Compulsar novem dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) Cela indication del dictionario
ia‑ia ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):
Profilos: leger: scriber:

[ia-nl] :a, io arrivara (arrivara) ~ quatro horas : ik zal om vier uur aankomen
[ia-nl] :a, io da le libro ~ mi amico (amico) : ik geef het boek aan mijn vriend
[ia-nl] :a /prep/ : (inter (inter) certe ADJECTIVOS e INFINITIVOS)
[ia-nl] :a /prep/ : (inter (inter) certe VERBOS e INFINITIVOS)
[ia-nl] :a, machina (machina) ~ scriber : schrijfmachine, etc., etc.
[ia-nl] :abaca (abaca) /sub/ : BOTANICA abaca
[ia-nl] :abaca (abaca) /sub/ : BOTANICA manillahennep
[ia-nl] :abaco (abaco) /sub/ : telraam, rekenraam, rekenkast, abacus
[ia-nl] :abaco (abaco) /sub/ : ARTE DE CONSTRUER abacus, dekplaat van een kapiteel
[ia-nl] :abandonar, ~ un hypothese (hypothese) (-esis) : een hypothese opgeven
[ia-nl] :abandonar, ~ un urbe al inimico (inimico) : een stad aan de vijand prijsgeven
[ia-nl] :abandonar, ~ un idea (idea) : een denkbeeld laten varen, zich losmaken van een denkbeeld
[ia-nl] :abassamento, ~ del oculos/palpebras (palpebras) : neerslaan van de ogen
[ia-nl] :abassar, ~ le palpebras (palpebras) : de oogleden neerslaan
[ia-nl] :abassar, ~ le capite (capite)/testa : het hoofd laten hangen
[ia-nl] :abatter, un nube de pulvere se ha abattite super (super) le placia : een wolk van stof sloeg neer op het plein
[ia-nl] :abbatia (abbatia) /sub/ : abdijschap
[ia-nl] :abbatia (abbatia) /sub/ : abtsgebied
[ia-nl] :abbatia (abbatia) /sub/ : abdij
[ia-nl] :abbatia (abbatia), ~ de benedictinos : benedictijnenabdij
[ia-nl] :abbreviamento, ~ (del tormentos) del agonia (agonia) : stervensbekorting
[ia-nl] :abece (abece) /sub/ : abc, alfabet
[ia-nl] :abece (abece) /sub/ : eerste beginselen (van wetenschap, vak, etc.), abc
[ia-nl] :abece (abece), ille ignora le ~ del mestiero : hij is niet op de hoogte van de eerste beginselen van het vak
[ia-nl] :abece (abece), le ~ del pictura : het abc van de schilderkunst
[ia-nl] :abiogenese (abiogenese) (-esis) /sub/ : abiogenese, spontane generatie
[ia-nl] :abiotrophia (abiotrophia) /sub/ : MEDICINA abiotrofie
[ia-nl] :abjuration, le ~ del heresia (heresia) : de afzwering van de ketterij
[ia-nl] :ablactation, periodo (periodo) de ~ : speentijd
[ia-nl] :ablation, ~ del amygdalas (amygdalas) : wegneming van de amandelen
[ia-nl] :abnegation, spirito (spirito) de ~ : opofferingsgezindheid
[ia-nl] :abominar, io abomina le hypocrisia (hypocrisia) : ik verfoei schijnheiligheid
[ia-nl] :abonamento, ~ de essayo (essayo) : proefabonnement
[ia-nl] :abortamento, lege super (super) le ~ : abortuswet
[ia-nl] :abortive, remedio/pharmaco (pharmaco) ~ : vruchtafdrijvend middel
[ia-nl] :abside (abside) /sub/ : ARTE DE CONSTRUER abside, absis
[ia-nl] :absolute, valor ~ de un numero (numero) real : absolute waarde van een reëel getal
[ia-nl] :absolute, empleo (empleo) ~ de un verbo transitive : absoluut gebruik van een overgankelijk werkwoord
[ia-nl] :absorber, su multiple (multiple) activitates le absorbe integremente : zijn vele bezigheden nemen hem geheel in beslag
[ia-nl] :absorption, dynamometro (dynamometro) de ~ : remdynamometer
[ia-nl] :abstracte, le blancor es un idea (idea) ~ : witheid is een abstract idee
[ia-nl] :abstrusitate, ~ de un theoria (theoria) : duisterheid van een theorie
[ia-nl] :abulia (abulia) /sub/ : PSYCHOLOGIA willoosheid, wilszwakte, aboulie
[ia-nl] :abundantia, economia (economia) de ~ : economie van de overvloed
[ia-nl] :abundar, ille abunda in anecdotas (anecdotas) : hij weet altijd een massa anecdotes te vertellen
[ia-nl] :abusar, ~ de un juvena (juvena) : een meisje misbruiken
[ia-nl] :abuso, ~ de bibitas (bibitas) alcoholic : drankmisbruik
[ia-nl] :abuso, le abuso de somniferos (somniferos) es periculose : misbruik van slaapmiddelen is gevaarlijk
[ia-nl] :abysmo, il ha un enorme ~ inter (inter) ille duo : er gaapt een diepe kloof tussen die twee
[ia-nl] :acaju (acaju) /sub/ : cashew
[ia-nl] :acaju (acaju), nuce de ~ : cashewnoot
[ia-nl] :acaju (acaju) /sub/ : mahonie
[ia-nl] :acanthisflammee (acanthisflammee) /sub/ : ZOOLOGIA barmsijsje, paapje
[ia-nl] :acanthocephalo (acanthocephalo) /sub/ : ZOOLOGIA haakworm
[ia-nl] :acanthopanax (acanthopanax) /sub/ : BOTANICA stekelboompje
[ia-nl] :acaro (acaro) /sub/ : ZOOLOGIA mijt
[ia-nl] :acaro (acaro), ~ de caseo : kaasmijt
[ia-nl] :acaro (acaro), ~ elephantin : olifantsluis
[ia-nl] :acarophobia (acarophobia) /sub/ : MEDICINA acarofobie, schurftvrees
[ia-nl] :acatalepsia (acatalepsia) /sub/ : PHILOSOPHIA acatalepsie
[ia-nl] :acaule (acaule) /adj/ : BOTANICA stengelloos, zittend
[ia-nl] :acaule (acaule), plantas ~ : stengelloze planten
[ia-nl] :acaule (acaule), gentiana ~ : stengelloze gentiaan
[ia-nl] :acaule (acaule), cirsio ~ : aarddistel
[ia-nl] :accalmia (accalmia) /sub/ : METEO korte windstilte
[ia-nl] :acceder, il es difficile de ~ al litteratura super (super) iste subjecto : tot de macht komen, aan het bewind komen
[ia-nl] :accelerar, ~ le rhythmo cardiac (cardiac) : de hartslag versnellen
[ia-nl] :accelerative, premer/pulsar super (super) le ~ : gas geven (auto)
