφενσιϝε ο ηοστιλ εσσεϝα μελιορ προ αττινγερ σεϲυριτατε.

Νοστρε εποϲηα

Ιο πενσα ϙυε λε σεντιρ ε λε ϲονδυϲτα ηυμαν ες α πενα ρατιοναλ, σεδ πριμαριμεντε ινστινϲτιϝε, ε δετερμινατε περ φαϲτορες γενετιϲ. Λε εϝολυτιον δελ σπεϲιε μαρϲηα λεντε. Νος ες εσσεντιαλμεντε λε μεσμε ηυμανος ϙυε ιλλες ϙυε ϝιϝεϝα δεϲε μιλλες αννος ρετρο.

Αλορα λε ϲονσεϙυεντια δελ ϲαπιτυλο αντεριορ ες υν τενδεντια νατυραλ αλ δισϲριμινατιον, ραϲισμο, ϲονφλιϲτος ρελιγιοσε, πολιτιϲ, ετηνιϲ ε νατιοναλ; πρεχυδιϲιο γρυππαλ ε βιας δε ϲονφιρματιον, δισσοναντια ϲογνιτιϝε; ϝεξατιον δε ϙυι νον περτινε αλ γρυππο.

Νος ϝιδε ιστο ιν λε τριβαλισμο νοϝε δελ μεδιας σοϲιαλ: ϙυε ες ϝαλιδε ε ϝερ ιν Τωιττερ νον δεπενδε δελ φαϲτος, αργυμεντατιον ο ϝεριτατε; μα δελ αδηερεντια γρυππαλ. Ϙυι ες ιν λε γρυππα, ηα ρατιον. Ϙυι ες φορας δελ γρυππο, σϲριβε ιν γαλιματιας ε νον μεριτα σερ λεγιτε. Αυτοματιϲαμεντε ε σιν νεϲεσσιτατε δε εξπλιϲαρ. Ϙυι προτεστα, ες βλοϲατε.

Ιστο ες υν ϲονϲλυσιον δεπριμεντε. Λε ιδεαλισμο δελ αννος 1960/70 ερα προ νιλ. Υν ιλλυσιον τοταλ, προϙυε λε νατυρα ηυμαν ες πλυς φορτε. Προ ιστο, ιο ϲρεδε ϙυε νος δεβε ορα ϲερϲαρ λε σολυτιον α παρτιρ δε ιστε νατυρα, νον σιν ιλλο ο ϲοντρα ιλλο.

Ϲερϲαρ υν σολυτιον

Ϝαμος υσαρ λε τενδεντιας νατυραλ προ αττινγερ ρεσυλτατος ιδεαλιστιϲ, ϲομο ηαρμονια ε παϲε.

Νον σε ιμμισϲε

Ρεμανε ιντρα λε ατμοσπηερα παϲιφιϲ ε ϲοοπερατιϝε δελ προπριε γρυππο. Ϙυι ες φορις δελ γρυππο, ον λασσα τρανϙυιλλε. Ιλλο ες μυλτο παϲιφιϲ.

Ιντεγρατιον νον ες νεϲεσσε! Λε ρεϝινδιϲατιον δε ιντεγρατιον δε γρυππος δελ ποπυλατιον ες σοϝεντε υν εφφορτιο τψραννιϲ αλ ασσιμιλατιον. Λε αλτερες δεβε δεϝενιρ εξαϲτεμεντε ϲομο νος. Μα προϙυε?

Τοτες ποτε μαντενερ λορ ϲηαραϲτερ προπριε, λορ ινδιϝιδυαλιτατε, γρυππαλ ε ινδιϝιδυαλ, ιντρα λε ρεγυλας δελ λεγε. Δισταντια προμοϝε λε παϲε, ηαρμονια ε διϝερσιτατε.

