Stem voor onze waarden

10 maart 2017, 11 maart gepubliceerd via Reporters Online en Blendle. : nu gratis hier op mijn eigen site.

Inleiding

Op de valreep voor de verkiezingen van 15 maart 2017 is hier mijn ongevraagde stemadvies. Ik raad aan principieel te stemmen. Stem voor onze waarden. Stem daarom niet op de PVV.

Godsdienstvrijheid

De PVV wil volgens hun verkiezingsprogramma alle moskeeën en islamitische scholen sluiten en de koran verbieden.

Zulk sluiten en verbod gaat in tegen onze grondwettelijke godsdienstvrijheid (maar boeddhisme is geen godsdienst), tegen onze vrijheid van religie (maar humanisme is geen religie), tegen onze vrijheid van levensovertuiging. Voor die vrijheid hebben ‘we’, zo leerde ik op de christelijke lagere school, gevochten in de Tachtigjarige Oorlog. En dat principe zouden we dan nu opeens opzij moeten zetten omdat er ook een paar moslims in ons land wonen? Ik vind dat fundamenteel fout.

Met die godsdienstvrijheid viel het na de overwinning op de Spaanse overheerser overigens wel mee. De katholieken moesten nog lang gebruikmaken van schuilkerken. Bij de onthoofding van Van Oldenbarnevelt en het gevangenzetten van Hugo de Groot (die van de ontsnapping in een boekenkist) was een van de factoren dat ze remonstranten waren, in tegenstelling tot de machthebber, Prins Maurits.

De strijd tussen contra-remonstranten en remonstranten had te maken met Gomarus en Arminius (wie kent die namen nog?), waarbij, zo lees ik in het Wikipedia-artikel over Hugo de Groot, de Arminianen “van mening waren dat de staat het hoogste gezag was, en dus boven de kerk stond.” En laat dat nou anno 2017 ook mijn principe zijn: ik ben voor vrijheid van levensovertuiging, ook voor moslims, maar ik ben ook voor het primaat van de seculiere Nederlandse rechtsstaat.

Het gezag van de Nederlandse wet, van rechters, van ministers en burgemeesters, politie en justitie, gaat boven dat van imams, dominees, pastoors en de paus. Sommige moslims zullen dat niet leuk vinden, enkele christelijke voorstanders van een theocratie misschien ook niet, maar zo is het wel, zo moet het zijn en zo moet het blijven. Daar moeten we voor opkomen, want dat is deel van onze seculiere waarden.

Criminaliteit

Men zegt dat in de gevangenis bepaalde bevolkingsgroepen over­ver­tegen­woordigd zijn. Dat is een serieus probleem. Daar moeten we niet van wegkijken, dat mogen we benoemen. Het gaat bijvoorbeeld om Marokkanen, andere moslims, Surinamers en Antillianen.

Wel vraag ik me af of bij de cijfers rekening is gehouden met de bevolkings­opbouw. Puberjongens zijn van nature lastiger dan meisjes en volwassenen. Jonge mannen zijn vaker crimineel. Als dus door demografische ontwikkelingen in het verleden de jongemannen en jonge mannen in zekere etnische groepen oververtegenwoordigd zijn, dan levert dat vanzelf meer overlast en meer criminaliteit op door leden van die groepen. Dat betekent niet dat die groepen als geheel slecht zijn.

Ook als dat niet de enige factor is: stel dat van de ene herkomstgroep 1 procent problemen veroorzaakt en van een andere 5 procent. Vijf keer zoveel, dat is ernstig en daar zou iets tegen gedaan moeten worden. Maar wat? Nog steeds leidt dan 99 resp. 95 procent een deugdzaam leven. Dat is in beide gevallen de overgrote meerderheid. Dat laat zien hoe onrechtvaardig het is, hele groepen aan te kijken op de fouten van een kleine minderheid.

Mensen zijn geneigd dat vertekend te zien. Ze zien eerder het verschil tussen 1 en 5 dan de overeenkomst tussen 99 en 95. We moeten daartegen waken, we moeten eerlijk met cijfers omgaan, zonder generalisatie, zonder discriminatie.

Gelijke straffen

Wie iets strafbaars doet, moet gestraft worden. De rechter bepaalt de strafmaat, binnen het wettelijk maximum. Daarbij houdt de rechter rekening met alle omstandigheid van het geval. Zo’n omstandigheid is NIET de etnische achter­grond van de verdachte.