[ia-nl] :accelerative, appoiar super (super) le ~ : het gaspedaal indrukken
[ia-nl] :accelerographo (accelerographo) /sub/ : versnellingsmeter
[ia-nl] :accelerometro (accelerometro) /sub/ : versnellingsmeter
[ia-nl] :accender, ~ un flammifero (flammifero) : een lucifer aansteken
[ia-nl] :accentuar, ~ le vocal ante le ultime (ultime) consonante in interlingua : accentueren, benadrukken, beklemtonen, de nadruk leggen op
[ia-nl] :accentuar, ~ un syllaba (syllaba) : de klemtoon op een lettergreep leggen
[ia-nl] :accentuate, syllaba (syllaba) ~ : lettergreep die de klemtoom heeft
[ia-nl] :acceptabile, illa habeva un alibi (alibi) multo ~ : ze had een zeer acceptabel alibi
[ia-nl] :acceptar, ~ un theoria (theoria) : een theorie aanvaarden
[ia-nl] :acceptate, methodo (methodo) ~ : aanvaarde/gangbare methode
[ia-nl] :acceptation, credito (credito) de/per ~ : acceptkrediet
[ia-nl] :acceptor, ~ de hydrogeno (hydrogeno) : waterstofacceptor
[ia-nl] :accesso, ~ de furia/furor/ira/rabie/rage/cholera (cholera) : uitbarsting van woede
[ia-nl] :accesso, ~ de hysteria (hysteria) : aanval van hysterie
[ia-nl] :accesso, ~ de follia (follia) : aanval van waanzin
[ia-nl] :accessori, idea (idea) ~ : bijkomstig idee
[ia-nl] :accessori, phenomeno (phenomeno) ~ : begeleidingsverschijnsel
[ia-nl] :accessori, empleo (empleo) ~ : nevenbetrekking/baan, bijbetrekking/baan
[ia-nl] :accompaniamento, littera (littera) de ~ : begeleidend schrijven
[ia-nl] :accompaniamento, ~ de organo (organo) : orgelbegeleiding
[ia-nl] :accompaniar, ~ un persona al cinema (cinema) : met iemand naar de bioscoop gaan
[ia-nl] :accompaniar, ~ un persona a su ultime (ultime) reposo : iemand naar zijn laatste rustplaats brengen
[ia-nl] :accompaniar, iste numero (numero) es accompaniate de un supplemento : bij dit nummer hoort een bijvoegsel
[ia-nl] :accompaniar, accompaniate de su modo de empleo (empleo) : met gebruiksaanwijzing
[ia-nl] :accompaniar, littera (littera) accompaniante : begeleidend schrijven
[ia-nl] :accopular, ~ duo ideas (ideas) disparate : twee niet bij elkaar passende ideeën verenigen
[ia-nl] :accordar, ~ un credito (credito) : een krediet verlenen
[ia-nl] :accostumar, ~ se a scriber su litteras (litteras) in interlingua : zich er aan gewennen zijn brieven in interlingua te schrijven
[ia-nl] :accular, ~ le inimico (inimico) al mar : de vijand naar de zee terugdringen
[ia-nl] :accumulation, ~ de catastrophes (catastrophes) : opeenstapeling van rampen
[ia-nl] :accumulation, theoria (theoria) del ~ del capital : accumulatietheorie
[ia-nl] :accusar, 2 ~ reception de un littera (littera) : de ontvangst berichten van een brief
[ia-nl] :accusation, jectar un ~ al testa/capite (capite) de un persona : iemand een beschuldiging naar het hoofd slingeren
[ia-nl] :accusatori, digito (digito) ~ : beschuldigende vinger
[ia-nl] :accusatori, littera (littera) ~ : beschuldigende brief
[ia-nl] :acephalia (acephalia) /sub/ : ZOOLOGIA koploosheid
[ia-nl] :acephalos (acephalos) /sub/ : ZOOLOGIA koploze dieren
[ia-nl] :aceras (aceras) /sub/ : BOTANICA poppenorchis
[ia-nl] :acere, cortice (cortice) de ~ : esdoornbast
[ia-nl] :acetimetro (acetimetro) /sub/ : acetometer, azijnmeter
[ia-nl] :achene (achene) /sub/ : schaalvrucht
[ia-nl] :achillea (achillea) /sub/ : BOTANICA achillea, duizendblad
[ia-nl] :achillea (achillea), ~ ptarmic : velddragon, wilde bertram
[ia-nl] :Achilles (Achilles) /sub/ : MYTHOLOGIA Achilles
[ia-nl] :Achilles (Achilles), calce/talon de ~ : Achilleshiel
[ia-nl] :Achilles (Achilles), tendon/tendine de ~ : Achillespees
[ia-nl] :Achilles (Achilles), invulnerabilitate de ~ : onkwetsbaarheid van Achilles
[ia-nl] :achondroplasia (achondroplasia) /sub/ : MEDICINA achondroplasie
[ia-nl] :achromatope (achromatope) /adj/ : kleurenblind (voor alle kleuren)
[ia-nl] :achromatopsia (achromatopsia) /sub/ : kleurenblindheid (voor alle kleuren)
[ia-nl] :achylia (achylia) /sub/ : MEDICINA achylie, afwezigheid van maagsap
[ia-nl] :achyranthes (achyranthes) /sub/ : BOTANICA kafbloem
[ia-nl] :acidimetria (acidimetria) /sub/ : acidimetrie, zuurmeting
[ia-nl] :acidimetro (acidimetro) /sub/ : acidimeter, zuurweger, zuurmeter
[ia-nl] :acidolyse (acidolyse) (-ysis) /sub/ : CHIMIA acidolyse
[ia-nl] :acidose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA acidose, zuurvergiftiging
[ia-nl] :acieria (acieria) /sub/ : staalfabriek, staalgieterij
[ia-nl] :aciero, funderia (funderia) de ~ : staalgieterij
[ia-nl] :aciero, lamina (lamina) de ~ : staalblik, dun staalplaat
[ia-nl] :aciero, skeleto (skeleto) de ~ : staalskelet
[ia-nl] :acino (acino) /sub/ : BOTANICA vruchtje (van verzamelvrucht), druif
[ia-nl] :acino (acino) /sub/ : ANATOMIA klierblaasje, klierkwabje, acinus
[ia-nl] :acme (acme) /sub/ : hoogtepunt, top(punt)
[ia-nl] :acme (acme) /sub/ : MEDICINA acme, crisis (in ziekteverloop)
[ia-nl] :acne (acne) /sub/ : MEDICINA acne, vetpuistje
[ia-nl] :acne (acne), ~ juvenil : jeugdpuistjes
[ia-nl] :aco, ~ de machina (machina) : machinenaald
[ia-nl] :aco, ~ de essayo (essayo) : proefnaald
[ia-nl] :acologia (acologia) /sub/ : MEDICINA acologie
[ia-nl] :acolyt (acolyt)(h)o /sub/ : CATHOLICISMO acoliet
