E-mail R. Harmsen aan Tweede Kamerfracties,

Verzonden: Mon Aug 18 15:49:49 2008

Subject: Nog steeds niet?

Geachte dames en heren recesterugkeerders,

Nog steeds geen reden om dit nu eens in een parlementair onderzoek, met getuigenverhoren onder ede, haarfijn uit te zoeken?

Zie voor details:
http://forum.deventermoordzaak.com/viewtopic.php?t=666
http://forum.deventermoordzaak.com/

Waarom moeten burgers eigenlijk hetgeen doen wat grondwettelijk UW TAAK is? Ik bedoel het controleren van de regering, in casu een instantie die onder de verantwoordelijkheid van de regering valt, namelijk het Openbaar Ministerie.

Ik citeer uit de Nederlandse Grondwet:

===
Artikel 50
De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.

[...]

Artikel 54
1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn.

[...]

Artikel 60
Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

[...]

Artikel 67
[...]
3. De leden stemmen zonder last.

[...]

Artikel 68
De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

[...]

Artikel 70
Beide kamers hebben, zowel ieder afzonderlijk als in verenigde vergadering, het recht van onderzoek (enquĂȘte), te regelen bij de wet.

/===

Met hoopvolle groeten,

-- 
Ruud Harmsen
http://rudhar.com