Compulsar octo dictionarios de interlingua

Piet Cleij e le IED. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
nl‑ia ia‑nl en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) ia‑en (IED) de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro:

aanhalen /WW/ : attraher, traher a se, tirar
aanhalen, het -- : attraction
aanhalen, de teugels -- : tirar le bridas/redinas (redinas)
aanhalen, de buikriem -- : tirar le cingula
aanhalen /WW/ : stringer
aanhalen, de veters -- : stringer le cordones/lacettos
aanhalen, de banden nauwer -- : stringer le ligamines
aanhalen /WW/ : caressar
aanhalen, het -- : caressa
aanhalen, een hond -- : caressar un can
aanhalen /WW/ : citar, mentionar
aanhalen, het -- : citation, mention
aanhalen, een boek -- : citar un libro
aanhalen, een spreker -- : citar un orator
aanhalen, op de aangehaalde plaats : in le loco jam citate
aanhalen /WW/ : invocar
aanhalen, het -- : invocation
aanhalen /WW/ : (REKENK) abassar
aanhalen, het -- : abassamento
aanhalen, een cijfer -- : abassar un cifra
aanhalen /WW/ : (SCHEEP) (een zeil) invirgar
aanhalen, het -- : invirgatura
achterhalen /WW/ : retrovar, recuperar
achterhalen, men kan die gegevens niet -- : on non pote retrovar/recuperar iste datos
achterhalen, iemands verblijfplaats -- : localisar un persona
achterhalen /WW/ : reattrappar
achterhalen, de politie heeft de dief kunnen -- : le policia (policia) ha potite reattrappar le fur/robator
achterhalen /WW/ : discoperir
achterhalen /WW/ : 
achterhalen, (de onjuistheid aantonen van) die opvatting is al lang achterhaald : iste es un opinion perimite
acrobatisch, --e toeren uithalen : facer acrobatias (acrobatias)
adem, met moeite -- halen : anhelar
ademhalen /WW/ : respirar
ademhalen, door de mond -- : respirar per le bucca
ademhalen, diep -- : respirar profundemente, respirar a plen pulmones
ademhalen, al wat ademhaalt : tote lo que respira
afhalen /ZN/ : prender, retirar
afhalen, een brief -- : retirar un littera (littera)
afhalen /ZN/ : disfacer
afhalen, het bed -- : disfacer le lecto
afhalen, sperziebonen -- : tirar via le filo del phaseolos, disgranar phaseolos
afhalen /ZN/ : 
afhalen, iemand gaan -- : ir a/pro prender un persona
afhalen, iemand komen -- : venir a/pro prender un persona
afhalen /ZN/ : 
afhalen, iemand van iets -- : dissuader un persona de facer un cosa
akte, een -- halen : obtener un diploma/certificato
bakzeilhalen /WW/ : retirar se
band, de --en nauwer aanhalen : stringer le ligamines
bast, de -- afhalen van : decorticar, pellar, disgranar, disfructar
bed, het -- afhalen : disfacer le lecto
beddengoed, het -- afhalen : disfacer le lecto
behalen /WW/ : facer, obtener, realisar, ganiar, acquirer
behalen, successen -- : obtener successos
behalen, winsten -- : facer/realisar beneficios
behalen, de overwinning -- : ganiar le victoria, esser victoriose, triumphar, vincer
behalen, het kampioenschap -- : ganiar le campionato
behalen, de eerste prijs -- : ganiar/obtener le prime premio
behalen, de meestertitel -- : obtener le titulo de maestro
behalen, roem -- : ganiar gloria
behalen, veel punten -- : totalisar multe punctos
behalen, een universitaire graad -- : reciper un grado universitari
behalen, lof -- : reciper elogios
behalen, daar is geen eer aan te -- : le effortio non essera (essera) recompensate
bel, de -- niet halen (op het allerlaatst verliezen) : perder in le ultime (ultime) momento
beneden, iemand naar -- halen : nigrar/denigrar un persona
betrekken /WW/ : (erbij halen) associar (a), implicar, includer, involver
beurs, zijn -- te voorschijn halen/trekken : tirar su bursa
bewegen /WW/ : (overhalen, aanzetten) incitar, inducer, incoragiar, convincer, persuader, mover
bewerken /WW/ : (overhalen) influentiar, persuader, convincer
bezem, de -- erdoor halen : reorganisar radicalmente
bezeten, hij is -- van stripverhalen : ille es completemente obsedite de bandas designate, ille es un fanatico del bandas designate
bijeenhalen /WW/ : reunir, reassemblar