[ia-nl] :acolyt (acolyt)(h)o /sub/ : helper, hulpje, maat, handlanger
[ia-nl] :aconito (aconito) /sub/ : BOTANICA akoniet, monnikskap
[ia-nl] :acoro (acoro) /sub/ : BOTANICA kalmoes, zwanebrood
[ia-nl] :acoro (acoro), tinctura de ~ : kalmoestinctuur
[ia-nl] :acquirer, ~ nove energia (energia) : nieuwe energie opdoen
[ia-nl] :acquirer, syndrome (syndrome) de immunodeficientia acquirite : AIDS
[ia-nl] :acribometro (acribometro) /sub/ : acribometer
[ia-nl] :acrobata (acrobata) /sub/ : acrobaat, kunstenmaker
[ia-nl] :acrobata (acrobata), ~s de un circo : acrobaten van een circus
[ia-nl] :acrobata (acrobata), ~ aeree : stuntvlieger
[ia-nl] :acrobatia (acrobatia) /sub/ : acrobatiek, acrobatenkunst, acrobatentoer(en)
[ia-nl] :acrobatia (acrobatia), ~ aeree : stuntvliegerij
[ia-nl] :acrocephalia (acrocephalia) /sub/ : MEDICINA acrocefalie, torenschedel, punthoofd
[ia-nl] :acrocephalo (acrocephalo) /sub/ : ZOOLOGIA karekiet
[ia-nl] :acrocephalo (acrocephalo), ~ palustre : bosrietzanger, wilgesijsje
[ia-nl] :acrocyanose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA acrocyanose
[ia-nl] :acrolitho (acrolitho) /sub/ : acroliet
[ia-nl] :acromegalia (acromegalia) /sub/ : MEDICINA acromegalie, te zwaar beenderstelsel
[ia-nl] :acromial, apophyse (apophyse) (-ysis) ~ : schouderbladuitsteeksel
[ia-nl] :acronymo (acronymo) /sub/ : acroniem, letterwoord
[ia-nl] :acropathia (acropathia) /sub/ : MEDICINA acropathie
[ia-nl] :acropathologia (acropathologia) /sub/ : MEDICINA acropathologie
[ia-nl] :acrophobia (acrophobia) /sub/ : acrofobie, hoogtevrees
[ia-nl] :actea (actea) /sub/ : BOTANICA Christoffelkruid
[ia-nl] :actea (actea), ~ spicate : zwarte gifbes
[ia-nl] :actinic, conjunctivitis (conjunctivitis) ~ : lasogen
[ia-nl] :actinitis (actinitis) /sub/ : MEDICINA huidontsteking door zonlicht
[ia-nl] :actinium (actinium) /sub/ : CHIMIA actinium
[ia-nl] :actinographia (actinographia) /sub/ : actinografie
[ia-nl] :actinologia (actinologia) /sub/ : MEDICINA actinologie, stralingswetenschap
[ia-nl] :actinometria (actinometria) /sub/ : PHYSICA actinometrie, stralingsmeting
[ia-nl] :actinometro (actinometro) /sub/ : MEDICINA actinometer, stralingsmeter
[ia-nl] :actinomorphia (actinomorphia) /sub/ : BOTANICA actinomorfie
[ia-nl] :actinomycose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA actinomycose, straalzwamziekte
[ia-nl] :actinotherapia (actinotherapia) /sub/ : MEDICINA actinotherapie, bestralingstherapie
[ia-nl] :action, mitter/poner foris (foris) de/foras (foras) de ~ : buiten werking stellen
[ia-nl] :actionista, assemblea (assemblea) de ~s : aandeelhoudersvergadering
[ia-nl] :activar, ~ un machina (machina) : een machine aanzetten
[ia-nl] :activar, analyse (analyse) (-ysis) per ~ : activeringsanalyse
[ia-nl] :acto, ~ de pirateria (pirateria) ferroviari : treinkaping
[ia-nl] :acto, ~ delictuose/illegitime (illegitime) : onrechtmatige daad
[ia-nl] :acto, ~s del Apostolos (Apostolos) : Handelingen der Apostelen
[ia-nl] :acto, ~ de vendita (vendita) : verkoopakte
[ia-nl] :acto, le ultime (ultime) ~ de un conflicto : de slotscène van een conflict
[ia-nl] :actual, principe (principe)/prince ~ : regerend vorst
[ia-nl] :actualitate, ideas (ideas) que conserva lor ~ : ideeën die blijven gelden
[ia-nl] :acumetro (acumetro) /sub/ : gehoorscherptemeter
[ia-nl] :acustic, viscosimetro (viscosimetro) ~ : akoestische viscosimeter
[ia-nl] :acustic, interferometro (interferometro) acustic : akoestische interferometer
[ia-nl] :acustic, altimetro (altimetro) ~ : akoestische hoogtemeter
[ia-nl] :acustic, radiometro (radiometro) ~ : akoestische stralingsmeter
[ia-nl] :acustic, physiologia (physiologia) ~ : toonfysiologie
[ia-nl] :acute, maladia (maladia)/morbo ~ : acute ziekte
[ia-nl] :acute, leucemia (leucemia) ~ : acute leukemie
[ia-nl] :acute, colitis (colitis) ~ : acute colitis
[ia-nl] :acutiar, machina (machina) a/de ~ : slijpmachine
[ia-nl] :acutiar, ~ le spirito (spirito) : de geest scherpen
[ia-nl] :acyclic, composito (composito) ~ : acyclische verbinding
[ia-nl] :adactyle (adactyle) /adj/ : zonder vingers
[ia-nl] :adactyle (adactyle), crustaceo ~ : vingerloos schaaldier
[ia-nl] :adaptometria (adaptometria) /sub/ : adaptometrie
[ia-nl] :addax (addax) /sub/ : ZOOLOGIA addax
[ia-nl] :additive, termino (termino) ~ : door plusteken voorafgegane vorm
[ia-nl] :adductor, ~ del pollice (pollice) : aanvoerder van de duim
[ia-nl] :adelphogamia (adelphogamia) /sub/ : BOTANICA adelfogamie
[ia-nl] :adenalgia (adenalgia) /sub/ : MEDICINA pijn in de klieren
[ia-nl] :adeniforme, appendice (appendice) ~ : kliervormig aanhangsel
[ia-nl] :adenitis (adenitis) /sub/ : MEDICINA (lymf)klierontsteking
[ia-nl] :adenographia (adenographia) /sub/ : adenografie
[ia-nl] :adenologia (adenologia) /sub/ : MEDICINA adenologie, leer der klieren, klierkunde
[ia-nl] :adenopathia (adenopathia) /sub/ : MEDICINA adenopathie, (lymf)klieraandoening
[ia-nl] :adenovirus (adenovirus) /sub/ : adenovirus
[ia-nl] :adeo (adeo) /interj/ : vaarwel, tot ziens, goeiedag
[ia-nl] :adeo (adeo), dicer ~ : afscheid nemen, dag zeggen
[ia-nl] :adeo (adeo) /sub/ : vaarwel, afscheid
