Compulsar octo dictionarios de interlingua

Piet Cleij e le IED. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
nl‑ia ia‑nl en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) ia‑en (IED) de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro:

aansluiting, -- zoeken bij iemand : cercar a facer cognoscentia con un persona
aanzoeken /WW/ : demandar, peter, sollicitar
aanzoeken, men heeft hem aangezocht om de leiding op zich te nemen : on le ha petite de prender/assumer le direction
aanzoeken /WW/ : facer un proposition de maritage/matrimonio, demandar/peter le mano de
afzetgebied, een nieuw -- zoeken : aperir nove mercatos
afzoeken /WW/ : cercar ubique/in omne partes, perquirer
afzoeken /WW/ : explorar, scrutinar
afzoeken, het -- : exploration, scrutinio
afzoeken, de horizon -- : explorar/scrutar le horizonte
afzoeken, de streek -- : explorar le zona/region (in cerca de un cosa)
afzoeken, de hemel met lichtbundels -- : explorar le celo con fasces de luce/lumine
afzoeken /WW/ : tastar, palpar
afzoeken /WW/ : prospectar
afzoeken, het -- : prospection
arbeid, -- zoeken : cercar labor/travalio
asiel, -- zoeken : cercar asylo
assistentie, om -- verzoeken : peter adjuta
audiëntie, iemand om -- verzoeken : demandar un audientia a un persona
bereizen /BN/ : viagiar in, (doortrekken) percurrer, transversar, (bezoeken) visitar
beschut, een -- plekje zoeken : cercar un loco secur
beschutting, -- zoeken : cercar protection
besnuffelen /WW/ : (snuffelend onderzoeken) olfacer, flairar {e}
bespieden /WW/ : (onderzoeken) scrutinar
bestuderen /WW/ : (onderzoeken) studiar, examinar, explorar, investigar, recercar
betrekkingzoekende /ZN/ : persona qui cerca un empleo (empleo)
bezichtigen /WW/ : (bezoeken) visitar
bezichtigen /WW/ : (onderzoeken) examinar, inspicer, inspectar
bezien /WW/ : (bekijken en onderzoeken) reguardar, examinar, observar, considerar, inspicer, inspectar
bezoeken /WW/ : visitar, facer un visita (visita) a
bezoeken, een vriend -- : visitar un amico (amico)
bezoeken, vaak/regelmatig -- : frequentar
bezoeken, een school -- : frequentar un schola
bezoeken, een concert -- : assister a un concerto
bezoeken /WW/ : (bezichtigen) visitar
bezoeken, een museum -- : visitar un museo (museo)
bezoeken /WW/ : (kwellen) affliger, tribular
bezoeken, het -- : affliction, tribulation
bezwering /ZN/ : (het klemmend verzoeken) conjuration, adjuration, imploration, supplication
bidden /WW/ : (smeken, dringend verzoeken) precar, implorar, supplicar, exorar
bijeenzoeken /WW/ : colliger
bijeenzoeken, zijn boeken -- : colliger su libros
bodem, iets tot op de -- uitzoeken : examinar/investigar un cosa a fundo, ir al fundo de un cosa
bodemschat, naar --ten zoeken : prospectar
centrumzoekend /BN/ : centripete (centripete)
delfstof, een streek op --fen onderzoeken : prospectar un region
diepgaand, iets -- onderzoeken : facer un studio approfundate de un cosa, investigar un cosa exhaustivemente
doorlichten /WW/ : (licht doen schijnen in alle delen) exclarar, (onderzoeken) examinar/investigar attentemente
doorlichten /WW/ : (met röntgenstralen onderzoeken) radiographar, facer un radioscopia (radioscopia), submitter a un examine radioscopic/radiographic
doorzoeken (doorzoeken) /WW/ : explorar, recercar, perquirer, scrutinar
doorzoeken (doorzoeken), de politie heeft de auto doorzocht : le policia (policia) ha perquirite le auto(mobile)
doorzoeken (doorzoeken) /WW/ : continuar a cercar, continuar le recerca
dringend, -- verzoeken : urger
eenzaamheid, de -- zoeken : cercar le solitude/solitate
eerbiedig, -- verzoeken : requestar respectuosemente
exploreren /WW/ : (op bodemschatten onderzoeken) explorar, prospectar
fortuin, zijn -- zoeken : cercar fortuna
frequentie, uit de -- van zijn bezoeken kun je afleiden dat : ab le frequentia de su visitas (visitas) on pote inferer/deducer que
gaslek, naar een -- zoeken : cercar le fonte de un fuga de gas
gehoor, om een -- verzoeken : peter un audientia
geluk, het -- zoeken : cercar le fortuna
Graal, het zoeken naar de Heilige -- : le questa del Sancte Gra(a)l
grondig, iets -- bekijken/onderzoeken : examinar un cosa minutiosemente/a fundo, approfundar un cosa, facer un recerca profunde/approfundate de un cosa