bijhalen /WW/ : (citeren) citar, allegar
bijhalen /WW/ : (naderbijhalen) traher a se, approximar
bijhalen /WW/ : 
bijhalen, (bij een staartdeling) een cijfer -- : abassar un cifra
bijhalen, het -- van een cijfer : abassamento de un cifro
bijspijkeren /WW/ : (goedmaken, zijn schade inhalen) recuperar
binnenhalen /WW/ : facer entrar, introducer
binnenhalen /WW/ : (oogst) recolliger, recoltar, portar ad in le granario
blauwsel, door het -- halen : passar al blau
bloed, iemand het -- onder de nagels vandaan halen : horripilar un persona
bloedstollend, --e verhalen : historias horripilante
boeilijn, bij de -- ophalen : navigar al bolina
boeken /WW/ : (behalen) obtener, registrar
bovenhalen /WW/ : montar/traher al superficie, facer emerger
broekriem, de -- aanhalen : serrar le cinctura
buikriem, de -- aanhalen : tirar le cingula
capsule, de -- afhalen : discapsular
citeren /WW/ : (aanhalen) citar
dag, voor de -- halen : exhumar
dal, iemand uit het -- halen : traher un persona del puteo
diep, -- ademhalen : respirar profundemente
diploma, een -- behalen : obtener un diploma
doctorsgraad, de -- behalen : obtener le doctorato, obtener le diploma de doctor, doctorar se
dooreenhalen /WW/ : confunder, miscer
doorhalen /WW/ : (door een opening naar zich toe halen) passar
doorhalen, een draad -- : passar un filo, infilar un aco
doorhalen /WW/ : (FIG) (hekelen) criticar, blasmar
doorhalen /WW/ : (doorstrepen) cancellar, supprimer, deler, rader
doorhalen, een woord -- : cancellar un parola
doorschrappen /WW/ : (doorhalen) cancellar, deler, rader
doos, (uitpakken) uit de -- halen : discassar, disincassar
doos, het uit de -- halen : discassage, discassamento, disincassamento
duizendvoudig /BN/ : (zich duizendmaal herhalend) que se repeta mille vices
eruithalen /WW/ : extraher
fris, een --se neus halen : prender le fresco
geest, voor de -- roepen/halen : evocar
geest, iets voor de -- halen : evocar/recordar un cosa
gelijk, zijn -- halen : voler haber ration
genre, verhalend -- : genere narrative
gepeperd, --e verhalen : historias/anecdotas (anecdotas) piccante
gerommel /ZN/ : (het overhoophalen) disordine
geweldig, --e stommiteiten uithalen : committer stupiditates enorme/stupende
goocheltoer, --en/s uithalen met cijfers : jocular con le cifras
goot,  iemand uit de -- halen : traher un persona del guttiera/fango
gordijn, het -- ophalen : levar le cortina
gram (II), zijn -- halen : vengiar se, vindicar se
gruwelen, ik gruwel van die verhalen : iste historias me face fremer/me horripila
halen /WW/ : (naar zich toe trekken) tirar
halen, er uit -- wat er in zit : tirar le maximo (maximo) de un cosa
halen, iets omhoog -- : montar un cosa
halen, iets omlaag -- : descender un cosa
halen, iemand onderuit -- : facer cader un persona
halen, zich in het hoofd -- : mitter/poner se in le testa
halen, er van alles bij -- : appartar se de su subjecto
halen, zich iets op de hals -- : incurrer un cosa
halen /WW/ : (ergens vandaan halen) ir a cercar, ir a prender, tirar, retirar, extraher
halen, een dokter (gaan) -- : ir a cercar un medico
halen, iemand van de trein -- : attender/ir a cercar/ir a prender un persona al station
halen, een priester laten -- : facer venir un prestre, mandar a prender un prestre, mandar pro un prestre
halen, een fles -- : ir a prender un bottilia
halen, iemand uit zijn slaap -- : tirar un persona de su somno
halen, geld van de bank -- : retirar moneta del banca
halen, uit de circulatie -- : retirar del circulation
halen, erts uit de grond -- : extraher mineral del solo
halen, hij heeft het uit de krant gehaald : ille lo ha tirate del jornal
halen, een zakdoek uit zijn zak -- : prender/extraher/retirar un pannello de naso de su tasca
halen, een boek uit de kast -- : prender/extraher/retirar un libro del armario
halen, de drukfouten uit de tekst -- : eliminar le errores typographic del texto
halen, een muur tegen de grond -- : abatter un muro
halen, waar haal jij die sigaren? : ubi compra tu iste cigarros?
