E-mail CDA Publieksvoorlichting aan R. Harmsen,

Ontvangen: Wed, 5 Mar 2008 16:35:49 +0100 (CET)

Geachte heer Harmsen,

Hartelijk dank voor uw mail. Als een strafbaar feit niet wordt vervolgd of de vervolging niet wordt voortgezet kan de rechtstreeks belanghebbende (bijvoorbeeld een nabestaande) daarover beklag doen bij het gerechtshof (dus niet bij het OM). De onafhankelijke rechter beslist uds. De klager wordt opgeroepen. Als het gerechtshof beslist dat er vervolgd moet worden geeft zij daartoe een bevel. Dit conform het wetboek.

Hieronder stuur ik u info over de rijksrecherche. Het hoofddoel of de missie van de Rijksrecherche is "het leveren van een bijdrage aan het waarborgen van de integriteit van- en het vertrouwen in de overheid". Ze doet dat door onafhankelijk onderzoeken te verrichten naar (vermeend) strafbaar gedrag, zoals corruptie en fraude, van en door met name ambtenaren werkend in binnen- en buitenland.

Corruptie en het niet integer handelen tast het gezag en de betrouwbaarheid van de overheid in grove mate aan. Er wordt in dat geval misbruik gemaakt van de mogelijkheden van de overheid t.b.v. het eigen voordeel en het zet de eerlijke of kansarme burger of ambtenaar op achterstand of zelfs buitenspel. We noemen dit in de volksmond "de witte boorden criminaliteit". Vaak speelt een dergelijk handelen zich af achter gesloten deuren en de elementen van het strafbare feit zijn moeilijk te bewijzen, omdat informatie over corrupt handelen moeilijk te achterhalen valt.

Het is dan ook van belang de samenleving, maar vooral ook de overheidsmedewerkers alert te maken en houden op verschijningsvormen van corrupt gedrag in hun omgeving. Bovendien moet worden bevorderd dat deze informatie eenvoudig bij de bestrijders van corruptie terecht komt.

Als u in uw directie omgeving corrupt gedrag waarneemt, dan is het in het belang van u zelf en een betrouwbare overheid dat dit wordt gemeld. Dit maakt u geen verrader of klikspaan, maar zorgt dat de burger die afhankelijk is die overheid, vertrouwen kan hebben en houden in de integriteit van de overheid. Met uw informatie kunt u zich, als u dat wenst, anoniem melden bij de Rijksrecherche. Klik hiervoor op "anoniem melden".

Ook in preventieve zin kan de overheid zich wapenen en maatregelen nemen tegen corruptie. Hierbij kan gedacht worden aan transparant handelen, organisatorische maatregelen, als functiescheiding en het periodiek screenen van personeel of het bevorderen van een gezonde omgangs- en verantwoordingscultuur.

Dit heeft alles te maken met integriteit.
Integriteit bestaat in grote lijnen uit vier gedragselementen, te weten:
- Loyaliteit;
- Collegialiteit;
- Betrouwbaarheid;
- Respect en Zorgvuldigheid.

Een politieagent moet tijdens zijn dienstuitoefening gebruik maken van geweldsmiddelen. Hierbij is sprake van een gewonde of een slachtoffer. Zowel de politieagent als de familie van de gewonde of het slachtoffer en de maatschappij heeft er alle belang bij- en recht op dat de Rijksrecherche in alle onafhankelijkheid het onderzoek naar dit gebeuren kan doen. De gevolgen van een dergelijk handelen zijn immers al ingrijpend genoeg voor alle betrokkenen. De Rijksrecherche kan dit los van de betreffende politieorganisatie doen en rapporteert haar bevindingen in een proces-dossier aan het Openbaar Ministerie.

Om ook de eigen interne integriteit voortdurend te kunnen blijven bewaken heeft de Rijksrecherche een gedragscode Rijksrecherche ontwikkeld en vastgesteld. Zie voor een uitgebreide uitleg onder "gedragscode Rijksrecherche".

Voor zover deze info.

Met vriendelijke groet,

CDA Tweede Kamerfractie
Publieksvoorlichting
Postbus 30805
2500 GV 's-Gravenhage
t 070 - 318 30 26
f 070 - 318 26 02
e cda.pu[...]ichting@twe[...]amer.nl
i www.cda.nl

Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------
hyperlink.