[ia-nl] :adeo (adeo), visita (visita) de ~ : afscheidsbezoek
[ia-nl] :adeo (adeo), littera (littera) de ~ : afscheidsbrief
[ia-nl] :adeo (adeo), discurso de ~ : afscheidsrede
[ia-nl] :adeo (adeo), dinar de ~ : afscheidsdiner
[ia-nl] :adeo (adeo), spectaculo de ~ : afscheidsvoorstelling
[ia-nl] :adeo (adeo), dar un basio de ~ a un persona : iemand vaarwel kussen
[ia-nl] :adequate, therapia (therapia) ~ : aangewezen therapie
[ia-nl] :adequate, trovar un empleo (empleo) ~ : een passende werkkring vinden
[ia-nl] :adherente, numero (numero) de ~s : ledental
[ia-nl] :adherente, perdita (perdita) de ~s : ledenverlies
[ia-nl] :adherer, le cortice (cortice) de iste arbore adhere fortemente al ligno : de bast van deze boom zit stevig vast aan het hout
[ia-nl] :adhesion, ~ de Svedia al Union Europee (Europee) : toetreding van Zweden tot de Europese Unie
[ia-nl] :adhesive, littera (littera) ~ : plakletter
[ia-nl] :ad hoc, judice (judice) ~ : speciaal met dit geval belaste rechter
[ia-nl] :adieu, visita (visita) de ~ : afscheidsbezoek
[ia-nl] :adieu, littera (littera) de ~ : afscheidsbrief
[ia-nl] :adipe (adipe) /sub/ : lichaamsvet, dierlijk vet
[ia-nl] :adipolyse (adipolyse) (-ysis) /sub/ : BIOLOGIA adipolyse
[ia-nl] :adipopexia (adipopexia) /sub/ : BIOLOGIA adipopexie
[ia-nl] :adiposis (adiposis) /sub/ : MEDICINA adipositas, vetzucht, zwaarlijvigheid
[ia-nl] :adito (adito) /sub/ : ingang, toegang
[ia-nl] :adito (adito), le corridor da ~ al corte : de gang geeft toegang tot de binnenplaats
[ia-nl] :adito (adito), le diploma da ~ al universitate : het diploma geeft toegang tot de universiteit
[ia-nl] :adjuncte, taxa super (super) le valor ~ , TVA : belasting op de toegevoegde waarde, BTW
[ia-nl] :adjuncte, vide/vider le littera (littera) ~ : zie bijgaande brief
[ia-nl] :adjustar, ~ un machina (machina) : een machine afstellen
[ia-nl] :adjustar, machina (machina) a ~ : justeermachine
[ia-nl] :adjuta, ~ inter (inter) vicinos : burenhulp
[ia-nl] :administration, ~ del ultime (ultime) sacramentos : het voorzien van de sacramenten der stervenden
[ia-nl] :admission, limite (limite) de ~ de adherentes/membros/socios : ledenstop
[ia-nl] :admonitori, littera (littera) ~ : vermaanbrief
[ia-nl] :adolescente, camera (camera) de ~ : tienerkamer
[ia-nl] :adolescential, crise/crisis (crisis) ~ : puberteitscrisis
[ia-nl] :Adonis (Adonis) /sub/ : MYTHOLOGIA Adonis
[ia-nl] :adonis (adonis) /sub/ : BOTANICA adonis(roosje)
[ia-nl] :adonis (adonis), ~ vernal : voorjaarsadonis
[ia-nl] :adonis (adonis), ~ autumnal : herfstadonis
[ia-nl] :adonis (adonis) /sub/ : dandy, knappe jongeman, fat, pronker
[ia-nl] :adoptar, ~ un idea (idea) : een idee overnemen
[ia-nl] :adoptar, ~ le theorias (theorias) de un philosopho (philosopho) : de theorieën van een filosoof overnemen
[ia-nl] :adorar, io adora ir al cinema (cinema) : ik ga ontzettend graag naar de film
[ia-nl] :adorator, iste femina (femina) ha numerose ~es : die vrouw heeft vele aanbidders
[ia-nl] :adornar, ~ un camera (camera) : een kamer verfraaien
[ia-nl] :adrenotherapia (adrenotherapia) /sub/ : adrenotherapie
[ia-nl] :adressar, machina (machina) a/de ~ : adresseermachine
[ia-nl] :adresse, scriber le ~ super (super) le inveloppe : het adres op de enveloppe schrijven
[ia-nl] :adressographo (adressographo) /sub/ : adresseermachine
[ia-nl] :adultera (adultera) /sub/ : echtbreekster
[ia-nl] :adultero (adultero) /sub/ : pleger van echtbreuk/overspel, echtbreker
[ia-nl] :adultero (adultero), esser ~ : overspel plegen
[ia-nl] :advenimento, ~ del Messia (Messia) : komst van de Messias
[ia-nl] :adverbial, empleo (empleo)/uso ~ : bijwoordelijk gebruik
[ia-nl] :advertimento, isto es un ultime (ultime) ~ : ik waarschuw je voor de laatste keer
[ia-nl] :advertir, ~ le policia (policia) : de politie waarschuwen
[ia-nl] :advocateria (advocateria) /sub/ : advocatenstreek
[ia-nl] :advocato, ~ del diabolo (diabolo) : advocaat van de duivel
[ia-nl] :adynamia (adynamia) /sub/ : MEDICINA zwakte (van spier), adynamie
[ia-nl] :aerar, ~ le camera (camera) : de kamer luchten
[ia-nl] :aerate, camera (camera) mal ~ : bedompte kamer
[ia-nl] :aere (aere) /sub/ : lucht, buitenlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ libere/exterior : buitenlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ fresc : frisse lucht, buitenlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ del vespera (vespera)/vespere : avondlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ nocturne/de nocte : nachtlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ salubre/salutar : gezonde lucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ marin/de mar : zeelucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ polar : polaire lucht, poollucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ pestilential : pestlucht, peststank
[ia-nl] :aere (aere), ~ oceanic : oceaanlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ de montania : berglucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ del boscos : boslucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ primaveral : lentelucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ del citate : stadslucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ vitiate : bedorven lucht