halen, hij haalt zijn boodschappen bij de supermarkt : ille face su commissiones/emptiones in le supermercato
halen, iets voor de geest -- : evocar/recordar un cosa
halen, een nat pak -- : prender un banio fortiate
halen, adem -- : respirar
halen /WW/ : (behalen) obtener
halen, een diploma -- : obtener un diploma
halen /WW/ : (er in slagen te bereiken) attinger
halen, zijn trein/bus/tram -- : haber su traino/autobus/tram
halen, zijn trein niet -- : mancar/perder su traino
halen, de boot -- : arrivar a tempore pro prender le nave
halen, dat haal ik niet : io non arrivara (arrivara) a isto
halen, hij haalt de 50 kilo niet : ille pesa minus (minus) de 50 kilogrammas
halen, hij heeft een 5 gehaald voor wiskunde : ille ha habite un 5 in mathematica
halen /WW/ : 
halen, uit elkaar -- : separar, dismontar, disfacer, disjunger, disunir
halen, iemands reputatie omlaag -- : disfacer le reputation de un persona
halen /WW/ : 
halen, -- door/langs/over : passar per
halen, door een zeef -- : passar per un cribro
halen, door de wringer -- : passar per le exprimitor
halen, de spons -- over : passar le spongia super (super)
halen /WW/ : 
halen, een streep door zijn verleden -- : rader su passato
halen /WW/ : (met moeite ademen) respirar con difficultate
hals, zich op de -- halen : contractar, contraher, incurrer
hals, zich de afkeuring van een meerdere op de -- halen : incurrer le reprobation de un superior
hals, zich een ziekte op de -- halen : contraher un maladia (maladia)
hals, zich de haat van al zijn collega's op de -- halen : incurrer le odio de tote su collegas
handeling, met een paar eenvoudige --en is de fiets uit elkaar te halen : con alicun manipulationes on pote dismontar iste bicycletta
handvat, het -- er afhalen : dismanicar
hars, -- halen/winnen uit, -- aftappen : resinar
heil, daar is geen -- bij te halen : il non ha avantage in isto
hekel, het vlas over de -- halen : pectinar le lino
hekel,  over de -- halen : criticar/censurar vivemente, satirisar
herhalen /WW/ : (opnieuw doen) facer de novo, refacer, repeter, iterar, recomenciar
herhalen, de proefnemingen -- : repeter le provas
herhalen, een t.v.-programma -- : repeter un programma de television
herhalen, in het kort -- : recapitular, resumer, summarisar
herhalen /WW/ : (opnieuw zeggen) dicer de novo, redicer, repeter, iterar, reiterar
herhalen, iets tot vervelens toe -- : repeter un cosa al satietate
herhalen, iemand die iets herhaalt : repetitor
herhalen /WW/ : (nazeggen) redicer, repeter
herhalen /WW/ : 
herhalen, (terugkomen) zich -- : repeter se
herhalen, de geschiedenis herhaalt zich : le historia se repete
herhalen /WW/ : 
herhalen, (in herhaling vervallen) zich -- : repeter se
herhalend /BN/ : iterative, frequentative
herinnering, --en ophalen : evocar tempores passate
hervatten /WW/ : (herhalen) reprender, recomenciar, repeter
hijgen /WW/ : (hoorbaar ademhalen) anhelar
hooi, het -- binnenhalen : fenar
hoongelach, op -- onthalen : salutar con risadas de derision
huid, de -- afhalen van een dier : spoliar un animal
huisvuil, het ophalen van het -- : le collection del immunditias domestic
hulp, -- gaan halen : ir a cercar adjuta/succurso
inhalen /WW/ : (feestelijk verwelkomen) reciper solemnemente
inhalen, de koning -- : reciper solemnemente le rege
inhalen /WW/ : (naar zich toe) attraher, retirar
inhalen, de riemen -- : attraher le remos
inhalen, de vlag -- : retirar le bandiera
inhalen /WW/ : (bereiken) rejunger, (passeren) passar
inhalen, een auto -- : passar un auto(mobile)
inhalen /WW/ : (herwinnen) recuperar, recovrar, reattrappar