Μι ιδεα παρε σιμιλαρ αλ απαρτηειδ. Λε διφφερεντια ες ϙυε ιο προμοϝε λιβερτατε ε δερεϲτος εϙυαλ προ τοτες.

Σπιριτο δε γρυππο τεμποραλ

Ιλ ηα νυλλε οβχεϲτιονες ϲοντρα ϲονταϲτος ϲον περσονας εξτρα λε προπριε γρυππο. Ιλ νον ες οβλιγατορι, μα ϲερτεμεντε περμισσιβιλε ε ϲονσιλιαβιλε. Τοτο συρ λε βασε δε ϝολυνταριετατε, υτιλιτατε πραϲτιϲ ο σιτυατιονες αδ ηοϲ.

Σι τοστο ϙυε ταλ ϲονταϲτος ες εσταβλιτε, ιμαγινε ϙυε λε ιντερλοϲυτορ ες παρτε δε υν γρυππο ϲομμυν. Αλορα ινστινϲτιϝεμεντε λε ινϲλινατιον αλ παϲε ε ϲοοπερατιον ϝα συργερ, λε αλτρυισμο περ ιντερεσσες ϲομμυν.

Ιστε σεντιμεντο δε ινϲλυσιον ιν υν γρυππο ποτε σερ τεμποραρι ο δυραρ πλυς λονγε. Ιλλο ποτε ϲοεξιστερ ϲον αλτερε σεντιμεντος δε αδηερεντια α γρυππος. Προ παϲιβιλεμεντε ϲομμυνιϲαρ ε ιντεραγερ ϲον αλτερες, νεϲυν δελ παρτιϲιπαντες δεβε ρενυνϲιαρ συ σενσο δε ιδεντιτατε.

Εξεμπλος

Ιν λε ϲομμερϲιο, λε ϝενδιτορ ϝολε ϝενδερ, υν α πρεϲιο λε πλυς αλτε ποσσιβιλε. Λε ϲομπρατορ ϝολε εμερ α υν πρεϲιο βεν βασσε. Λε ιντερεσσε ϲομμυν ες αρριϝαρ α υν τρανσαϲτιον αϲϲεπταβιλε προ αμβες.

Ιν λε εμπλεο: εμπλεατος ϝολε φαϲερ νον τροππο τραϝαλιο, προ λε οπτιμε σαλαριο. Λε εμπλεατορ ϝολε τενερ βασσε λε ϲοστος δελ εμπλεο, προ μαξιμισαρ λε λυϲρο. Μα ιν ιντερπρισας λυϲρατιϝε λε εμπλεο ρεμανε ε βον σαλαριος ες ρεαλισαβιλε. Δυνϙυε ιλ ες ανϙυε ιν λε ιντερεσσε δελ εμπλεατος ϙυε λε ιντερπρισα ες λυϲρατιϝε. Υν ιντερεσσε ϲομμυν. Λε ιντερπρισα ες ελ γρυππο ϲομμυν, ιν ϙυε ιδεαλμεντε τοτες ϲοοπερα.

Ιν σπορτς δε εϙυιπα, λε τεαμ ες λε γρυππο.

Ιν υν ϙυαρτιερο δε υν ϲιτατε, ομνε λε ηαβιταντες ηαβε λε ιντερεσσες δε νεττιτατε, σεϲυριτατε, τρανϙυιλλιτατε, διστραϲτιον, ινσενιαμεντο, ετϲ. Λε διϝερσιτατε ϲυλτυραλ ποτε ϲοεξιστερ ϲον λε μεμβρατο ϲομμυν δελ γρυππο δε ηαβιταντες δελ ϙυαρτιερο.

Δεμοϲρατια ε στατο δε δερεϲτο: ιστε ταμβεν ες υν ιντερεσσε ϲομμυν, ϙυε ποτε φορμαρ υν σενσο δε μεμβρατο γρυππαλ, εργο υν ινϲλινατιον α ϝιϝερ ιν παϲε ιν λε παις.