grot, --ten onderzoeken : explorar cavas
gunst, de -- zoeken van : cortesar
haarfijn, iets -- onderzoeken : examinar un cosa minutiosemente/in detalio
heenkomen, een goed -- zoeken : cercar un refugio/un salvation, cercar le securitate in le fuga, salvar se, discampar
heil, zijn -- in de vlucht zoeken : cercar le salvation in le fuga
heul, zijn -- zoeken bij iemand : cercar refugio con un persona
hooiberg, een naald in een -- zoeken : cercar un agulia/aco in un pila de feno
horizon, de -- afzoeken : explorar/scrutar le horizonte
hulp, -- zoeken : cercar adjuta/succurso
klem, met -- verzoeken : adjurar
koelte, de -- opzoeken : cercar un loco fresc, mitter se al umbra
kracht, middelpuntzoekende -- : fortia centripete
lantaarn, dat zul je met een --tje moeten zoeken : tu debera (debera) cercar lo con lupa
loden /WW/ : (onderzoeken of iets loodrecht staat) plumbar
middelpuntzoekend /BN/ : centripete (centripete)
middelpuntzoekend, --e kracht : fortia centripete
moeilijkheid, --en zoeken : complicar se le vita
naald, een -- in een hooiberg zoeken : cercar un aco/un agulia in un pila de feno
nakijken /WW/ : (opzoeken) cercar
naslaan /WW/ : (opzoeken) cercar in, consultar, compulsar
nazien /WW/ : (nagaan, uitzoeken) examinar, verificar, controlar
nazoeken /WW/ : (onderzoek doen) cercar, recercar, investigar, examinar
nazoeken /WW/ : (opzoeken, naslaan) cercar
nazoeken, iets -- in een encyclopedie : cercar un cosa in un encyclopedia (encyclopedia)
omkijken /WW/ : (zoeken) cercar
omwroeten /WW/ : (zoeken naar) cercar
ondergang, iemands -- zoeken : cercar le ruina de un persona
onderkomen, een -- zoeken/vinden : cercar/trovar un allogio/un allogiamento
onderzoeken /WW/ : examinar, investigar, scrutar, scrutinar, recercar, inquirer, perquirer, studiar
onderzoeken, in detail -- : perscrutar
onderzoeken, de mogelijkheden -- : studiar le possibilitates
onderzoeken, een weefsel met de mi-croscoop -- : examinar un texito al microscopio
onderzoeken /WW/ : (MED) examinar, explorar
onderzoeken, een zieke -- : examinar un malado
onderzoeken, een inwendig orgaan -- : examinar/explorar un organo (organo) interne
onderzoekend /BN/ : scrutator, investigator
onophoudelijk, -- zoeken wij naar nieuwe technieken : nos cerca continuemente nove technicas
openbaarheid, de -- zoeken : cercar le publicitate
opsnorren /WW/ : (zoeken) cercar
opzoeken /WW/ : (opsporen) cercar, recercar
opzoeken, het -- : recerca
opzoeken, een brief -- : cercar un littera (littera)
opzoeken, een woord in een woordenboek -- : cercar un parola in un dictionario
opzoeken /WW/ : (trachten te ontmoeten) ir in cerca de
opzoeken /WW/ : (bezoeken) visitar
opzoeken, iemand gaan -- : facer un visita (visita) a un persona
opzoeken /WW/ : (als verblijfplaats kiezen) installar se
opzoeken, de schaduw -- : installar/mitter se in le umbra
patiënt, zijn --en bezoeken : visitar su malados
peilstift, onderzoeken met de -- : sondar
pieren /WW/ : (pieren zoeken) cercar vermes
plant, --en zoeken : herborisar
plant, het --en zoeken : herborisation
proberen /WW/ : (onderzoeken) essayar
psychotechnisch, iemand -- onderzoeken : submitter un persona a tests (E) psychotechnic/a un examine psychotechnic
publiciteit, -- zoeken : cercar publicitate
raadplegen /WW/ : (opzoeken) cercar in, consultar, (inzien) compulsar
rechtzoekende /ZN/ : persona qui cerca justitia, (rechtzoekende partij) litigante
richting, iets in een bepaalde -- zoeken : cercar un cosa in un direction determinate
rondkijken /WW/ : (zoeken) cercar
rondzien /WW/ : (zoeken naar) cercar
rondzoeken /WW/ : cercar ubique/in tote le directiones/in tote le locos
schatzoeken /WW/ : cercar un tresor/tresores
school, (als leerling) een -- bezoeken, op een -- zitten : frequentar un schola
schuilen /WW/ : (beschutting zoeken) refugiar se, cercar un refugio
schuilplaats, een -- zoeken : cercar un refugio
scouting /ZN/ : (zoeken naar talenten) ir in cerca de talentos
snuffelen /WW/ : (onderzoeken) investigar, scrutinar
sonderen /WW/ : (MED) (met een sonde onderzoeken) sondar, catheterisar
speld, een -- in een hooiberg zoeken : cercar un spinula un un pila de feno