inhalen, de verloren tijd -- : recuperar/recovrar/reattrappar le tempore perdite
inhalen, het -- van de arbeidsdagen : le recuperation del jornos de travalio/de labor
inhalen /WW/ : (binnenbrengen) recolliger
inhalen, de oogst -- : recoltar, portar le recolta ad in le granario
inhalen /WW/ : 
inhalen, de schade -- : recuperar le tempore perdite
inrijden /WW/ : (door snel rijden tijd inhalen) reattrappar
inschalen /WW/ : inserer/includer/poner in un scala (salarial)
inschalen, iemand te laag -- : poner un persona troppo basse in le scala
inzamelen /WW/ : (ophalen, collecteren) colliger, collectar
isoleren /WW/ : (uit een geheel halen) isolar, separar
justeerder /ZN/ : adjustator, (van weegschalen OOK) balancista
kampioenschap, het -- behalen : ganiar le campionato
kantje, de scherpe --s eraf halen : arrotundar le angulos, limar le asperitates
kastanje, de --s uit het vuur halen : tirar le castanias del foco
kielen /WW/ : (een schip overzij halen) carinar
kielen /WW/ : (kielhalen) passar sub le quilla
kielhalen /WW/ : passar sub le quilla
kind, een -- halen : adjutar al/in le parto
kleur, een -- ophalen : avivar/refrescar un color
kluiven /WW/ : (de eetbare delen van iets afhalen) roder
koe, oude --ien uit de sloot halen : disinterrar/dispulverar vetule historias
kolderachtig, --e verhalen : historias burlesc
koninklijk, iemand -- onthalen : dar a un persona un benvenita regal/royal
kost, de --en op anderen verhalen : recovrar su costos/expensas ab alteres
kost, de --en eruit halen/hebben : coperir le costos, amortisar le costos
krent, de --en uit de pap halen : prender le melior parte, colliger le rosas e lassar le spinas
kruk, de -- er af halen : dismanicar
ladder, een -- ophalen : reparar un dismaliatura
landmeter /ZN/ : (soort vlinder) phalena geometra (geometra)
leeghalen /WW/ : vacuar (completemente)
lichten /WW/ : (eruit halen) levar, remover, extraher, discargar
lijmen /WW/ : (vleiend overhalen) persuader con adulationes
long, een -- weghalen : facer un pneumonectomia (pneumonectomia)
loopplank, de -- inhalen : retirar le planca/passarella
losdraaien /WW/ : (uit elkaar halen) disfacer, distachar {sj} torquente, distorquer
loshalen /WW/ : distachar {sj}
mangel, door de -- halen : passar per le exprimitor de aqua
meekrijgen /WW/ : (overhalen mee te komen) persuader de ir/venir
meerderheid, de -- behalen : obtener le majoritate
meesterstitel, de -- behalen : obtener le titulo de maestro
methylnaftaleen /ZN/ : methylnaphthalene (methylnaphthalene)
meubel, de -- weghalen : dismobilar
minder, het zijn -- de commentaren dan de sensatieverhalen die de aandacht trekken : il ha minus le commentarios que le historias sensational que attrahe le attention
moeite, met -- de trein halen : attinger le traino con pena
muur, abatter/demolir un -- : een muur neerhalen
nabauwen /WW/ : (iemands woorden herhalen) imitar (le voce de un persona)
naftaleen /ZN/ : naphthalene (naphthalene)
neerhalen /WW/ : (naar beneden halen) bassar
neerhalen, de zeilen -- : bassar le velas
neerhalen /WW/ : (omverhalen) abatter, demolir
neerhalen, een muur -- : abatter/demolir un muro
neerhalen /WW/ : (neerschieten) abatter
neerhalen, een vliegtuig -- : abatter un avion
neerhalen /WW/ : (bekritiseren) abassar, criticar, denigrar, humiliar
neerhalen, zijn vrouw -- : denigrar su spo(n)sa
neerschieten /WW/ : (neerhalen) abatter
nest, --en uithalen : disannidar ovos
neus, een frisse -- halen : prender le fresco
oblitereren /WW/ : (doorhalen, vernietigen) obliterar, destruer
omhalen /WW/ : abatter, demolir