Dat zou principieel fout zijn, in strijd met onze waarden en met artikel 1 van onze grondwet. Het is niet acceptabel om iemand met een dubbele nationaliteit als straf het Nederlanderschap te ontnemen. Want voor hetzelfde misdrijf wordt wie alleen Nederlander is, niet zo gestraft. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Het verkiezingsprogramma van de PVV belooft: “Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten”. Dat is fout, dat is strijdig met onze waarden en dat mag niet gebeuren. Alleen al daarom: stem niet op de PVV. Stem voor behoud van onze rechtsstaat, stem voor behoud van onze waarden.

Loyaliteit

Iemand die in een ander land geboren is, of wiens ouders of grootouders daar vandaan komen, voelt nog een zekere band met dat land. Dat is logisch. Dat geldt voor Turken en Marokkanen in Nederland net zo goed als voor mensen van Nederlandse herkomst in Canada, de VS of Australië.

Mensen mogen meningen hebben en die uiten. Ook meningen over politiek, inclusief de politiek van andere landen dan Nederland. Dat volgt uit onze waarde ‘vrijheid van meningsuiting’. Dat geldt ook voor meningen die ‘wij’ niet fijn vinden. Het geldt zelfs voor mensen die achter de huidige Turkse politiek staan, een politiek waarin de persvrijheid wordt beknot, gekozen politici gevangen zitten, en de macht van de president wordt uitgebreid.

Denken is vrij, gedachten uiten is vrij binnen de grenzen van de wet, handelen is maar ten dele vrij. Zo werkt dat in een rechtsstaat. En zo moet het blijven, daar moeten we aan vasthouden.

Terrorisme

Terrorisme is verschrikkelijk en moet met alle middelen aangepakt worden. Maar wel binnen de grenzen van de wet.

Het is nu al zo dat niet alleen aanslagen strafbaar zijn, maar ook het voorbereiden ervan. Dat gaat best ver, iemand kan veroordeeld worden terwijl die nog geen slachtoffers heeft gemaakt. Maar ik vind het goed dat de wet zover is opgerekt. Dat is nodig voor de veiligheid.

Ook mogen inlichtingendiensten steeds meer afluisteren. Een inbreuk op de privacy van alle burgers. Maar in het belang van de bestrijding van terrorisme vind ik het nodig.

Zeer weinig moslims zijn terroristen. Veel terroristen (hoewel bepaald niet alle) zijn moslims. Kunnen we moslimterrorisme uitbannen door alle moslims weg te sturen? Misschien. Maar het is wel een rare aanpak, als je terrorisme vergelijkt met autoverkeer. Een kromme vergelijking in die zin dat terroristen met opzet slachtoffers maken en dat verkeersongevallen ongelukken zijn.

Wel vallen er elke dag doden in het verkeer, en tientallen gewonden. We trekken daaruit niet de consequentie om alle verkeer stil te leggen. Want vervoer hebben we nodig, zeker vrachtvervoer. De supermarkten moeten bevoorraad blijven worden. De haven van Rotterdam moet blijven functioneren.

We wegen belangen af en kiezen voor het logistieke belang, hoewel dat slachtoffers kost. Evenzo moeten we bij terrorisme waarden afwegen. Groepen collectief straffen voor de misdaden van de enkeling uit hun midden, dat is in strijd met onze waarden. Dus doen we dat niet. Klaar.

Seksualiteit

Seks is altijd een spel geweest van afstoten en aantrekken, van uitbundige passie en van terughoudendheid. Door de eeuwen heen hebben mensen geworsteld om het juiste midden te vinden tussen die uitersten.

In de westerse cultuur lag de nadruk vaak op de ingetogen zedigheid. In de jaren 50 van de twintigste eeuw was seks onbespreekbaar, men deed of ze niet bestond. Hoogstens tussen man en vrouw binnen het huwelijk mocht er iets.

De seksuele revolutie van de jaren 60 en 70 sloeg door naar de andere kant: alles moest maar kunnen. Zelf seks tussen kinderen en volwassenen werd bespreek­baar gemaakt, zonder afkeuring, en wie beweerde verkracht te zijn werd al snel als aanstelster beschouwd.

Dat is later gelukkig weer bijgedraaid: pedofilie wordt nu algemeen afgekeurd, seksueel geweld en intimidatie worden opgevat als de serieuze problemen die ze zijn. De ruim gedeelde tendens in de westerse moraal is nu: consenting adults. Als er geen minderjarigen bij betrokken worden, als er geen misbruik van af­hankelijk­heid wordt gemaakt, en als geen sprake is van geweld of dwang, dan is het goed, dan mag het.

