Voorspellingen verder verloop DMZ

Mark my words

Het is vandaag Eerste Paasdag, 8 april 2007. Ik doe vandaag een voorspelling over hoe het verder zal gaan met de Deventer moordzaak. Mark my words. Ik voorzie de punten nu al van zgn. name-tags, zodat ik later mijn voorspelling met de feiten kan confronteren, in een nog uit te breiden ander artikel. Hyperlinks naar dat artikel, per punt, zijn al aangebracht.

Kort geding

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Op vrijdag 13 april zal het kort geding dienen (dat is geen voorspelling, want nu al bekend) dat Maurice de Hond heeft aangespannen tegen de Staat der Nederland. Zijn eis is dat het Openbaar Ministerie een persbericht uitgeeft waarin een cruciale leugen wordt gecorrigeerd, die stond in het persbericht van het OM van 13 juni 2006 over het nieuwe alibi van de ‘klusjesman’ in de Deventer Moordzaak.

De uitspraak is een week later. De Hond wordt volledig in het gelijk gesteld. Niet zo vreemd, want op dit punt heeft hij gewoon evident volkomen gelijk. Het OM brengt reeds een half uur na de uitspraak inderdaad een nieuw persbericht uit, en voldoet daarmee geheel aan de rechterlijke uitspraak.

Daarna wordt het echter oorverdovend stil. De pers en de zendende media besteden nauwelijks aandacht aan de zaak, publiceren wel slaafs het nieuwe persbericht, maar dat is het dan. Een bewust liegend OM vinden ze eigenlijk geen nieuws. Ze wisten dat al, en vinden het wel prima.

Ook de volksvertegenwoordiging reageert in het geheel niet. Ze bemoeit zich immers niet met zaken die nog onder de rechter zijn, noch met zaken waarover de rechter gesproken heeft. Een liegend en frauderend OM vinden de fracties niet hun pakkie-an, hoewel ze dat natuurlijk nooit hardop zullen toegeven.

Regiezitting smaadproces

Hoe het echt ging

Op 25 april 2007 wordt een regiezitting gehouden in het smaadproces van de klusjesman tegen Maurice de Hond. Het gaat erom welke getuigen zullen worden opgeroepen om onder ede te getuigen. Het OM wil niemand horen, De Hond heeft een lange lijst. Zijn doel is met de getuigenverklaringen te laten zien dat aan één voorwaarde voor smaad niet voldaan is, namelijk dat hij kon weten dat het beweerde onwaar was. Hij wil laten zien dat hij integendeel juist kon weten dat het wel waar was. Ook wil De Hond aanvoeren dat hij de eventueel smadelijke uitingen wel moest doen, vanwege een maatschappelijk belang.

Mijn voorspelling:
Ik voorspel dat de rechter wel het oproepen van enkele getuigen toestaat, maar een stuk minder dan De Hond had gewild.

Pas weken later zal het proces verder gaan.

Uitspraak herzieningsverzoek

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
In juni 2007 doet de Hoge Raad uitspraak op het herzieningsverzoek. Louwes wordt niet in vrijheid gesteld en geen van de herzieningsgronden worden erkend. De Hoge Raad laat in het vonnis doorschemeren dat aanvrager wel enkele geldige punten naar voren heeft gebracht, maar vindt dat er geen sprake is van een novum of van nova.

Smaadproces

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Het smaadproces tegen Maurice de Hond wordt half juni 2007 gehouden. Er worden veel minder getuigen gehoord dan De Hond en zijn advocaat Plasman hadden gewild. Verschillende keren lijkt een getuigenverhoor dicht bij een ontknoping te komen, waarbij de vele vormen van fraude en bedrog bij politie en OM bewijsbaar aan het licht komen, maar de rechter honoreert het protest van de aanklager, en kapt het verhoor af. Het argument is dat De Honds advocaat het te maken punt (zie boven: geen kennis onwaarheid; maatschappelijk belang) reeds voldoende heeft duidelijk gemaakt.

De rechtbank komt vrij snel tot een uitspraak: De Hond wordt volledig vrijgesproken, aangezien aan de wettelijke definitie van smaad niet is voldaan.

Verder gebeurt er niets, er is nauwelijks iets onthuld, al zijn vermoedens sterker geworden. De media zwijgen het geval grotendeels dood en de Tweede Kamer doet wat ze altijd doet: niets.

Kort geding over schrijfproeven

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Het is inmiddels begin september 2007. Ernest Louwes zit nog steeds in de gevangenis. Advocaat Knoops, teleurgesteld door de afwijzing van het herzieningsverzoek, besluit middels een kort geding gewaarmerkte kopieën te eisen van de vier processen-verbaal, onder ambtseed opgemaakt door vier verschillende politieambtenaren, waarvan er een volgens het OM Van Roemburg heet. Knoops had al maanden eerder deze processen-verbaal mogen inzien, maar had toen verzuimd de handtekeningen te vergelijken. Zijn verzoek over kopieën te beschikken werd daarna hardnekkig door het OM genegeerd.