speuren /WW/ : (onderzoekend kijken) examinar, cercar, explorar, scrutar
spoorzoeken /WW/ : traciar, cercar le tracias de
sputum, het -- onderzoeken : examinar le expectorationes
steen, de -- der wijzen zoeken : cercar le petra philosophal
stelselmatig, iets -- onderzoeken : investigar/examinar un cosa systematicamente/methodicamente
stilte, -- zoeken : cercar silentio/quiete
tasten /WW/ : (de hand zoekend bewegen) cercar tastante/tactilemente
terugzoeken /WW/ : essayar de retrovar, recercar
terugzoeken, een passage in een boek -- : cercar (de novo)/recercar un passage in un libro
tevergeefs, -- zoeken : cercar in van
toenadering, -- zoeken tot iemand : essayar de approchar {sj} un persona
toetsen /WW/ : (onderzoeken) testar, controlar, examinar, facer le proba/prova de, provar, probar
toevlucht, een -- zoeken : cercar un refugio, refugiar se
toucheren /WW/ : (inwendig onderzoeken) explorar al tacto, toccar, palpar
troost, -- zoeken in het geloof : cercar reconforto in le religion
truffel, --s zoeken : cercar trufas
uitcijferen /WW/ : (nauwkeurig onderzoeken) examinar scrupulosemente
uitkammen /WW/ : (doorzoeken) pectinar, cercar minutiosemente, passar al setasso
uitweg, een -- zoeken : cercar un expediente
uitzoeken /WW/ : (uitpuzzelen) examinar, recercar, investigar
uitzoeken, iets tot op de bodem -- : examinar/investigar un cosa a fundo
uitzoeken /WW/ : (sorteren) assortir, classar, classificar
uitzoeken /WW/ : (uitkiezen) eliger, seliger, selectionar
vaak, iemand -- bezoeken : frequentar un persona
veilig, een --e schuilplaats zoeken : cercar un refugio secur
ver, de vrede is nog -- te zoeken : le pace es ancora lontan
vergetelheid, -- zoeken in de alcohol : cercar oblivion in le alcohol
verkennen /WW/ : (afzoeken) prospectar
verlichting, -- zoeken/vinden : cercar/trovar consolation
verschansen, (bescherming zoeken) zich -- : fortificar se, barricadar se
verzoeken /WW/ : (vragen) demandar, peter, requestar, rogar
verzoeken, de heren wordt verzocht hierheen te komen : on requesta le seniores de venir hic
verzoeken, men wordt verzocht hier niet te roken : nos requesta/roga que vos non fuma hic
verzoeken, ik verzoek om stilte : silentio, per favor
verzoeken, dringend -- : precar, supplicar, conjurar, adjurar, sollicitar
verzoeken, vriendelijk -- : peter amabilemente
verzoeken /WW/ : (uitnodigen) invitar (a)
verzoeken /WW/ : (beproeven) tentar, inducer in tentation
verzoeken, God -- : tentar Deo
verzoeken, de hemel -- : tentar le celo
vluchten /WW/ : (een toevlucht zoeken) refugiar se, prender refugio
voelen /WW/ : (tastend onderzoeken) sentir
voorwendsel, --s zoeken : cercar pretextos
vossen /WW/ : (een verborgen zender opzoeken) deteger/detectar un emissor clandestin
vragen /WW/ : (verzoeken) demandar, requestar, peter
vreedzaam, een --e oplossing zoeken : cercar un solution pacific
waarheid, het zoeken naar de -- : le recerca del veritate
wanhopig, -- zoeken naar iets : cercar un cosa desperatemente
werk, -- zoeken : cercar labor/travalio
werkzoekende /ZN/ : persona in cerca de un empleo (empleo), disoccupato
woningzoekende /ZN/ : demandante de habitation/casa/allogio
woonruimte, -- zoeken : cercar allogio
zoeken /WW/ : cercar, recercar, querer
zoeken, het -- : cerca, recerca, questa, quesita
zoeken, een voorwerp -- : cercar un objecto
zoeken, iemand -- : cercar un persona
zoeken, asiel -- : cercar asylo
zoeken, werk -- : cercar travalio/labor
zoeken, moeilijkheden -- : cercar difficultates
zoeken, naar de zin van het leven -- : cercar le senso del vita
zoeken, een goed heenkomen -- : prender le fuga
zoeken, de reden is niet ver te -- : le ration es evidente
zoeken,  achter alles iets -- : vider malitia a/in toto, esser diffidente
zoeken, iets niet achter iemand -- : non creder un persona capace de un tal cosa
zoeken, hulp/liefde bij iemand -- : refugiar se in le bracios de un persona
zoeken, de regering zoekt het in bezuinigingen : le governamento cerca le solution in restrictiones
zoeken, naar gas -- : cercar gas
zoeken, spijkers op laag water -- : secar/finder le capillos in quatro
zoeken, iemand die iets zoekt : cercator, recercator
zoeken, ver gezocht : inverosimile