Drie e-mails aan de Tweede Kamer

Inleiding

Eergisteren stuurde ik drie e-mails aan alle Tweede Kamer-fracties. Dat doe ik wel vaker, maar soms publiceer ik ze ook als open e-mail, zoals nu.
Ik richt zulke e-mails aan een fractiespecialist dan wel een fractiemedewerker als die me eerder antwoordde. Dat was het geval bij D'66 (procedureel) en Christenunie (inhoudelijk). Verder heb ik alleen van VVD (kort) en SP (lang en vaak, maar we zijn het niet eens) antwoord ontvangen. Andere fracties negeren me.


Eerste e-mail

Onderwerp: Nog geen kamervragen aan minister van Justitie?
Datum-tijd: 8 januari 2007, 13.52 uur CET.

Geachte Kamerleden resp. fractiemedewerkers,

Ik lees hier net een geciteerde brief van de huidige minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin:
http://maurice.nl/index.php?itemid=344#25912
met als inhoud:

Datum: 5 januari 2007

Onderwerp: uw e-mailberichten van 1 en 22 november jl.

Geachte heer Dankbaar,

Uw bovengenoemde e-mailberichten heb ik in goede orde ontvangen. U vraagt hierin wederom mijn aandacht voor de Deventer moordzaak.
Ik heb kennisgenomen van de inhoud van uw brief, doch zie geen reden hier inhoudelijk op te reageren. Aan hetgeen mijn ambstvoorganger de heer Donner u in zijn brief van 14 september 2006 heeft meegedeeld, heb ik niets toe te voegen.

Voor wat betreft de vraag in uw e-mailbericht van 22 november jl. bericht ik dat ik heb begrepen dat u inmiddels een brief van de hoofdofficier van justitie van het arrondissmentparket Zwolle heeft ontvangen.

Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,
namens deze,
hoofd Operationele Zaken en Incidentenmanagement

D. van Lingen

Dit betekent dus, als ik het kort mag samenvatten, dat onze minister van Justitie het wel prima vindt dat een Hoofdofficier van Justitie valsheid in geschrifte pleegt of onder zijn verantwoording laat plegen (zoals u ongetwijfeld weet is dat strafbaar) en vervolgens de aangiften daartegen onbehandeld terzijde legt.

Zie ook mijn http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2061219.htm

Is er dan nog stééds geen aanleiding voor de Kamer om deze minister nu eens ter verantwoording te roepen? Wat doet de Kamer dan eigenlijk wél, vraag ik me af, als ze niet doet wat ze volgens de grondwet wel hoort te doen: de regering controleren?

Ik ben benieuwd of er na het reces (15 januari 2007) nu eindelijk eens actie volgt. Ik houd mijn adem niet in.

Met vriendelijke groet,
--
Ruud Harmsen - http://rudhar.com


Tweede e-mail

Onderwerp: Nog geen kamervragen aan Minister van Justitie?
Datum-tijd: 8 januari 2007, 14.44 uur CET.

Geachte Kamerleden resp. fractiemedewerkers,

Een aanvulling op mijn bericht van zojuist, waarin ik schreef:

Ik lees hier net een geciteerde brief van de huidige minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin: http://maurice.nl/index.php?itemid=344#25912

Er is gerede twijfel of de Minister de correspondentie over deze zaak eigenlijk wel persoonlijk onder ogen krijgt, aangezien alles steeds wordt afgehandeld door een heer D. van Lingen, hoofd Operationele Zaken en Incidentenmanagement, en soms ook door een andere ambtenaar.

Natuurlijk is wel te begrijpen dat een Minister niet álle correspondentie persoonlijk kan afhandelen en dat hij daar zijn mensen voor heeft. Anders zou het allemaal gewoon te veel tijd kosten, dus dat is logisch. Maar toch lijkt het in een zaak als deze, waar het gaat om het wezen van de rechtsstaat, van groot belang dat de Minister zelf inhoudelijk weet wat er speelt en wat voor reacties er naar bezorgde burgers worden gestuurd. Zeker waar het gaat om brieven en e-mails van de heer Dankbaar, die zoals u waarschijnlijk weet zich al langer intensief met deze kwestie bezighoudt, en daardoor schrijft met kennis van zaken en met goede redenen.