Knoops wordt door de rechter in het gelijk gesteld: het OM moet kopieën verschaffen.

Pas weken later, op vrijdag 21 september 2007 ontvangt Mr. Knoops deze kopieën. Er blijkt glashelder uit dat onder het proces-verbaal dat de heer Van Roemburg heeft opgemaakt niet zijn eigen handtekening staat, omdat bekend is hoe die er in werkelijkheid uitziet.
Onder de drie andere processen-verbaal staan handtekeningen waaruit geen naam te destilleren valt, ook niet die van van Bulder, Schoenmaker of Harts.

Toch is nu zwart op wit bewijsbaar dat er door het OM valsheid in geschrifte is gepleegd, een strafbaar feit, een ambtsmisdrijf.

De schrijvende en zendende media besteden hier weinig aandacht aan. Ook de Tweede Kamer doet niets. Een frauderend en liegend OM is voor hen een vertrouwd verschijnsel, dus ze vinden het wel best.

Artikel 12-procedure over schrijfproeven

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Mr. Knoops, nu immers in het bezit van keihard bewijs van fraude door het OM, doet namens Ernest Louwes wederom aangifte, nu tegen diverse ambtenaren bij OM en politie, wegens valsheid in geschrifte bij de schrijfproeven in het Oriënterend Vooronderzoek. De procedure dient op 5 oktober 2007, en de rechter gelast inderdaad vervolging van de betrokkenen.

Strafproces over schrijfproeven

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Op donderdag 15 november 2007 begint het strafproces tegen Mr. Vast, Mr. Van der Meijden en een politieambtenaar van het district IJsselland, waarvoor ik de naam helaas niet weet te voorspellen.

Na een moeizaam en geruchtmakend proces is op dinsdag 15 januari 2008 de uitspraak. De drie verdachten worden uit hun functie gezet en veroordeeld tot een geldboete van ieder 2500 euro, vermeerderd met de proceskosten. Het OM betaalt deze boetes, de ambtenaren worden ontslagen, maar krijgen 2,5 jaar salaris mee als gouden handdruk voor bewezen diensten.

Vrijlating Ernest Louwes

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Ondanks dat er nu een gerechtelijke uitspraak is dat het OM inderdaad heeft gefraudeerd, duurt het nog tot 8 februari 2008 voor Ernest Louwes op last van de minister van Justitie zelf voorlopig in vrijheid wordt gesteld.

Parlementaire enquête

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
De maandag erna, 11 februari 2008 is er, onder druk van de inmiddels omgeslagen publieke opinie, een spoeddebat in de Tweede Kamer. Tot ieders verrassing tekent zich die nacht om half 4 al een meerderheid af voor het houden van een parlementaire enquête naar de gang van zaken bij het OM.

Op 8 september 2008 begint deze parlementaire enquête dan eindelijk. Tientallen getuigen worden onder ede gehoord. Daaronder politiemensen die in 1999 deelnamen aan het onderzoek in de moordzaak. Ook hun chefs, die instructies gaven voor de plotselinge onbegrijpelijke koerswijziging van klusjesman naar boekhouder. Ook werknemers en ex-werknemers van het NFI moeten onder ede getuigen.

Al met al kost de enquête veel tijd. De publieke belangstelling verflauwt. De week van 19 t/m 23 januari 2009 wordt echter spectaculair: binnen die ene week wordt het volgende duidelijk:

Aftreden Hirsch Ballin, Donner en Ter Horst

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Op 26 januari 2009 vindt naar aanleiding van de bevindingen van vorige week door de enquêtecommissie een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer. Minister-president Balkenende probeert het nog tegen te houden met als argument dat eerst het eindrapport van de enquêtecommissie moet worden afgewacht. Dit is gepland voor eind juni 2009. Een kamermeerderheid vindt dit te lang duren, en zet het debat dus door. Het begint op half vier 's middag, na het afronden van de normale agenda. Na een betrekkelijk kort debat kondigt minister-president Balkenende reeds om 23.20 uur in een korte toespraak aan dat drie van zijn ministers hun portefeuille ter beschikking stellen: Hirsch Ballin, Ter Horst, en, hoewel hij in zijn huidige functie in het kabinet geen verantwoordelijkheid meer draagt voor de onregelmatigheden, ook Donner.

Vragen, vanuit de Kamer en door pers, over de eventuele consequenties die het aftreden heeft voor hemzelf en de overige kabinetsleden, weigert minister-president Balkenende te vooralsnog beantwoorden.

Het kabinet Balkenende IV valt

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Er volgen spannende dagen: het voltallige kabinet minus de afgetreden ministers vergadert dagenlang in het Torentje. Mededelingen over de inhoud worden niet gedaan. Pas donderdagochtend 29 januari om 10.30 uur komt het nieuws naar buiten dat het kabinet gevallen is.

