E-mail CDA Publieksvoorlichting aan R. Harmsen,

Ontvangen: Tue, 19 Aug 2008 11:55:44 +0200 (CEST)

Geachte heer Harmsen,

In uw mail schrijft u over de Deventer moordzaak.

In Nederland kennen wij een scheiding der machten, tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De politiek bemoeit zich dus niet met rechterlijke uitspraken. Uitspraken in rechtszaken die gevoelig liggen bij veel mensen kunnen veel emoties oproepen.

Ons rechtssysteem is gebouwd op een volledig vertrouwen in de rechter. Die is onafhankelijk van de overheid en de politiek en wordt door hen ook niet gecontroleerd. De onafhankelijkheid van de rechtspraak wordt onder meer gewaarborgd door het feit dat je in bezwaar en beroep kunt gaan, waardoor er ook een andere rechter zich over de zaak kan buigen. De rechters zijn professionals en worden voor het leven benoemd, wat ook een waarborg voor onafhankelijkheid is.

Een Tweede Kamerlid is – gezien de scheiding der machten – niet in de positie om uitspraken van rechters te corrigeren. Zo staat dat zelfs in de Grondwet. Het is niet aan ons om een uitspraak van de rechter af te dwingen of om te buigen. Alle internationale onderzoeken tonen aan dat de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak zowel in internationaal als in Europees verband zeer hoog is. En toch zijn wij als Tweede Kamerleden niet blind voor de gevoelens die ons van diverse zijden vanuit de samenleving bereiken. Op sommige punten heerst twijfel over de kwaliteit van de rechtspraak. En wij zien het als politiek toch wel als onze verantwoordelijkheid om ervoor te waken dat de kwaliteit van de rechtspraak geborgd is. Mensen moeten vertrouwen hebben in de rechters, daar is ons rechtssysteem op gestoeld. Gelukkig is ook de rechtspraak zelf daarvan doordrongen.

De komende jaren ligt binnen de Rechtspraak de nadruk op de systematische borging van kwaliteit en de bevordering van inhoudelijke kwaliteit. Dit is onder andere opgenomen in de Agenda van de Rechtspraak 2008-2011. Hierin is te lezen dat de komende jaren de gerechten meer gaan doen aan motivering van vonnissen, meervoudig afdoen van zaken, meelezen in enkelvoudige zaken, permanente educatie en tijd voor instructie en feitenonderzoek. Om kwaliteit meer expliciete aandacht te geven, worden normen vastgesteld die direct van belang zijn voor goed rechtspreken. Zo moeten bijvoorbeeld alle rechters en juridisch medewerkers elk jaar 30 uur aan permanente educatie besteden. Kort en goed, ondanks het feit dat we alle reden hebben om trots te zijn op ons rechtelijk apparaat, zijn uw signalen niet aan dovemansoren gericht. Het parlement, het departement van justitie, maar ook de raad van de rechtspraak zelf zijn druk bezig om een extra kwaliteitsslag te bereiken.

Met vriendelijke groet,
CDA Publieksvoorlichting algemeen CDA Tweede Kamerfractie
Publieksvoorlichting
Postbus 30805 2500 GV 's-Gravenhage
t 070 - 318 25 03 f 070 - 318 26 02
e cda.pu[...]@twe[...]amer.nl i www.cda.nl

Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------
hyperlink.