Moslims kijken daar over het algemeen behoudender tegenaan. Wij in het westen nog niet zo lang geleden ook. Het accepteren van homoseksualiteit is nog maar heel recent. Nog tot 1956 was in Nederland de man het hoofd van het gezin en was de gehuwde vrouw officieel handelingsonbekwaam: zij mocht niet zelf iets beslissen en geen handtekeningen zetten.

Strenge moslims zien de rol van de vrouw alleen in het huishouden en om kinderen te baren. Ik vind dat niet goed, maar ik vind het ook hypocriet als autochtone Nederlanders en politici daarom moslims maar afschilderen als barbaren, terwijl onze eigen moderniteit in het licht der geschiedenis slechts een dun vernisje van enkele decennia is.

Begrip voor homoseksualiteit, en voor seks voor of buiten het huwelijk komt niet voort uit de zogenoemde joods-christelijke wortels van onze cultuur, want de bijbel, zeker in het Oude Testament maar ook bijvoorbeeld bij Paulus, is op dat punt net zo conservatief en ouderwets als de koran en de sharia.

Als het aan mij ligt vinden de moderne, tolerante opvattingen over seksualiteit snel meer ingang, ook bij moslims en andere immigranten of vluchtelingen. Maar dat bereiken we niet door die mensen te verketteren en verafschuwen. Eerder door zelf het goede voorbeeld te geven, door te laten zien hoe het ook kan en dat dat prettig is.

Er zullen best nog moslimvrouwen de hele dag thuis zitten en met het huishouden bezig zijn, maar dan toch niet allemaal. Want als ik op straat en in winkels om me heen kijk, zie ik regelmatig behoofddoekte dames, ook achter het stuur, op de fiets of achter kassa’s. Ze zijn er alleen of met andere vrouwen, soms met kinderen met wie ze opvallend vaak Nederlands praten. Maar die chaperonnerende mannen en broers, die in theorie enkele passen voor ze uit zouden moeten lopen en ze bewaken, die zie ik eigenlijk nooit.

Kennelijk raken de normen en waarden onder moslims in de praktijk dus ook verlicht. Als we die mensen met rust laten en op hun gemak hun eigen ontwikkeling naar moderniteit laten doormaken, in plaats van alleen maar met verwijten en achterdocht aan te komen, dan komt het uiteindelijk vanzelf goed. Zoiets heeft tijd nodig. Wij hadden er immers ook vele tientallen jaren voor nodig.

Europese Unie

In het eenbladig verkiezingsprogramma van de PVV staat: “Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU”.

Ik vind dat we erin moeten blijven. Samenwerken is goed voor Nederland. Goed voor de vrede en goed voor de internationale handel, waar de Nederlandse economie van profiteert. Maar ik ben ook voor nationale autonomie. Europa hoeft voor mij niet meer macht te krijgen. Het is goed zoals het is, het is genoeg.

De Europese Unie heeft best veel macht. Er worden Richtlijnen gemaakt, die anders dan de naam doet vermoeden, dwingende wetten zijn, die de lidstaten verplicht zijn in hun eigen wetten te verwerken.

De macht in de EU ligt bij de Europese Raad, dat zijn de regeringsleiders van de lidstaten. Dat maakt de democratie in de EU erg indirect: regeringsleiders zijn in veel landen niet gekozen, maar hebben alleen de steun van de wel gekozen nationale parlementen.

Vaak wordt gesteld dat de EU democratischer moet. Dan zou bijvoorbeeld het Europese Parlement meer macht moeten krijgen. Het nadeel daarvan is echter, dat bij evenredige vertegenwoordiging de grote landen meer te zeggen krijgen dan de kleine. Als relatief klein land zouden we dat juist niet moeten willen.

Grote EU-landen zijn o.a. Spanje, Frankrijk, Duitsland en nog even Engeland. Met alle vier hebben we in de loop van onze geschiedenis oorlog gehad. Uiteindelijk kregen we onze vrijheid terug. Door een in theorie democratischer Europa, zou de overheersing juist terugkomen!

De huidige EU, waarin Nederland een even zware stem heeft als de grotere landen, vind ik het juiste compromis tussen noodzakelijke samenwerking en behoud van autonomie.


Copyright © 2017, R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved.