Overwegende

De Auteur dezer website:

gezien de door de Raad van de Rechtspraak op 12 december 2019 te ’s‑Gravenhage op het wereldwijde web gepubliceerde pagina met de titel Eerste 150 'oude' arresten gepubliceerd;

gevolgd de daarin als voorbeeld gegeven hyperlink naar een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden uit 1926;

constaterende dat onderhavig arrest bestaat uit één enkele volzin van 3119 woorden, met de structuur:

DE HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN,
Op het beroep van [...]
Gehoord [...]
Gezien de insinuatie, [...]
Gelet op het middel van cassatie, namens den requirant voorgesteld bij pleidooi en op een door requirant ingediend schriftuur;
Gehoord den Advocaat-Generaal [...]
Overwegende [...]
Overwegende [...]
Overwegende [...]
Overwegende [...]
[...]
Verwerpt het beroep.
;

overwegende dat een dergelijke structuur en schrijfstijl de helderheid, alsmede de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de tekst niet ten goede komen;

constaterende dat, getuige een willekeurig arrest van korte tijd geleden, te weten van 17 december 2019, betreffende zaaknummer 19/03831, de Hoge Raad heden ten dage zijn arresten opstelt in een stijl en met een opbouw en structuur die wél voldoet aan de eisen die inmiddels aan duidelijke teksten gesteld worden;

getuigende dat schrijver dezes op basis van eerdere arresten van Gerechtshoven, alsook van uitspraken van Rechtbanken, gegronde reden heeft te vermoeden dat ook díe gerechtelijke instanties tegenwoordig over het algemeen hun motivatie en uiteindelijk oordeel op moderne wijze vormgeven en onder woorden brengen;

overwegende dat moties van de Tweede Kamer der Staten Generaal anno 2019 de structuur hebben zoals de Hoge Raad die in 1926 nog hanteerde;

overwegende dat Richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie eveneens zo opgebouwd zijn, zoals onder andere moge blijken uit de Machinerichtlijn;

overwegende dat hetzelfde geldt voor Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

GEEFT ALS ZIJN STELLIGE MENING TE KENNEN:

dat de Tweede Kamer en de EU hun werkwijze moeten heroverwegen en normaal Nederlands moeten gaan schrijven (en andere talen, in het geval van de EU), gewoon met hoofdstukken en onderhoofdstukken, decimaal genummerd, daarbinnen alinea’s en daar weer binnen zinnen, zodat er iets meer kans is dat gewone mensen het een BEETJE kunnen volgen en snappen wat die lui daar allemaal zitten te verzinnen en op te schrijven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Copyright © 2019 van R. Harmsen, alle rechten voorbehouden.