HOMOPHONISK ORDBOK

Innehällande

ÖFVER 2000 ORD

af lika ljud och lika betydelse
i tio språk, nämligen:

Engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska,
tyska, holländska, dansk-norska,
svenska och ryska


Utarbetad af CHARLES B. WAITE, A. M.


JEMTE

“Tankar öfver ett gemensamt språk” öfversatt på hvardera
af de ofvannämnda språken, med en mera utförlig
artikel i samma ämne på engelska.


CHICAGO
C. V. WAITE & CO.
1904

FÖRETAL

FRÅGAN om ett gemensamt språk är af den största vigt för menniskoslägtet, och tager nu mer än någonsin den civiliserade verldens uppmärksamhet i anspråk.

I hvarje försök att lösa detta stora problem måste man i första rummet bevara och begagna det som redan är gemensamt. Ord eller uttryck, som äro desamma eller nästan desamma i olika språk, skulle utgöra den grund, på hvilken man må bygga.

Om ett nytt språk skall bildas, måste det konstrueras af dessa materialier.

Ändamålet med denna ordbok är att påvisa, hvilken stor massa ord är gemensam för nästan all de indo-germanska språken.

Det är knappast nödigt att säga, att många af dessa ord hafva något olika mening i olika språk. Äfven om meningen ursprungligen varit densamma, skulle den snart ändrats eller modifierats i enlighet med seder, bruk och tänkesätt hos de folk, af hvilka orden användts. Icke destomindre, oaktadt alla skiljaktigheter och variationer, förefinnes en väsentlig likhet både i ljud och mening.

Dessa äro de ord, från hvilka skulle tagas rot-orden för ett språk gemensamt för de indo-germanska folken. På hvad sätt sjelfva språket skulle konstrueras, blefve en fråga för framstående philologer och linguister särskilt utsedda och valda för detta ändamål.

I artikeln följande ordlistan har författaren fullt utvecklat sina åsigter beträffande de första stegen för vidtagandet af en sådan reform. Ett utdrag af denna artikel har öfversatts på de andra nio språken.

Om han lyckats framkasta vinkar af något värde beträffande sättet att börja ett arbete, hvars vigt är allmänt erkänd, skall han känna sig väl belönad för sin tid och möda.

Chicago, 1904.            C. B. W.