[ia-nl] :aere (aere), pumpa a/de ~ : luchtpomp
[ia-nl] :aere (aere), ~ comprimite : perslucht
[ia-nl] :aere (aere), pumpa a/de ~ comprimite, compressor a/de ~ : luchtperspomp
[ia-nl] :aere (aere), fusil/carabina a/de ~ comprimite : luchtbuks
[ia-nl] :aere (aere), ~ conditionate : airconditioning
[ia-nl] :aere (aere), conditionamento del ~ : airconditioning
[ia-nl] :aere (aere), conditionator del ~ : airconditioningsapparaat
[ia-nl] :aere (aere), motor a ~ cal(i)de : heteluchtmotor
[ia-nl] :aere (aere), filtro a/de ~ : luchtfilter
[ia-nl] :aere (aere), vesicula a ~ : luchtblaas (van vis)
[ia-nl] :aere (aere), bulla de ~ : luchtbel
[ia-nl] :aere (aere), prisa de ~ : luchtinlaat
[ia-nl] :aere (aere), camera (camera) a ~ : luchtkamer, luchtband
[ia-nl] :aere (aere), refrigeration per ~ : luchtkoeling
[ia-nl] :aere (aere), a refrigeration per ~ : luchtgekoeld
[ia-nl] :aere (aere), refrigerante/refrigerator de ~ : luchtkoeler
[ia-nl] :aere (aere), cossino de ~ : luchtkussen
[ia-nl] :aere (aere), fuga de ~ : luchtlek
[ia-nl] :aere (aere), pirata del ~ : vliegtuigkaper
[ia-nl] :aere (aere), pollution/contamination del ~ : luchtverontreiniging
[ia-nl] :aere (aere), mal del ~ : luchtziekte
[ia-nl] :aere (aere), vibration del ~ : luchttrilling
[ia-nl] :aere (aere), resistentia del ~ : luchtweerstand
[ia-nl] :aere (aere), columna/colonna de ~ : luchtkolom
[ia-nl] :aere (aere), prender le ~, prender un buccata de ~ : een luchtje scheppen
[ia-nl] :aere (aere), jectar in le ~ : in de lucht gooien, omhoog gooien
[ia-nl] :aere (aere), refrescar le ~ : de lucht verversen
[ia-nl] :aere (aere), facer castellos in le ~ : luchtkastelen bouwen
[ia-nl] :aere (aere), currente de ~ : tocht
[ia-nl] :aere (aere), a proba/prova de ~, impermeabile al ~ : luchtdicht
[ia-nl] :aere (aere), appurator de ~ : luchtreiniger
[ia-nl] :aere (aere), tubo de ~ : luchtbuis
[ia-nl] :aere (aere), entrata de ~ : luchttoevoer
[ia-nl] :aere (aere), museo (museo) al ~ libere : openluchtmuseum
[ia-nl] :aere (aere), schola al ~ libere : openluchtschool
[ia-nl] :aere (aere), joco al ~ libere : openluchtspel
[ia-nl] :aere (aere), sport (A) al ~ libere/in plen aere : openluchtsport, buitensport
[ia-nl] :aere (aere), theatro al ~ libere : openluchttheater
[ia-nl] :aere (aere), representation al ~ libere : openluchtvoorstelling
[ia-nl] :aere (aere), piscina in plen ~ : buitenbad
[ia-nl] :aere (aere), parlar in le ~ : onzin praten, zwammen
[ia-nl] :aere (aere), un sufflo de ~ : een zuchtje wind
[ia-nl] :aere (aere), viver del ~ : van de wind leven, arm zijn
[ia-nl] :aere (aere), iste idea (idea) es in le ~ : dit denkbeeld zit in de lucht
[ia-nl] :aere (aere) /sub/ : air, uiterlijk, voorkomen, houding, manieren
[ia-nl] :aere (aere), dar se ~s : zich een air geven
[ia-nl] :aere (aere), dar se ~ de importantia : gewichtig doen
[ia-nl] :aere (aere), ille ha le ~ de facer un cosa : hij schijnt iets te willen doen
[ia-nl] :aere (aere), haber le ~ triste/felice, etc. : er bedroefd/gelukkig, etc. uitzien
[ia-nl] :aere (aere), ~ digne : waardige houding
[ia-nl] :aere (aere), ~ de interramento : begrafenisgezicht, doodbiddersgezicht
[ia-nl] :aere (aere), ~ de martyre : martelaarsgezicht
[ia-nl] :aere (aere), ~ de fatuitate : verwaand air
[ia-nl] :aere (aere), haber un ~ distincte : iets aparts hebben
[ia-nl] :aere (aere), haber le ~ de un imbecille : voor joker/gek staan
[ia-nl] :aere (aere) /sub/ : melodie, wijs, deun(tje), lied(je)
[ia-nl] :aere (aere), io me memora le parolas de iste canto, ma io ha oblidate le ~ : melodie, wijs, deun(tje), lied(je)
[ia-nl] :aeree, armea (armea)/fortias ~ : luchtmacht, luchtstrijdkrachten
[ia-nl] :aeree, suprematia (suprematia) ~ : overmacht in de lucht
[ia-nl] :aeree, catastrophe (catastrophe) ~ : vliegramp
[ia-nl] :aeree, pirateria (pirateria) ~ : luchtpiraterij
[ia-nl] :aeree, photographia (photographia) ~ : 1. luchtfotografie, 2. luchtfoto
[ia-nl] :aeree, circuito (circuito) ~ : rondvlucht
[ia-nl] :aeree, acrobatia (acrobatia)/acrobatismo ~ : luchtacrobatiek, stuntvliegerij
[ia-nl] :aeree, acrobata (acrobata) ~ : luchtacrobaat, stuntvlieger
[ia-nl] :aeree, ferrovia (ferrovia) ~ : luchtspoorweg
[ia-nl] :aeree, compania (compania)/societate de navigation ~ : luchtvaartmaatschappij
[ia-nl] :aeree, cartographia (cartographia) ~ : luchtkartering
[ia-nl] :aerobiologia (aerobiologia) /sub/ : aërobiologie
[ia-nl] :aerobiose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA aërobiose, zuurstof vergend leven
[ia-nl] :aerodromo (aerodromo) /sub/ : luchthaven, vlieghaven, vliegveld
[ia-nl] :aerodromo (aerodromo), personal de servicio del ~ : grondpersoneel
[ia-nl] :aerodromo (aerodromo), direction del ~ : luchthavendirectie
[ia-nl] :aerodynamic, carrosseria (carrosseria) ~ : stroomlijncarrosserie
[ia-nl] :aerogastria (aerogastria) /sub/ : opgeblazen maag, aërogastrie
[ia-nl] :aerographia (aerographia) /sub/ : aërografie, dampkringsluchtbeschrijving
[ia-nl] :aerographo (aerographo) /sub/ : verfspuit, luchtpenseel, aërograaf