omhalen, een boom -- : abatter un arbore
omhalen, een muur -- : demolir un muro
omhooghalen /WW/ : levar, elevar
omlaag, iemands reputatie -- halen : denigrar le reputation de un persona
omlaaghalen /WW/ : bassar, (neerschieten) abassar
omlaaghalen, een vliegtuig -- : abatter un avion
omlaaghalen /WW/ : (FIG) degradar
omlaaghalen, zichzelf -- : degradar se
omverhalen /WW/ : reverter, abatter
omverhalen, een muur -- : abatter un muro
omverhalen, het brandende gebouw -- : abatter le edificio in flammas
onderuithalen /WW/ : reverter, facer cader
ongenade, zich de -- van de baas op de hals halen : attraher se le ira del chef (F)
ongenoegen, zich iemands -- op de hals halen : attraher le discontento de un persona
ontbinden /WW/ : (uit elkaar halen) disaggregar, disgregar, decomponer, disintegrar, analysar
onthalen /WW/ : (ontvangen als gast) dar le benvenita, reciper
onthalen /WW/ : (tracteren) regalar
onthalen, het -- : regalamento
ontvangen /WW/ : (onthalen) reciper, dar le benvenita
ontwarren /WW/ : (uit elkaar halen) disinvolver, disintricar, extricar
onvoldoende, een -- ophalen : compensar un nota insufficiente
oogst, de -- binnenhalen : recolliger le recolta, recoltar
opdiepen /WW/ : (uit de diepte ophalen) tirar/traher del fundo de
opdissen, steeds dezelfde verhalen -- : servir/contar/inventar sempre/semper (semper) le mesme historias
openhalen /WW/ : aperir
openhalen, de gordijnen -- : aperir le cortinas
openhalen /WW/ : (scheuren) lacerar, (mbt huid, e.d.) excoriar
openhalen, ik heb mijn overhemd opengehaald aan een spijker : un clave ha lacerate mi camisa
openhalen, ik heb mijn hand opengehaald : io me ha excoriate le mano
openschaven /WW/ : Zie: openhalen-2
ophalen /WW/ : (omhoog halen) levar, altiar, hissar
ophalen, een brug -- : levar un ponte
ophalen, het anker -- : levar le ancora (ancora)
ophalen, de schouders -- : levar/altiar le spatulas/le humeros (humeros)
ophalen, de wenkbrauwen -- : rugar/arrugar/corrugar le supercilios
ophalen, zijn neus voor iets -- : disdignar un cosa
ophalen, het doek/gordijn -- : levar le cortina
ophalen, het -- van het doek/gordijn : le levar del cortina
ophalen /WW/ : (verzamelen) colliger, recolliger
ophalen, vuilnis -- : (re)colliger immunditias
ophalen, geld -- : (re)colliger moneta, (collecteren) facer un collecta
ophalen /WW/ : 
ophalen, (afhalen) iemand gaan -- : ir a/pro prender un persona
ophalen, iemand komen -- : venir a/pro prender un persona
ophalen /WW/ : (in herinnering brengen) evocar, recordar
ophalen, oude herinneringen -- : resuscitar/renovar/reavivar su memoria
ophalen /WW/ : (verbeteren) (a)meliorar, perfectionar
ophalen, ik wil mijn Interlingua -- : io vole perfectionar mi Interlingua
ophalen, rapportcijfers -- : (a)meliorar su notas del libretto scholar
ophalen /WW/ : (opfrissen) avivar, refrescar
ophalen, kleuren -- : avivar/refrescar colores
ophalen, ik wil mijn Interlingua -- : io vole refrescar mi Interlingua
ophalen /WW/ : (openhalen) lacerar, (mbt de huid) excoriar
ophalen, zijn jas aan een spijker -- : lacerar su mantello a un clavo
ophalen, zijn huid -- : excoriar su pelle
opnemen /WW/ : (weghalen) remover
opvissen /WW/ : (uit het water halen) (re)traher del aqua, piscar
overhalen /WW/ : (overreden) persuader, convincer, inducer
overhalen, -- iets niet te doen : dissuader
overhalen, gemakkelijk over te halen : persuasibile, persuadibile
overhalen, niet gemakkelijk over te halen : impersuasibile, impersuadibile
overhalen, iemand die een ander overhaalt : persuasor
