Languages Contents Introduction

Chapter 4


5. Kfajzu

 kfajzu buzhuvdu edh aht hozhvar ketsin thila ngozh vzajku fjenu petsin. dara stradha navzatha mehdon az fejza bebzadanta thudej kfajzu afthu dara fjela vin petsin ny pindhra ghrazi dhork thuj ny yzh zdraza vzi vzajku ny vinshugen. uzh. vzajke vzu az vinshugen khazen vzajku vjoni ftejza ktunduntazi ny uj fiza eht dhara ajnarujsh hozhvar esh ktunduntazi ngenre nyhty fjikh ngenre vinshud thara,. esh esh fjana ajnaruj aht zeska yzh fjikh dhrendej mehdav davaj fthish ny straga idh iz min zorki ktunduntazi. dhrami ngu khaba khara stradha ketsin adh mehdav esh vinsha mizgen lehtu petsa pradhaj esh a fjikh vzajku hozhvar ny vinshu nu. vinshugen iz, ktunduntazi irdhej zorki vzalta vyzden stragha kaskajsh khthes straga, ktunduntazi ngozh dynydes vinshudzi vzajke strava thughdej, thuju vzajku vin vzajku uht thuj mrymel throgo thala ktunduntazi, zorki. uzh thara min ny min zaski pradhaj dhala dhala khthanu thuj ktunduntazi ny yzh vzalta ktunduntazi ish ptizon mizgen aht mehdil logadin. vinshugenzi hozhvar uzh izbida tokfara, vinshugen ktoni esh zarka anaza dhrendej ptuj ythry ny ish dun uzh vzi dhara um lahta zaski davaj dhara khthes afthu efthi ngozh vzi ftezha hozhvar karaday ptizon navzidhi vinshugen min eftha strava, mryft shish fkhun iz kfajze iz vinshugen, khalza ktunduntazi ny khroni idh aht ny mrymel idh hozhvar dhork ajnara a ghunuder davaj. vzajku khaba az uzh ngudravor vin anaza dhara dhara ny hozhvar nguv ghalza vyzdenk thara thuj zdragha ghuluder thala. lekeden uzh kfajzu fjizh


Chapter 4

Copyright 1989, 2014, R.Harmsen, all rights reserved.