Had ik gelijk met mijn voorspellingen?

en diverse latere datums

Voorspellingen

Op 8 april 2007 publiceerde ik een groot aantal voorspellingen over het verdere verloop van de Deventer moordzaak. Op deze pagina hou ik bij in hoeverre er iets van uitkomt. De pagina zal dus in verloop van vele maanden, misschien jaren, steeds verder worden bijgewerkt. Het framework, maar uiteraard nog zonder uitkomsten, is tegelijk met de voorspellingen al gepubliceerd op 8 april 2007.

Kort geding

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:
Ik heb dit verkeerd voorspeld. Ik stelde dat Maurice de Hond op dit punt gewoon evident volkomen gelijk heeft, maar volgens het vonnis was het persbericht naar de letter niet onjuist. En dat is ook zo, alleen maakt dat het voor mij alleen maar nog veel erger, wat ik in een apart artikel zal uitleggen.

Regiezitting smaadproces

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Op 25 april 2007 is er in de zitting in de zaak tegen Maurice de Hond, waarin het OM hem vervolgt wegens smaad jegens MdJ en MW. Doel van deze zitting is te bepalen welke getuigen er onder ede zullen worden gehoord. Maurice en zijn advocaat Mr. Plasman willen graag (mirror) de beweerde smaadslachtoffers zelf horen, ex-rechercheur Paalman en ook een vijftal rechercheurs die betrokken zijn geweest bij het onderzoek naar het alibi.

Twee à drie weken laten zal de rechtbank hier een beslissing over nemen.

Bij aanvang van deze zitting legt Maurice de Hond nieuw explosief materiaal aan de rechtbank voor. Daarover hier meer.

Dezelfde 25e is er ook een schriftelijke uitspraak in de civiele ‘smaad’-zaak: Maurice moet ruim een ton aan schadevergoeding betalen! Meer daarover hier.

De beslissing over de te horen getuigen is op 10 mei 2007 genomen: er mogen helemaal geen getuigen worden opgeroepen, dus ook niet onder ede gehoord!
Op 8 november 2007 zal de zaak verder inhoudelijk behandeld worden.

Uitspraak herzieningsverzoek

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:
5 juni 2007: tussenarrest. Hoge Raad volgt advies van procureur-generaal, om rechercheurs te horen die volgens een getuige essentiële delen van zijn verklaring niet daarin wilden opnemen.

Op 29 augustus, ruim 12 weken later (vanwaar die enorme traagheid in zo'n belangrijke zaak??) wordt dat verhoor dan eindelijk gehouden. Van eventuele uitkomsten is nog niets bekend.

Toevoeging 8 september 2007:
Zie RTV Oost, waarvan ik citeer:

Het kan nog weken duren voordat de Hoge Raad een besluit neemt over heropening van de zogenoemde Deventer moordzaak.

De Raad wil eerst weten waarom de verklaring van een getuige niet in het strafdossier zit. De getuige zou van de klusjesman van het slachtoffer al hebben gehoord over de dood van de weduwe, voordat ze werd gevonden. De afgelopen maanden zijn twee politiemannen ondervraagd die de getuige toen hebben gehoord. Nu wil de Hoge Raad ook nog details weten van de getuige, de toenmalige beheerder van het kerkhof, en een medewerker. Pas daarna wordt besloten of de zaak wordt heropend. Voor de moord op de Deventer weduwe is haar financieel adviseur veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.”

Zie ook dit persbericht van Wim Dankbaar:

Deventer moordzaak: Hoge Raad gaat nieuwe getuigen horen.

In aanloop naar het besluit tot herziening, wil de Hoge Raad nu ook de beheerder van de Deventer begraafplaats horen, evenals een andere medewerker bij het kerkhof.

Op 5 juni 2007 besloot de Hoge Raad tot nader onderzoek op advies van de advocaat-generaal Mr. A.C. Machielse om twee rechercheurs te horen die in 1999 de verklaringen van de beheerder hebben opgenomen. Dit verhoor heeft inmiddels plaatsgevonden en blijkt nu aanleiding om ook de getuige zelf te willen horen. Dit heeft een persvoorlichter van de Hoge Raad bevestigd aan RTV-Oost.

De man stelt dat de klusjesman van de weduwe Wittenberg de dag na de moord bij hem kwam en hem meedeelde dat de weduwe was vermoord met zeven messteken. Vervolgens heeft hij die boodschap overgebracht aan zijn baas, die dit bevestigt. Het slachtoffer werd echter pas de volgende dag gevonden, hetgeen gezien het tijdstip op daderkennis van de klusjesman zou kunnen wijzen. De Hoge Raad zag hierin reden genoeg om nader onderzoek te gelasten naar de verklaringen van deze getuige. Zijn verklaringen waren niet terug te vinden in het strafdossier, hoewel de getuige stelt dat hij dit ook al in 1999 aan de poiltie heeft verteld.

Nu heeft de Hoge Raad dus besloten om behalve de rechercheurs, ook de beheerder en zijn baas nader te horen. De uitkomst van deze aanvullende verhoren, kunnen mogelijk voor een nieuwe wending zorgen in de saga die de Deventer moordzaak inmiddels genoemd mag worden.”

=== Einde persbericht ===

Op 26 september 2007 heeft het verhoor met de begraafplaatsbeheerder en zijn eindelijk ook plaats gevonden, blijkens deze mededeling.

Kort voor 1 november 2007 wordt in de aanloop naar het KRO-programma Reporter onthuld dat de HR ook Michaël de J. zelf gaat horen!

Uitspraak 18 maart 2008: Geen herziening. (Zie voor meer details ook het overzicht van rechterlijke uitspraken.)

