Drie ministers

Dit is een e-mail van mij, Ruud Harmsen aan alle leden van de Tweede Kamer (behoudens enkele waarvan het e-mailadres niet op de website vermeld stonden), en aan de vaste Kamercommissie voor Justitie, en aan enkele fractiemedewerkers met wie ik eerder in het kader van de Deventer moordzaak al eens contact had gehad. Het bericht is verzonden op , vanaf 13.24 uur.

Ik geef de drie hyperlinks aan het begin hier weer met de korte aanduiding gemaakt door TinyURL, maar in de daadwerkelijk verzonden e-mails was dat nog niet zo. Uitleg hierover vindt u hier.

Subject: Drie ministers

Geachte Kamerleden,

Ook dit e-mailbericht gaat over deze webpublicaties:

http://tinyurl.com/d89gwa
http://tinyurl.com/cw98l6
http://tinyurl.com/cpyc24

Samenvatting:

De medewerker Sinan Can van het programma Zembla zou door justitie-SG Demmink met de dood zijn bedreigd, na eerdere pogingen hem op te kopen. Sinan Can zou op zijn beurt de Turkse journalist Kazmali eveneens hebben geïntimideerd en proberen om te kopen. De eerder kritische toon van Zembla over de kwestie Demmink sloeg plotseling om, en eindredacteur Kees Driehuis verwoordde de huidige houding recent zo:
"Wij hebben al veel onderzoek gedaan naar deze zaak, maar de doofpot niet kunnen vinden.".
Dit in volstrekte tegenspraak met de eerdere documentaires van Zembla, en ook met recent aan het licht gekomen materiaal waarvan de heer Driehuis op de hoogte had kunnen zijn.

Het lijkt mij dat deze ernstige kwestie tot het verantwoordelijkheidsgebied van meerdere ministers behoort:

1) De minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, omdat hier (voor zover de aanwijzingen op waarheid berusten) een ambtenaar van zijn ministerie zich zou hebben beziggehouden met doodsbedreigingen en pogingen tot omkoping, met als doel publiciteit over zijn eigen (vermoedelijke) strafbare feiten (zoals ontucht met minderjarigen) in te dammen.

2) De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ter Horst, als werkgever van alle rijksambtenaren. Zij is daarmee ook verantwoordelijk voor integriteit en corruptiebestrijding. De hier gesignaleerde kwestie heeft (voor zover de vermoedens terecht zijn) duidelijk te maken met corruptie (omkooppogingen) en zelfs met doodsbedreigingen door een rijksambtenaar. De minister dient in zo'n geval naar mijn mening zo snel mogelijk onderzoek te doen en maatregelen te nemen.

3) De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Plasterk. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de publieke omroepen, die ten dele gefinancierd worden met belastinggeld (de vroegere omroepbijdrage, die inmiddels in de begroting is opgenomen). We zien hier het beeld dat (voor zover de vermoedens terecht zijn) met overheidsmiddelen televisieprogramma's worden gemaakt waarvan de inhoud door middel van doodsbedreigingen en omkooppogingen beïnvloed zou zijn door een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie, namelijk de secretaris-generaal, de heer Joris Demmink, met als doel publiciteit over zijn eigen (vermoedelijke) strafbare feiten (zoals ontucht met minderjarigen) tegen te houden. Dit lijkt mij een dermate onwenselijke en onacceptabele gang van zaken, dat minister Plasterk naar mijn mening onverwijld navraag dient te doen en zo nodig maatregelen dient te treffen. Dit ondanks het normale (en naar mijn mening juiste) beleid dat de minister zich niet inhoudelijk met de programma's bemoeit. Het betreft hier echter duidelijk geen normale situatie.

Alles bij elkaar worden dit dus heel wat scherpe Kamervragen aan diverse bewindslieden, lijkt mij. Of zou de Tweede Kamer, zoals in deze al vele jaren slepende kwestie al zo vaak gebeurd is, weer ijselijk stil blijven, en het allemaal zo maar laten passeren? Ik wacht het met grote belangstelling af.

Hoogachtend en met vriendelijke groeten,

--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com