Latere nuancering van mijn eerdere standpunt

Gisteren werd ik gewezen op de site van iemand die zich alleen bekend wenst te maken als ‘g.h.’. Hierop staat o.a. een lange discussie van eind juli 2006, zoals oorspronkelijk gevoerd op de weblog van Maurice de Hond. De bijdragen van deze ‘g.h.’ en van enkele anderen zijn daar echter, op naar mijn mening oneigenlijke gronden, geweerd en gewist.
Dit alles kreeg een climax op 27 juli 2006, dus kort nadat ik zelf mijn eerste artikel publiceerde n.a.v. het feitenrelaas (mirror) van MdH, maar door drukke werkzaamheden had ik de discussie niet gevolgd en de verbanningen niet opgemerkt.

G.h. laat op zijn eigen site de volledige discussie zien, met snapshots van de oorspronkelijke vorm op de weblog van Maurice de Hond. Als je ze vergelijkt met wat nu nog bij MdH in het archief staat, zie je wel de reacties van MdH, maar niet meer de bijdragen van g.h. waar hij op reageert. Want die zijn weggecensureerd.

Natuurlijk kun je op een openbaar weblog last hebben van klieren, verziekers, schelders, spammers en saboteurs. Het kan nodig zijn die de toegang te ontzeggen en hun rotzooi van de site af te gooien. Maar als ik even veronderstel dat het materiaal op de site van g.h. authentiek is, dus dat hij (of zij?) niets vervalst heeft, dan concludeer ik dat van enig wangedrag van zijn kant geen sprake was. G.h. was beleefd, vriendelijk, fatsoenlijk en gedegen bezig.

Het enige dat g.h. ‘fout’ deed, was dat hij eigen theorieën ontvouwde die niet strookten met de visie van MdH, en die uiteindelijk ook diens stellingen leken te ontkrachten.
Overigens is g.h. net als Maurice van mening dat Louwes het niet gedaan heeft, maar dat Louwes daarentegen wel in Deventer was. G.h. denkt niet dat de klusjesman wel de dader is, maar hij weet dat niet zeker.

Wie inhoudelijk gelijk had, durf ik niet te zeggen, ik ken de details onvoldoende en het duizelt me na een hele dag lezen van alle theorieën en overwegingen. Wat ik echter wel weet, is dat ik de reacties van MdH, zoals deze:

onsportief, unfair en onterecht vind. G.h. bazelde niet, maar was wel degelijk serieus met deze zaak bezig, minstens zo serieus als MdH zelf.
Verderop schrijft Moderator nog (ik weet niet of dat ook MdH is, maar in elk geval iemand die met zijn instemming te werk gaat, aangezien het hier gaat om MdH’s eigen site):

G.h. gaf inderdaad tegengas, maar putte zich ook uit in onderbouwingen van zijn theorieën. Of ze inhoudelijk steek houden, kan ik op dit moment niet beoordelen, maar hij deed in elk geval serieus zijn best. Hij is dus onterecht verwijderd. Verwijderd om zijn mening, niet vanwege een kwalijke houding of hinderlijk gedrag.

Al bovenstaande reacties van MdH zijn in context te zien op de site van g.h., maar ook (althans op 2 nov. 2006) nog terug te vinden op de weblog van MdH, maar dan dus met weggeknipte context. De door mij aangebrachte hyperlinks in de citaten verwijzen daarnaar.

(Meer dissidente stemmen op deze site, waarop echter de meeste bijdragers onder pseudoniem schrijven. Zelf geef ik de voorkeur aan het open vizier.)

Uit deze gang van zaken op zijn weblog blijkt dat MdH slecht met kritiek om weet te gaan, zelfs als die inhoudelijk en opbouwend is. Hij stelt bezig te zijn met waarheidsvinding. Maar als iemand aankomt met een theorie die niet strookt met het beeld dat hij inmiddels heeft gevormd van die waarheid, dan wordt die geweerd en de mond gesnoerd.

In een artikel in de Volkskrant van 19 oktober 2006, waar ik me kortgeleden nog publiekelijk heel kwaad over maakte (ik sprak van het ronduit schandelige [sic] artikel), stelde de schrijver:
Critici in de Deventer moordzaak vinden dat Maurice de Hond is verzand in een tunnelvisie. Wie die critici zijn weet ik niet, maar ik moet inmiddels erkennen dat in die tunnelvisie wel een kern van waarheid zit.

Dit geeft toch wel te denken. Over MdH zelf, maar daardoor indirect toch ook over de argumenten die hij aandraagt. Liever zou ik boodschapper en boodschap geheel gescheiden houden, maar de manier waarop iemand met onwelgevallige visies op de werkelijkheid omgaat, is toch wel degelijk relevant voor de betrouwbaarheid van zijn eigen visie. Dat neemt niet weg dat hij toch ook heel goed gelijk kan hebben!

Om met Maurice de Hond te spreken: oordeel zelf! (mirror)

Tot slot wil ik er de nadruk op leggen dat ik van mening ben en blijf (als belangstellende burger, zonder juridische opleiding) dat Justitie op opvallende en onbegrijpelijke wijze alles uitputtend onderzoekt wat maar enigszins belastend kan zijn voor Louwes, maar niets onderzoekt wat belastend voor de klusjesman kan zijn. Hiermee ontneemt Justitie naar mijn mening de rechter de mogelijkheid een goed, gefundeerd en eerlijk oordeel te geven. Dat is kwalijk.

Advocaat Knoops sprak in zijn pleitnotities (mirror) voor het kort geding (155 kilobyte) (mirror) van maandag 30 oktober 2006 van Het handelen in strijd met het beginsel van non-willekeur.
Iedereen is in Nederland voor de wet gelijk. Dat basisprincipe is in deze zaak naar mijn mening inderdaad niet aangehouden. Daar moet wel degelijk iets aan gedaan worden. Door de rechter. Of anders door de politiek.


Naschrift 28 juni 2007: Zie ook dit commentaar.