Smaadproces

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Op 8 november 2007 wordt in Amsterdam het strafrechtelijk smaadproces (niet te verwarren met de civielrechtelijke procedure om schadevergoeding) tegen Maurice de Hond gehouden.

Bij de regiezitting had De Hond de officier van justitie gevraagd 8 getuigen op te roepen. Dit werd toen door ovj en RC (rechter-commissaris) afgewezen.

Op basis van de oproeping van verdachte door ovj A. C. Bijlsma meende De Hond alsnog getuigen te mogen aanvragen, en hij had er wederom 8 aangevraagd, waarvan 3 dezelfde als eerst (de beide klagers MdJ en MW, en Paalman) en 5 nieuwe: o.a. De Roy van Zuydewijn, Brouwer, ovj Van der Meijden, profiler Carlo Schippers. (Wie was de achtste aangevraagde getuige?).

De ovj had per brief van 31 oktober 2007 laten weten ook deze getuigen niet op de roepen. De rechtbank neemt ter zitting na lang beraad die beslissing over: geen getuigen.

Ook beslist de rechtbank over het verzoek van De Hond in de rechtszaal een dvd te vertonen. De drie rechters en de ovj hadden die vooraf al bekeken (de ovj naar eigen zeggen een van de rechter geleend exemplaar, want hij had zelf de cd niet ontvangen). De discussie en het beslissen achter gesloten deuren, over het al dan niet vertonen van de dvd in de rechtszaal, duurt langer dan de hele inhoud ervan.

Uiteindelijk wordt de dvd toch vertoond. Hij bevat 3 gedeelten uit televisieprogramma's:

  1. een fragment van Peter R. de Vries van 27-5-2001: Henk Rietman en Michael de J. bij het graf van de weduwe; MdH wilde hiermee laten zien dat MdJ zelf in de publiciteit was getreden, lang voordat MdH zich met de DMZ bemoeide;
  2. een gesprek met MdH in het programma Woestijnruiters van 26-2-2006, waarin hij zijn bedoelingen en motivatie toelichtte;
  3. uitleg van de Amerikaanse professor Dan Krane, die in het programma KRO Reporter van 1 november 2007 zijn mening gaf over het DNA-onderzoek aan de bloes.

Er is ook veel discussie over de periode waarin De Hond de beweerd smadelijke uitlatingen zou hebben gedaan. Volgens de ovj is dat 1 januari 2006 (rechter: “moet dat niet 6 januari zijn?”) tot 22 december 2006 – de datum van de civiele uitspraak, waarna MdH inderdaad niet meer gedaan heeft wat hem op straffe van een dwangsom door de rechter verboden was. De rechter vraagt zich af of de einddatum niet eerder 18 september moet zijn, aangezien het laatste concrete citaat dat de ovj aanvoert, die datum heeft.

Ook dateren klacht en aangifte van 6 en 17 maart 2006 en 5 juli 2006. Hoe kunnen dan uitspraken van De Hond beoordeeld worden die pas daarna gedaan zijn? De rechtbank oordeelt dat dit wel kan, omdat het hier gaat om uitspraken over een langere periode. De aanklagers hoeven dan niet van elk concreet geval opnieuw aangifte te doen. De ovj is dus wel ontvankelijk.

Maurice de Hond voert zelf zijn verdediging, onderbroken door een korte pauze op verzoek van de ovj (nadat de rechter die suggestie ook al deed). De Hond refereert in de loop van zijn betoog aan diverse zogeheten producties (let op: 10 megabyte).

De ovj houdt zijn requisitoir. Hij houdt daarin vol dat MdH de vriendin van MdJ zou hebben beschuldigd van medeplichtigheid, hoewel MdH dat tijdens de zitting meermaals heeft ontkend.

Vervolgens houdt De Honds advocaat Plasman nog kort een afsluitend pleidooi.

Strafeis van de ovj: een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van een jaar, met als voorwaarde het zich onthouden van hernieuwde soortgelijke smadelijke uitlatingen.

Uitspraak: 22 november 2007 om of na 13.00 uur.

Vonnis: grotendeels veroordeeld.

Kort geding over schrijfproeven

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: zo'n kort geding is nooit gehouden. Er is ook niet bekend of het ooit nog gehouden gaat worden, hoewel er geruchten zijn dat Louwes nog civiele processen zou gaan voeren, mogelijk ook over dit onderwerp. Concreet is dat echter niet.

Hoewel sinds 18 maart 2008 de Deventer moordzaak niet meer onder de rechter is (en de schrijfproeven zijn dat eigenlijk nooit geweest) hebben Tweede Kamer, regering, pers, radio en tv ook daarna nooit aandacht geschonken aan die schrijfproevenkwestie.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Artikel 12-procedure over schrijfproeven

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: zo'n kort geding is nooit gehouden. Er is ook niet bekend of het ooit nog gehouden gaat worden.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Strafproces over schrijfproeven

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: zo'n proces heeft nooit plaatsgevonden.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Vrijlating Ernest Louwes

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: nog niet gebeurd, en zeker niet om de door mij voorspelde reden. Wel mag hij weekenden thuis doorbrengen, werken in de maatschappij en is er kans op reguliere vervroegde invrijheidstelling.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Parlementaire enquête

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: is nooit gebeurd.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Aftreden Hirsch Ballin, Donner en Ter Horst

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: is nooit gebeurd.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Het kabinet Balkenende IV valt

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: is nooit gebeurd.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Vervroegde verkiezingen

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: is nooit gebeurd.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Het kabinet Balkenende V treedt aan

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: is nooit gebeurd.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Schadevergoeding Louwes

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: is nooit gebeurd.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.

Klusjesman verdwenen

Mijn voorspelling

Hoe het echt ging:

Peildatum 29 mei 2008: is nooit gebeurd.

Ik zat er helemaal naast met mijn voorspelling.