overhalen /WW/ : (naar de andere kant halen) facer passar al altere latere
overhalen, het pontje zal ons -- : le parve ferry-boat (E) va ducer nos al altere ripa
overhalen /WW/ : 
overhalen, (trekken aan) de bel -- : tirar le campanetta
overhalen, de hendel -- : tirar/pulsar le manivella
overhalen, de trekker -- : premer le can
overhalen /WW/ : (distilleren) distillar, alambicar
overhalen, het -- : distillation, alambicamento
overhalen /WW/ : (overtrekken, mbt tekening) calcar
overhoop, -- halen : mitter in disordine
overhoophalen /WW/ : confunder, mitter in disordine/in confusion
overleren /WW/ : (herhalen) repassar, revider, repeter
overwinnen (overwinnen) /WW/ : (de zege behalen over) vincer, triumphar de, batter
overwinning, de -- behalen : ganiar/obtener le victoria, triumphar, vincer
pak, een nat -- halen : molliar se
pakken /WW/ : (te voorschijn halen) prender
paling, een -- afhalen : pellar un anguilla
pap, de krenten uit de -- halen : prender le melior parte
persen /WW/ : (door drukken uit iets halen) pressar, estraher
plaats, een -- aanhalen : citar un passage
poëzie, verhalende -- : poesia narrative
prijs, een -- halen : ganiar un premio
prik, een -- halen : haber un injection
proza, verhalend -- : prosa narrative
punt, beide --en behalen : obtener le duo punctos
riem, de -- aanhalen : stringer/serrar le cinctura
rijbewijs, zijn -- halen : obtener su permisso de conducer
ritzege, de -- behalen : ganiar le etape/le manche
rondgaan, -- om geld op te halen : facer un collecta
schade, de -- verhalen op : recovrar le damno(s) de
schade, de -- inhalen : recuperar le tempore perdite
scherm, het -- ophalen : levar le cortina
scherp,  de --e kantjes van iets afhalen : limar le asperitates de un cosa
schimmel, de -- van een kaas afhalen : remover le mucor de un caseo
schors, de -- afhalen van : decorticar
schouder, de --s ophalen : altiar le spatulas/humeros
schouder, het ophalen van de --s : altiamento del spatulas/humeros
schouderophalen /ZN/ : altiamento de spatulas/de humeros (humeros)
schrapen /WW/ : (bij elkaar halen) amassar
schrapping /ZN/ : (het doorhalen) deletion, radimento, expunction, annullation, suppression, cancellation
score, een -- behalen van : obtener un score de
slecht, --e cijfers halen : haber mal notas
sloot, oude koeien uit de -- halen : disinterrar vetule historias
spanner /ZN/ : (vlinder) phalena
spanrupsvlinder /ZN/ : phalena
sperzieboon, --en afhalen : tirar via le filo del phaseolos
spons, de -- halen over : dar un colpo de spongia, passar le spongia super (super)
spreekwoord, een -- aanhalen : citar un proverbio
steel, de -- er afhalen : dismanicar
stekker, de -- uit het stopcontact halen : disconnecter le cavilia del prisa de currente
stijl, verhalende -- : stilo recitative
stom, een --me streek uithalen : facer un imbecillitate
strak, -- aanhalen : stringer
streek, een stomme -- uithalen : facer un cosa stupide/un gaffe
streep, een -- halen door een schuld : annullar/cancellar un debita (debita)
streep, een -- halen door een woord : rader un parola
streep,  een -- door iets halen : rader un cosa
streep,  iemand over de -- halen : facer cambiar un persona de aviso/de opinion
streep, zijn --en halen : ganiar su galones
strikken /WW/ : (overhalen) persuader
stronk, --en uithalen : extirpar truncos
succes, veel -- behalen : obtener multe successo
tang, een kind met de -- halen : facer nascer/extraher un infante con le forcipe
terughalen /WW/ : (weer ophalen) recuperar, reprender
terughalen, zijn platen -- : recuperar su discos