[ia-nl] :aerolitho (aerolitho) /sub/ : aëroliet, meteoorsteen
[ia-nl] :aerologia (aerologia) /sub/ : METEO aërologie, weerkunde van de hogere luchtlagen
[ia-nl] :aerologo (aerologo) /sub/ : METEO aëroloog
[ia-nl] :aeromantia (aeromantia) /sub/ : aëromantie (waarzegkunst uit de luchtverschijnselen)
[ia-nl] :aerometria (aerometria) /sub/ : aërometrie
[ia-nl] :aerometro (aerometro) /sub/ : aërometer, luchtmeter
[ia-nl] :aeronomia (aeronomia) /sub/ : aëronomie
[ia-nl] :aerophagia (aerophagia) /sub/ : MEDICINA aërofagie (luchtdoordringing in de maag)
[ia-nl] :aeropharo (aeropharo) /sub/ : luchtbaken op vliegveld
[ia-nl] :aerophobe (aerophobe) /adj/ : luchtschuw
[ia-nl] :aerophobia (aerophobia) /sub/ : PSYCHOLOGIA aerofobie (vrees voor tocht, wind, lucht), luchtschuwheid
[ia-nl] :aerophobia (aerophobia) /sub/ : aerofoon
[ia-nl] :aerophotographia (aerophotographia) /sub/ : luchtfotografie
[ia-nl] :aerophotographia (aerophotographia) /sub/ : luchtfoto
[ia-nl] :aerophyto (aerophyto) /sub/ : BOTANICA aërofyt
[ia-nl] :aeroplancton (aeroplancton) /sub/ : aëroplankton
[ia-nl] :aeroportate, infanteria (infanteria) ~ : luchtinfanterie
[ia-nl] :aerostato (aerostato) /sub/ : aërostaat, luchtschip, (bestuurbare) luchtballon
[ia-nl] :aerotherapia (aerotherapia) /sub/ : aërotherapie
[ia-nl] :aerotransportate, infanteria (infanteria) ~ : luchtinfanterie
[ia-nl] :aerovia (aerovia) /sub/ : luchtcorridor
[ia-nl] :affaire, littera (littera) de ~s : zakenbrief
[ia-nl] :affectate, juvena (juvena) ~ : nuf
[ia-nl] :affection, termino (termino) de ~ : liefkozend woord
[ia-nl] :affection, ~ cardiac (cardiac) : hartaandoening
[ia-nl] :affidavit (affidavit) /sub/ : affidavit, beëdigde gerechtelijke verklaring
[ia-nl] :affiger, ~ un poster (A) super (super) le muro con cimices (cimices) : met punaises een poster op de muur prikken
[ia-nl] :affilacultellos (affilacultellos) /sub/ : messenslijper
[ia-nl] :affilar, machina (machina) a/de ~ : slijpmachine
[ia-nl] :affilastilos (affilastilos) /sub/ : puntenslijper
[ia-nl] :affinitate, ~ intellectual/spiritual/de spirito (spirito) : geestverwantschap
[ia-nl] :affinitate, nos ha ~ de character (character) : onze karakters lijken op elkaar
[ia-nl] :affixar, ~ un poster (A) super (super) le muro con cimices (cimices) : met punaises een poster op de muur prikken
[ia-nl] :affluentia, le ~ de productos super (super) le mercato : de produkttoevoer op de markt
[ia-nl] :affluer, le cholera (cholera) face ~ le sanguine al visage : woede doet het bloed naar het gezicht vloeien
[ia-nl] :affretamento, compania (compania) de ~ : chartermaatschappij
[ia-nl] :affundar, ~ le naves inimic (inimic) : de vijandelijke schepen tot zinken brengen
[ia-nl] :agame (agame) /adj/ : Vide: agamic
[ia-nl] :agameto (agameto) /sub/ : BIOLOGIA agameet
[ia-nl] :agami (agami) /sub/ : ZOOLOGIA agami, trompetvogel
[ia-nl] :agamia (agamia) /sub/ : BIOLOGIA agamie
[ia-nl] :agamogenese (agamogenese) (-esis) /sub/ : BIOLOGIA agamogenese, geslachtloze voortplanting
[ia-nl] :agamogonia (agamogonia) /sub/ : BIOLOGIA agamogonie
[ia-nl] :agape (agape) /sub/ : RELIGION agape, liefdemaal (bij de eerste christenen)
[ia-nl] :agape (agape) /sub/ : vriendenmaal, feestmaal
[ia-nl] :agata (agata) /sub/ : agaat
[ia-nl] :agata (agata), ~ venate : golfagaat
[ia-nl] :agata (agata), ~ nigre : rookagaat
[ia-nl] :agata (agata), ~ arborisate : boomagaat
[ia-nl] :agave (agave) /sub/ : BOTANICA agave
[ia-nl] :agenesia (agenesia) /sub/ : MEDICINA agenesie
[ia-nl] :agente, ~ maritime (maritime) : scheepsagent
[ia-nl] :agente, ~ de policia (policia) : politie-agent
[ia-nl] :agentia, ~ maritime (maritime) : scheepsagentuur
[ia-nl] :ager, ~ in le spirito (spirito) de un persona : in iemands geest handelen
[ia-nl] :agerato (agerato) /sub/ : BOTANICA ageratum, tuinbalsem, geurkruid
[ia-nl] :agglutinogeno (agglutinogeno) /sub/ : BIOCHIMIA agglutinogeen
[ia-nl] :aggreder, ~ un inimico (inimico) non preparate : een onvoorbereide vijand aanvallen
[ia-nl] :aggressive, technicas de vendita (vendita) ~ : agressieve verkooptechnieken
[ia-nl] :agilitate, ~ del digitos (digitos) de un pianista : vingervaardigheid van een pianist
[ia-nl] :agio, theoria (theoria) del ~ : agiotheorie
[ia-nl] :agno, macelleria (macelleria) de ~s : lamsslagerij
[ia-nl] :agnosia (agnosia) /sub/ : MEDICINA agnosie
[ia-nl] :agnosia (agnosia), ~ perceptive : waarnemingsagnosie
[ia-nl] :agnosia (agnosia), ~ visual/optic : visuele/optische agnosie
[ia-nl] :agnosia (agnosia), ~ auditive verbal congenital : aangeboren doofstomheid
[ia-nl] :agnosia (agnosia) /sub/ : PHILOSOPHIA agnosie
[ia-nl] :agone (agone) /sub/ : agone
[ia-nl] :agonia (agonia) /sub/ : doodstrijd, zieltoging, het op sterven liggen
[ia-nl] :agonia (agonia), sudor de ~ : doodszweet
[ia-nl] :agonia (agonia), abbreviamento (del tormentos) del ~ : stervensbekorting
[ia-nl] :agonia (agonia), esser in ~ : op sterven liggen, zieltogen
[ia-nl] :agonia (agonia) /sub/ : folterende pijn, zielepijn
[ia-nl] :agora (agora) /sub/ : HISTORIA GREC agora, centraal plein in oudgriekse steden
[ia-nl] :agoraphobe (agoraphobe) /adj/ : betrekking hebbend op pleinvrees, pleinvrees...
