Officier legt aangifte tegen zichzelf terzijde

Een open brief aan de fractiespecialisten van de Tweede Kamer

Geachte Tweede kamerleden resp. beleidsmedewerkers,

In deze brief (mirror) van Wim Dankbaar kunt u lezen u hoe het verweer (blad 1 (mirror)) (blad 2 (mirror)) van hoofdofficier van justitie mr. Vast tegen de aangiften (door Dankbaar, (mirror) maar ook door direct belanghebbende Louwes) van strafbare feiten, eenvoudig door te prikken blijkt.

De officier van justitie legt dus een aangifte van strafbare feiten, onder zijn verantwoordelijkheid of zelfs mede door hem gepleegd, met een paar flutargumenten (excusez le mot) naast zich neer. Dat kan in Nederland, want officieren van justitie staan boven de wet en kunnen door niemand ter verantwoording worden geroepen. Klachten kunnen alleen bij henzelf worden ingediend. Dit is nu de rechtsstaat met zijn 'checks and balances'.

In een conceptversie van de open brief van Wim Dankbaar vergeleek hij het aangifte doen bij mr. Vast met "de vos vragen wie de kippen opgevreten heeft". Die passage is later terecht om redenen van wellevendheid geschrapt, maar treffend is ze wel, vind ik.

Natuurlijk zou een artikel 12-procedure hier uitkomst kunnen bieden. Maar áls de aangiften dan wel op last van het Hof in behandeling genomen moeten worden, wie gaat dan het onderzoek leiden? Juist, weer Mr. Vast of een collega van hem, dus weer diezelfde 'vos'. Want een onafhankelijke controle-instantie bestaat niet. Officieren van justitie staan, niet de jure maar wel de facto, boven de wet. Ze kunnen doen wat ze maar willen, en vroeg of laat doen ze dat dus ook. Ik heb sterk de indruk dat het al behoorlijk laat is.

Is de Kamer nog altijd van mening dat de rechtsstaat Nederland goed functioneert?

Wanneer komt er onafhankelijk en diepgaand onderzoek, onderzoek waarbij mensen onder ede gehoord kunnen worden? Wie heeft als enige in Nederland de bevoegdheid zo'n onderzoek te houden? De Kamer bezit toch het enquêterecht?


P.S. Nog een aangifte (mirror) door Ernest Louwes, ditmaal over fraude bij geurproeven. Ook door Mr. Vast terzijde gelegd.


De volgende personen gaven te kennen de inhoud van deze open brief te onderschrijven:

Leon Vrins
Niels van der Linden
F Van der Velde
Pim Boswijk
Reindert Groot
Wim Dankbaar


Naschrift 29 december 2006:
Om (een deel van) het probleem aanschouwelijk te maken: Hier (mirror) de handtekening en de beweerde paraaf van de heer Van Roemburg, die zelf heeft verklaard van niets te weten. Dit lijkt me toch een overduidelijk geval van valsheid in geschrifte door het OM. Maar dat mag kennelijk gewoon in Nederland. Valt ook onder de beleidsvrijheid?

Nog een hyperlink, toegevoegd op 22 maart 2007:
Fraude bij de handschriftproef

Naschrift 29 september 2007:
Zie voor een soortgelijk geval van geweigerde aangifte deze open brief uit 1998. Ook daaruit blijkt: het OM staat boven de wet, is zelf niet vervolgbaar, en kan zich daardoor ongestraft alles veroorloven.


Naschrift 19 december 2007:
We zijn inmiddels een heel jaar verder, en er is door de verantwoordelijke instanties (OM, ministeries, parlement) HELEMAAL NIETS aan deze kwestie gedaan.

Groeten uit de “Rechtsstaat Nederland”.