Vervroegde verkiezingen

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
De Tweede Kamerverkiezingen van 2010 worden vervroegd naar 13 mei 2009.
In de tussenliggende maanden is er niet veel te doen, de campagne begint immers meestal pas enkele weken voor de verkiezingen op stoom te komen. Ietwat verveelde Kamerleden doden de tijd met interviews geven over de gebeurtenissen van de afgelopen weken en maanden. Vooral de leden Pechtold, Azough, Marijnissen en Van der Staaij vallen op doordat ze allen in de pers met een min of meer gelijkluidend verwijt komen: medestanders van Maurice de Hond hebben zich er vooral mee bezig gehouden elkaar op een besloten forum aan te moedigen, in plaats van de vermoedens van fraude aan de orde te stellen bij hun volksvertegenwoordigers. Mede daardoor waren de Kamerleden onvoldoende op de hoogte van de ernst van de kwestie, en konden ze dus niet op tijd ingrijpen.

Ingezonden brieven van langdurige medestanders en kritische volgers van Maurice de Hond, die betogen reeds in 2006 en 2007 de kamerleden en -fracties met tientallen e-mails steeds op de hoogte te hebben gehouden, worden door de kranten waarin de interviews waren verschenen, zonder opgaaf van redenen geweigerd.

Het kabinet Balkenende V treedt aan

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Bij de verkiezingen van 13 mei 2009 blijft het CDA gelijk, de CU daalt licht, de PvdA verliest en SP en PvdV winnen spectaculair. Er zijn diverse nieuwkomers met enkele zetels in de Kamer gekomen, veel met thema's als Rechtvaardigheid, Transparantie en Eerlijkheid. In enkele van die partijen is echter al ruzie uitgebroken nog voor ze goed en wel in de Kamer zitten. Ook gezamenlijk zijn ze te klein om bij de komende formatie een rol te kunnen spelen.

Na een moeizame kabinetformatie treedt op 9 oktober 2009 het vijfde kabinet Balkenende aan, gevormd door CDA, SP en Partij voor de Vrijheid. Tot ieders verrassing keren twee van de drie afgetreden ministers in dit kabinet terug: Donner als minister van onderwijs en Hirsch Ballin volgt hem op bij Sociale Zaken. SP-justitiespecialist De Wit wordt minister van Justitie.

De ook afgetreden minister Guusje Ter Horst had ook wel terug willen keren, maar dat kan niet omdat ze lid is van de PvdA en die partij zit niet meer in het kabinet. Enkele maanden later wordt zij echter door Koning Willem-Alexander benoemd tot burgemeester van Amsterdam, de stad waar zij jaren eerder al gemeenteraadslid en wethouder was.

Ondertussen zijn er bij Justitie en politie vergaande reorganisaties doorgevoerd, op last van een commissie onder leiding van ex-minister van Justitie en huidig minister van staat Winnie Sorgdrager. Veel heeft het echter helaas niet geholpen: reeds in maart 2010 verschijnen berichten in de pers dat er alweer volop verklaringen van verdachten en getuigen verdraaid in de processen-verbaal zijn opgenomen, en er diverse keren ontlastend bewijs door het OM willens en wetens buiten het dossier is gehouden. What else is new?

Schadevergoeding Louwes

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Mei 2013: Ernest Louwes is nog steeds verwikkeld in een proces tegen de Staat der Nederlanden over een schadevergoeding voor het hem aangedane leed. Berooid en werkloos als hij is, worden de proces- en advocatenkosten voorlopig betaald uit een hulpfonds dat gevuld wordt het giften uit het publiek.

Het laatste bod van het OM is dat ze hem willen afschepen met 100.000 euro, met als onzinnig argument dat het reeds voor de moord met zijn carrière toch al niet zo geweldig liep, en dat die rare praatjes over dat huis op Malta en die verdachte en/of-rekening daar ook geen goed aan zouden hebben gedaan, ook al zou hij niet ten onrechte veroordeeld zijn geweest.

Programmamaker Bas Haan wordt als getuige opgeroepen. Op de herhaalde vraag of de beheerrekening inderdaad een en/of-rekening was, blijft hij – ook onder ede – antwoorden met “Als ik iets niet hard kan maken, dan zend ik het niet uit.” Een duidelijk antwoord ja of nee weigert hij te geven. De rechter laat het hierbij.

Klusjesman verdwenen

Hoe het echt ging

Mijn voorspelling:
Van de klusjesman en zijn vriendin is sinds februari 2008 nooit meer iets vernomen. Het gerucht gaat dat ze door de AIVD in het buitenland van een nieuwe identiteit zijn voorzien. Op vragen daarover wordt door de instanties consequent geen antwoord gegeven.