[ia-nl] :agoraphobia (agoraphobia) /sub/ : pleinvrees, straatvrees, ruimtevrees, agorafobie
[ia-nl] :agoraphobo (agoraphobo) /sub/ : iemand die aan pleinvrees lijdt
[ia-nl] :agrapha (agrapha) /sub/ : agrafa (mondeling overgeleverde uitspraken van Jezus)
[ia-nl] :agraphia (agraphia) /sub/ : agrafie, verlies van het schrijfvermogen
[ia-nl] :agrari, machina (machina) ~ : landbouwmachine
[ia-nl] :agricola (agricola) /sub/ : landbouwkundige, landbouwer
[ia-nl] :agricole, crise/crisis (crisis) ~ : landbouwcrisis
[ia-nl] :agricole, credito (credito) ~ : landbouwkrediet
[ia-nl] :agricole, chimia (chimia) ~ : landbouwscheikunde
[ia-nl] :agricole, machina (machina) ~ : landbouwmachine
[ia-nl] :agricole, banca de credito (credito) ~ : boerenleenbank
[ia-nl] :agricole, economia (economia) ~ : landbouweconomie
[ia-nl] :agricole, colonia (colonia) ~ : landbouwkolonie
[ia-nl] :agricole, excedente/surplus (surplus) (F)~ : landbouwoverschot
[ia-nl] :agricultural, credito (credito) ~ : landbouwkrediet
[ia-nl] :agricultural, crise/crisis (crisis) ~ : landbouwcrisis
[ia-nl] :agricultural, economia (economia) ~ : landbouweconomie
[ia-nl] :agricultural, chimia (chimia) ~ : landbouwscheikunde
[ia-nl] :agriocharis (agriocharis) /sub/ : ZOOLOGIA
[ia-nl] :agriocharis (agriocharis), ~ ocellate : pauwkalkoen
[ia-nl] :agrobiologia (agrobiologia) /sub/ : agrobiologie
[ia-nl] :agrobiologo (agrobiologo) /sub/ : Vide: agrobiologista
[ia-nl] :agrochimia (agrochimia) /sub/ : agrochemie, landbouwscheikunde
[ia-nl] :agrogeologia (agrogeologia) /sub/ : agrogeologie
[ia-nl] :agrogeologo (agrogeologo) /sub/ : agrogeoloog, bodemkundige
[ia-nl] :agrologia (agrologia) /sub/ : agrologie, bodemkunde
[ia-nl] :agrometeorologia (agrometeorologia) /sub/ : agrometeorologie, landbouwmeteorologie/weerkunde
[ia-nl] :agronomia (agronomia) /sub/ : agronomie, landbouwkunde, landbouweconomie
[ia-nl] :agronomic, technologia (technologia) ~ : landbouwtechnologie, cultuurtechniek
[ia-nl] :agronomista /sub/ : Vide: agronomo (agronomo)
[ia-nl] :agronomista, ~ maritime (maritime) : zeekweek
[ia-nl] :agrostis (agrostis),agrostide /sub/ : BOTANICA struisgras, veldgras
[ia-nl] :agrostis (agrostis),agrostide, ~ blanc : fioringras
[ia-nl] :agrotechnologia (agrotechnologia) /sub/ : landbouwtechnologie, landbouwtechniek
[ia-nl] :agulia, ~ de phonographo (phonographo) : grammofoonnaald
[ia-nl] :agulia, testa/capite (capite) del ~ : naaldenkop
[ia-nl] :ailurophilia (ailurophilia) /sub/ : ailurofilie, overdreven voorliefde voor katten
[ia-nl] :ailurophobia (ailurophobia) /sub/ : ailurofobie, ziekelijke angst voor katten
[ia-nl] :ajuga (ajuga) /sub/ : BOTANICA zenegroen
[ia-nl] :ala, ~ de un armea (armea) : vleugel van een leger
[ia-nl] :alacre (alacre) /adj/ : levendig, opgewekt
[ia-nl] :alarmante, phenomeno (phenomeno) ~ : onrustbarend verschijnsel
[ia-nl] :albatros (albatros) /sub/ : ZOOLOGIA albatros
[ia-nl] :albiflor, spirea (spirea) ~ : sneeuwspirea
[ia-nl] :albricoc, pastisseria (pastisseria) al albricoches : abrikozengebak/taart
[ia-nl] :albricoc, gelea (gelea) de albricoches : abrikozengelei
[ia-nl] :album (album) /sub/ : album
[ia-nl] :album (album), ~ de photo(graphia (graphia))s : fotoalbum
[ia-nl] :album (album), ~ de bandas designate : stripalbum
[ia-nl] :album (album), ~ philatelic/de timbros (postal) : postzegelalbum
[ia-nl] :album (album), ~ de esbossos : schetsboek
[ia-nl] :album (album), ~ de discos : platenalbum
[ia-nl] :albumina (albumina) /sub/ : BIOCHIMIA albumine
[ia-nl] :albumina (albumina), papiro a ~ : albuminepapier
[ia-nl] :albumina (albumina), fabrica de ~ : albuminefabriek
[ia-nl] :albuminometro (albuminometro) /sub/ : albuminometer
[ia-nl] :alcaic (alcaic) /adj/ : alcaïsch
[ia-nl] :alcaic (alcaic), verso/strophe ~ : alcaïsch vers
[ia-nl] :alcali (alcali) /sub/ : CHIMIA alkali
[ia-nl] :alcali (alcali), ~ volatile : ammonia, geest van salmiak
[ia-nl] :alcali (alcali), sapon sin ~ : alkalivrije zeep
[ia-nl] :alcalimetria (alcalimetria) /sub/ : CHIMIA alkalimetrie
[ia-nl] :alcalimetro (alcalimetro) /sub/ : CHIMIA alkalimeter
[ia-nl] :alcalose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA alkalose, alkalivergiftiging
[ia-nl] :alchimia (alchimia) /sub/ : alchemie
[ia-nl] :alchimia (alchimia), le chimia (chimia) ha nascite del ~ : de scheikunde is uit de alchemie geboren
[ia-nl] :alcohol, thermometro (thermometro) a/de ~ : alcoholthermometer
[ia-nl] :alcohol, bibitas (bibitas) exempte de ~/sin ~ : alcoholvrije dranken
[ia-nl] :alcoholemia (alcoholemia) /sub/ : MEDICINA alcoholemie, alcoholgehalte, alcoholpromillage
[ia-nl] :alcoholic, cirrhose (-osis (-osis)) ~ : alcoholische levercirrose
[ia-nl] :alcoholisate, bibitas (bibitas) ~ : alcoholica, alcoholische dranken
[ia-nl] :alcoholisate, bibitas (bibitas) non ~ : alcoholvrije dranken
[ia-nl] :alcohologia (alcohologia) /sub/ : alcohologie
[ia-nl] :alcoholometria (alcoholometria) /sub/ : alcoholometrie
[ia-nl] :alcoholometro (alcoholometro) /sub/ : alcoholmeter
[ia-nl] :Aleutas (Aleutas) /sub/ : Aleoeten
[ia-nl] :alexia (alexia) /sub/ : MEDICINA alexie, leesblindheid, woordblindheid
[ia-nl] :algebra (algebra) /sub/ : algebra
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ tensorial : tensorwiskunde
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ commutative : commutatieve algebra
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ a division : verdelingsalgebra
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ superior : hogere algebra
[ia-nl] :algebraic, numeros (numeros) ~ : algebraische getallen
[ia-nl] :algebric, numeros (numeros) ~ : algebraïsche getallen
[ia-nl] :algerian, le Sahara (Sahara) ~ : de Algerijnse Sahara
[ia-nl] :algesia (algesia) /sub/ : MEDICINA pijngevoel
[ia-nl] :algesimetro (algesimetro) /sub/ : algesimeter
[ia-nl] :algia (algia) /sub/ : MEDICINA algie, pijngevoel
[ia-nl] :algia (algia), ~ intestinal : darmpijn
[ia-nl] :algia (algia), ~ tendinose : peespijn
[ia-nl] :algia (algia), ~ vertebral : wervelpijn
[ia-nl] :algohallucinose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA fantoompijnen
[ia-nl] :algologia (algologia) /sub/ : algologie, studie der algen
[ia-nl] :algologo (algologo) /sub/ : iemand die de algen bestudeert, algoloog
[ia-nl] :algometria (algometria) /sub/ : PSYCHOLOGIA algometrie
[ia-nl] :algometro (algometro) /sub/ : PSYCHOLOGIA algometer
[ia-nl] :alia, inter (inter) ~, i.a. : onder andere(n), o.a.
