Homophoonsch Woordenlijst

Bevattende

OVER 2000 WOORDEN

Gelijkluidend en hebbende gelijke beteekenis in tien talen; n.l.:

Engelsch, Fransch, Spaansch, Portugeesch, Italiaansch, Duitsch, Nederlandsch, Deensch-Noorweegsch, Zweedsch en Russisch


Samengesteld door CHARLES B. WAITE, A. M.


BENEVENS

“ Gedachten aangaande eene algemeene taal, ” vertaald in elk der bovengenoemde talen; met een meer uitgebreid artikel omtrent het zelfde onderwerp in de Engelsche taal.


CHICAGO
C. V. WAITE & CO.
1904

VOORWOORD

HET vraagstuk aangaande eene algemeene taal is van het grootste belang voor het menschelijk geslacht en trekt nu meer dan ooit, de opmerkzaamheid der beschaafde wereld op zich.

Het eerste dat zou moeten geschieden, om dit vraagstuk op te lossen, is: te behouden en te gebruiken wat wij alreeds hebben. De woorden of manier van uitdrukking welke gelijk-of bijna gelijk zijn, in verschillende talen, zouden als grondslag gebruikt moeten worden, op welke men zou kunnen bouwen. Indien eene nieuwe taal gevormd zou worden, dan moet het met dit materiaal gevormd worden.

Het doel van dit Woordenlijst is, te toonen welk groot aantal van woorden gelijk zijn, in bijna al de Indo-Germaansche talen. — Het is nauwelijks noodig er op aantewijzen dat een aantal dezer woorden, eene eenigzins verschillende beteekenis hebben in de verschillende talen. Zelfs indien de beteekenis hetzelfde ware, zou deze toch spoedig veranderd en gewijzigd worden in overeenstemming met de manieren, gewoonten en wijze van denken van degenen die de woorden gebruiken. Evenwel, niettegenstaande dezer verschillen en afwijkingen. bestaat er een wezenlijke gelijkheid van klank en beteekenis.

Deze nu, zijn de woorden die als grondslag voor eene algemeene taal voor de Indo-Germaansche volken kunnen gebruikt worden.

Op welke wijze de taal zelve zou moeten gevormd worden, zullen wij moeten overlaten aan bekwame filologen en taalgeleerden, gekozen zijnde voor dit doel.

In het artikel hetwelk op deze woordenlijst volgt, heeft de schrijver zijne gedachten en bedoelingen, omtrent de inleidende stappen verklaard, welke zoude kunnen genomen worden, als inwijding van zulk een hervorming. Eene verkorting van dit artikel is vertaald in de negen anderen talen.

Indien hij het doel bereikt heeft met het geven van aanwijzingen welke zullen blijken van waarde te zijn, tot het beginnen van een werk, het welks gewigt door iedereen gewaardeerd wordt, zal hij zich voor zijne moeite en tijd ten volle beloond gevoelen.

Ik wensch door deze mijne dank te betuigen aan den Heer C. Martin, van The Newberry Library Chicago, voor de belangstelling en hulp bewezen tot het tot stand brengen van dit werk.