In de recente affaires rond de Schipholbrand speelde ook het verschijnsel dat de Minister door zijn ambtenaren niet volledig was ingelicht over alle wezenlijke aspecten. In de loop van de politieke geschiedenis is dit, juist bij het Ministerie van Justitie, wel vaker voorgekomen. U herinnert zich ongetwijfeld de vroegere minister mevrouw Sorgdrager, die rond 1998 terecht veel kritiek kreeg van toenmalig kamerlid Benk Korthals. In een volgend kabinet werd hijzelf minister, en werd vervolgens al heel snel op pijnlijke wijze met hetzelfde verschijnsel geconfronteerd: ambtenaren die essentiële feiten achterhielden.

Weet de Kamer zeker dat zij het standpunt van de Minister zelf in deze zaak kent? Is het mogelijk hier achter te komen, via schriftelijke of mondelijke vragen of anderszins? Kamervragen plegen immers vaak te beginnen met een formulering als "Is het de Minister bekend dat ...?". Maar bij schriftelijke Kamervragen zijn het (begrijpelijker­wijze, want er zijn veel onderwerpen en veel vragen) ook weer ambtenaren die de antwoorden voorbereiden. Is de Minister dan wel volgende persoonlijk van de kwestie op de hoogte? Hoe is dit met zekerheid na te gaan?

Is het dan niet beter eens mondelinge vragen te stellen, of zelfs een debat te houden, zodat de Minister persoonlijk in de Kamer dient te verschijnen, en zeker is dat hij persoonlijk toelicht wat zijn standpunt en beleid is? Het lijkt mij dat het onderwerp (de rechtsstaat; integriteit van de rechterlijke macht; integriteit van de politie; belangen­verstrengeling bij het OM) er ruimschoots belangrijk genoeg voor is.

Met vriendelijke groet,
--
Ruud Harmsen - http://rudhar.com


(Naschrift 10 januari, niet aan de Kamer gestuurd:)
In bovenstaande tweede e-mail staat een fout bij "wel volgende persoonlijk", dit moet zijn "wel voldoende persoonlijk". Zie ik nu pas, bij het omzetten van de e-mail naar een webpagina. Ik laat de fout staan, want zo is de e-mail op 8 januari jl. immers uitgegaan. Deze e-mails zijn snel en uit het hart geschreven tussen druk werk door, en niet voldoende nagekeken, dat blijkt.)


Derde e-mail

Onderwerp: Nog geen kamervragen aan Minister van Justitie?
Datum-tijd: 8 januari 2007, 19.54 uur CET.

Geachte Kamerleden resp. fractiemedewerkers,

Nog een aanvulling op mijn berichten van vanmiddag:

Ik wil, wellicht ten overvloede, nogmaals wijzen op de kwestie van het afgenomen bloed:
http://jfkmurdersolved.com/ballin.htm

Ook hier is de vraag naar integriteit en eerlijke waarheidsvinding aan de orde. De hier gestelde vragen zouden m.i. dringend persoonlijk door de verantwoordelijke minister moeten worden beantwoord. Dit is bij mijn weten nog altijd niet gebeurd, hoewel de vragen al ruim 2 maanden geleden gesteld zijn. Zelfs zijn geen medewerkers van de minister namens hem inhoudelijk op deze vragen ingegaan.

Ook hier lijkt mij, gezien de grondwettelijke taak van de Tweede Kamer, het stellen van Kamervragen dringend geboden. Niet eens in het belang van deze inviduele zaak, maar in het algemeen, waar het gaat om de integriteit van het bestuur, de integriteit en betrouw­baarheid van de rechterlijke macht (waartoe als ik het goed begrijp ook het OM behoort, hoewel de Minister verantwoordelijk is), en het vertrouwen van de burger in een eerlijke rechtsgang.

De heer Dankbaar stelt hier wezenlijke vragen, waarop heldere antwoorden niet mogen uitblijven. Het gaat hier om het verantwoorden van het handelen van de overheid. De Kamer heeft hier bij uitstek een taak, nu de Minister deze verantwoording niet vrijwillig aan burgers (incl. betrokkene, de heer Louwes) wenst af te leggen.
--
Ruud Harmsen - http://rudhar.com