[ia-nl] :alias (alias) /adv/ : alias, anders genoemd
[ia-nl] :alias (alias), Ramona, ~ le leona : Ramona, alias de leeuwin
[ia-nl] :alias (alias) /adv/ : op een andere manier
[ia-nl] :alias (alias) /adv/ : op een andere tijd
[ia-nl] :alibi (alibi) /adv/ : ergens anders, elders
[ia-nl] :alibi (alibi) /sub/ : alibi
[ia-nl] :alibi (alibi), ~ de ferro : waterdicht alibi
[ia-nl] :alibi (alibi), procurar/fornir se un ~ : zich een alibi verschaffen
[ia-nl] :alibi (alibi) /sub/ : excuus, uitvlucht, voorwendsel
[ia-nl] :alibi (alibi), fabricar se un ~ : een smoes bedenken
[ia-nl] :alicubi (alicubi) /adv/ : ergens
[ia-nl] :alien, nihil (nihil) del humano le es ~ : niets menselijks is hem vreemd
[ia-nl] :alienation, ~ mental/del spirito (spirito) : verstandsverbijstering
[ia-nl] :alimentar, le patatas alimenta minus (minus) que le ris : aardappelen voeden minder dan rijst
[ia-nl] :alimentar, ~ un machina (machina) : een machine van brandstof voorzien
[ia-nl] :alimentari, technologia (technologia) ~ : levensmiddelentechnologie
[ia-nl] :alinear, ~ un compania (compania) : een compagnie richten
[ia-nl] :alipede (alipede) /adj/ : ZOOLOGIA handvleugelig, met gevleugelde voeten
[ia-nl] :aliphatic, compositos (compositos) ~ : alifatische verbindingen
[ia-nl] :alique (alique) /pron/ : iets
[ia-nl] :alique (alique) /adv/ : enigszins, wat
[ia-nl] :alisee (alisee), 1 vento ~ : passaat, passaatwind
[ia-nl] :aliseo (aliseo) /sub/ : passaat, passaatwind
[ia-nl] :aliseo (aliseo), ~ austral : zuidoostpassaat
[ia-nl] :aliseo (aliseo), ~ del hemispherio nord : noordoostpassaat
[ia-nl] :allargar, ~ su spirito (spirito) : zijn geest verruimen
[ia-nl] :allassotherapia (allassotherapia) /sub/ : MEDICINA allassotherapie
[ia-nl] :allegoria (allegoria) /sub/ : allegorie, zinnebeeldige voorstelling
[ia-nl] :allegoria (allegoria), le ~ del caverna in "Le Republica" de Platon : de allegorie van de grot in "De Republiek" van Plato
[ia-nl] :allelopathia (allelopathia) /sub/ : BIOLOGIA allelopathie
[ia-nl] :alleluia (alleluia) /sub/ : halleluja
[ia-nl] :allergene (allergene) /adj/ : allergeen
[ia-nl] :allergene (allergene), substantia ~ : allergene stof
[ia-nl] :allergene (allergene) /sub/ : allergeen, allergene stof
[ia-nl] :allergia (allergia) /sub/ : MEDICINA allergie, overgevoeligheid
[ia-nl] :allergia (allergia), ~ de contacto : contactallergie
[ia-nl] :allergia (allergia), ~ hereditari : aangeboren allergie
[ia-nl] :allergia (allergia), ~ al pulvere : allergie voor stof
[ia-nl] :allergic, phenomenos (phenomenos) ~ : allergische verschijnselen
[ia-nl] :allergic, maladia (maladia) ~ : allergische ziekte
[ia-nl] :allergologia (allergologia) /sub/ : MEDICINA allergologie
[ia-nl] :allergologo (allergologo) /sub/ : MEDICINA allergoloog, allergiespecialist
[ia-nl] :allergopathia (allergopathia) /sub/ : MEDICINA allergopathie
[ia-nl] :alligato, ~ de funderia (funderia) : gietlegering
[ia-nl] :allio, capite (capite)/testa de ~ : knoflookbolletje
[ia-nl] :allio, butyro (butyro) al ~ : knoflookboter
[ia-nl] :allobiologia (allobiologia) /sub/ : allobiologie
[ia-nl] :allobiose (-osis (-osis)) /sub/ : allobiose
[ia-nl] :allobrogo (allobrogo) /sub/ : HISTORIA allobroge (volk in Gallia Narbonensis)
[ia-nl] :allobrogo (allobrogo) /sub/ : bewoner van Piemont en Savoye
[ia-nl] :allochtono (allochtono) /sub/ : allochtoon
[ia-nl] :allogame (allogame) /adj/ : BOTANICA allogaam
[ia-nl] :allogamia (allogamia) /sub/ : BOTANICA kruisbestuiving, allogamie
[ia-nl] :allogene (allogene) /adj/ : allogeen
[ia-nl] :allogene (allogene), persona ~ : medelander
[ia-nl] :allogio, un bon salario con ~ gratuite (gratuite) : een goed salaris benevens vrije woning
[ia-nl] :allometria (allometria) /sub/ : BIOLOGIA allometrie
[ia-nl] :allonymo (allonymo) /sub/ : alloniem
[ia-nl] :allopathe (allopathe) /sub/ : MEDICINA allopaat
[ia-nl] :allopathia (allopathia) /sub/ : MEDICINA allopathie
[ia-nl] :allopathic, methodo (methodo) ~ : allopathische methode
[ia-nl] :allorhythmia (allorhythmia) /sub/ : MEDICINA alloritmie
[ia-nl] :allotrope (allotrope) /adj/ : CHIMIA allotropisch
[ia-nl] :allotrope (allotrope), stato ~ : allotropische toestand
[ia-nl] :allotropia (allotropia) /sub/ : CHIMIA allotropie
[ia-nl] :allotropic /adj/ : Vide: allotrope (allotrope)
[ia-nl] :allotropo (allotropo) /sub/ : CHIMIA allotroop, allotropische toestand
[ia-nl] :allusive, le linguage del poesia (poes