terughalen, ik kom het formulier over een week -- : io reprendera (reprendera) le formulario post un septimana
terughalen /WW/ : (terugtrekken) retirar
terughalen, zijn hand snel -- : retirar le mano rapidemente
terughalen /WW/ : (in de herinnering terugbrengen) recordar
terugkeren /WW/ : (wederom aanwezig zijn) retornar, revenir, manifestar se de novo, (zich herhalen) repeter se
teugel, de --s aanhalen : tirar le bridas/redinas
tevoorschijn, een kaart -- halen om die te laten zien : producer un carta pro monstrar lo
titel, een -- behalen/verwerven : obtener un titulo
toegeving, tot grotere -- overhalen : persuader a plus grande concession
toehalen /WW/ : stringer
toehalen, de overwinning naar zich -- : sasir le victoria
toepassing, doorhalen wat niet van -- is : rader le mention(es) inutile
tracteren /WW/ : (onthalen op lekkernijen) regalar
trein, zijn -- halen : haber su traino
trekken /WW/ : (naar zich toe halen) (ook FIG) attraher
trekken /WW/ : (eruit halen, afleiden) tirar, traher, (WISK) extraher
trekken /WW/ : (uit een plaats vandaan halen) prender, tirar, traher
triomf, de -- behalen : ganiar le triumpho
triomf, iemand in -- binnenhalen : reciper un persona in triumpho, dar un benvenita triumphal a un persona
uitdraaien /WW/ : (door draaien uithalen) disvitar
uiteenhalen /WW/ : (demonteren) disassemblar, disarticular
uiteenhalen, het -- : disassemblage, disarticulation
uit-en-te(r)-na, iets -- herhalen : repeter mille vices/un cosa usque a satietate
uithalen /WW/ : (uitnemen) remover
uithalen, een schakel uit een ketting halen : distachar {sj} un anello de un catena
uithalen, een lade -- : tirar un tiratorio
uithalen, eieren -- : disannidar ovos
uithalen, draden -- : disfilar
uithalen, breiwerk -- : dismaliar tricots (F)
uithalen, een tand -- : extraher un dente
uithalen /WW/ : (leeghalen) vacuar
uithalen, een lade -- : vacuar un tiratorio
uithalen, een vogelnest -- : vacuar un nido, prender le ovos de un nido, disannidar le ovos
uithalen /WW/ : (uitvoeren) facer, committer
uithalen, een stomme streek -- : facer un imbecillitate
uithalen /WW/ : (baten) esser utile
uithalen, dat haalt niets uit : isto servira a nihil (nihil), isto non habera resultato(s)
uithalen /WW/ : (besparen) sparniar, economisar
uithalen /WW/ : (een arm/been uitstrekken) extender, extirar, (slaan) colpar, dar colpos/un colpo
uithalen, de kat haalde naar hem uit : le catto le ha date un colpo de pata
uithalen /WW/ : (kritiek leveren) fulminar (contra)
uithalen, fel -- naar iemand : inveher contra un persona, lancear un invectiva contra un persona
uithalen /WW/ : (zich flink inspannen) effortiar se multo
uitputting /ZN/ : (het leeghalen) exhaustion
uitspitten /WW/ : (spittend uithalen) cavar, excavar
uitsplitsen /WW/ : (in onderdelen uit elkaar halen) divider, subdivider, separar, detaliar
uittrekken /WW/ : (uithalen) disfacer
uitwaaien /WW/ : (een frisse neus halen) prender un halito (halito)/buccata de aere (aere) fresc, prender aere (aere)
vaart, uit de -- halen/nemen : retirar del navigation
veelvuldigheid /ZN/ : (het zich vaak herhalen) frequentia
vel, iemand het -- over de oren halen : extorquer un persona
vellen /WW/ : (omverhalen) abatter
verhaal, -- halen : recuperar perditas (perditas)
verhalen /WW/ : (vertellen) contar, narrar, relatar, referer, historiar
verhalen, --de poëzie : poesia narrative
verhalen, over/van vroeger -- : contar historias del passato
verhalen /WW/ : (zich schadeloosstellen) recovrar
verhalen, een verlies -- : recovrar un perdita (perdita)
verhalen, de schade op de verzekeringsmaatschappij -- : recovrar le damnos del societate de assecurantias, facer se reimbursar le damnos per le societate de assecurantias
verhalen, en die verhalen het weer op de consument : e illes passa le costos al consumitor
verhalen /WW/ : (verplaatsen) displaciar, (mbt schip) halar
verhalen, een schip -- : halar un nave
verhalenbundel /ZN/ : collection de contos
verhalencyclus /ZN/ : cyclo de contos
verhalend /BN/ : narrative, narratori, recitative
verhalend, -- genre : genere narrative
verhalend, -- proza : prosa narrative
verhalend, --e poezie : poesia (poesia) narrative
verhalend, --e stijl : stilo recitative
verhalend, --e zang : recitativo
verlicht, -- ademhalen : respirar alleviate/con alleviamento
verschalen /WW/ : perder su frescor/le sapor, devenir insipide/rancide
verschalen, verschaald bier : bira sin fortia
verslaan /WW/ : (verschalen) perder su frescor/sapor, devenir insipide/rancide
vervelen, zij verveelde haar collega's met ellenlange verhalen : illa enoiava su collegas con historias sin fin
vervelen, iets tot --s toe herhalen : repeter un cosa (usque) a satietate
verwisselen /WW/ : (door elkaar halen) confunder, miscer
veter, de --s van zijn schoenen aanhalen : stringer le cordones/lacettos de su scarpas/calceos
vliegtuig, een -- neerhalen : abatter un avion
vogelnest, --en uithalen : prender le ovos de nidos de ave, vacuar nidos de ave, disannidar ovos
voorbeeld, --en aanhalen : citar exemplos
voordeel, een -- behalen : obtener un avantage
voorpagina, de -- halen : esser in prime pagina
voorschijn, zijn beurs te -- halen : tirar su bursa
vorst, iemand als een -- onthalen : tractar un persona como un rege
vorstelijk, iemand -- onthalen : reciper un persona como un rege
vriendschapsband, de --en nauwer aanhalen : stringer le vinculos/ligamines/lacios de amicitate
vrijelijk, -- ademhalen : respirar liberemente
vuilnis, -- ophalen : colliger immunditias
vuur, de kastanjes uit het -- halen : tirar le castanias del foco
wederkomen /WW/ : (zich herhalen) repeter se, reiterar se
weegschaal /ZN/ : (één van beide schalen van een weegtoestel) platto de balancia
weghalen /WW/ : (wegvoeren) portar via, deportar
weghalen, veel joden zijn door de Duitsers weggehaald : multe judeos (judeos) ha essite deportate per le germanos
weghalen /WW/ : (doen verdwijnen) remover, cancellar
weghalen, met Tipp-Ex -- : cancellar con Tipp-Ex
weghalen /WW/ : (stelen) robar, furar
weghalen /WW/ : 
weghalen, een long -- : facer un pneumonectomia (pneumonectomia)
wegtrekken /WW/ : (naar zich toehalen) retirar
welvoeglijkheid, de -- verbiedt me te herhalen wat hij heeft gezegd : le decentia me impedi de repeter lo que ille ha dicite
werven /WW/ : (overhalen zich aan te sluiten) recrutar
werving /ZN/ : (het overhalen zich aan te sluiten) recruta, recrutamento
wijnoogst, de -- binnenhalen : vindemiar
wild, --e verhalen : historias exaggerate
winst, --en maken/behalen : realisar beneficios/profitos
winst, een -- van drie zetels in de Kamer behalen : ganiar tres sedes in le parlamento
wonderbaarlijk, hij vertelt altijd van die --e verhalen : ille conta sempre/semper (semper) historias prodigiose
wringer, door de -- halen : passar per le exprimitor (de aqua), calandrar
zang, verhalende -- : recitativo
zeef, door een -- halen : passar per un cribro/un tamis, cerner
zege, de -- behalen : ganiar/obtener le victoria, triumphar
zilver, -- behalen op de Olympische Spelen : ganiar un medalia de argento al Jocos Olympic
zoomen /WW/ : (het beeld dichterbij halen) approximar le imagine, zoomer {oe}
zuigen /WW/ : (met de mond ergens uithalen) suger